Ελληνικά English


ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Aριθ. Πρωτ. 104/04

Ἔκκληση γιά βοήθεια ἐν ὄψει τῶν καταστροφῶν τῆς Ἀσίας

30η Δεκεμβρίου 2004

Εὐλογητός ὁ Θεός καὶ Πατήρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ Θεός πάσης παρακλήσεως, ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐν πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν, εἰς τό δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ θλίψει διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα αὐτοί ὑπό τοῦ Θεοῦ· (Β΄ Κορινθ. 1:3-4).

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς μου Χριστιανοί,

Ποιός ἀπό μᾶς πού ζοῦμε στή χαρά τῶν Ἑορτῶν, καί πού ἔχουμε εὐλογηθῆ μέ τόση ἀγαλλίαση ψυχῆς καί ἀφθονία δώρων, δέν συγκλονίσθηκε ἀληθινά καί δέν συγκινήθηκε βαθειά ἀπό τήν τεράστια καταστροφή καί τήν ἐφιαλτική ἀπώλεια τῆς ζωῆς χιλιάδων ανθρώπων στήν Ἀσία! Ἑν ριπῇ ὀφθαλμοῦ, μιά φυσική καταστροφή ἀπίστευτων διαστάσεων ἄφησε στό πέρασμά της ἐρήμωση καί αβάστακτη ὀδύνη γιά ἀναρίθμητους ἀνθρώπους. Περισσότερα ἀπό 130.000 ἄτομα ἔχασαν τό πολυτιμώτερο ἀγαθό τους, τήν ἴδια τους τήν ζωή. Στήν περίπτωση τῆς τραγωδίας αὐτῆς ἀντιλαμβανόμεθα πόσο εὔθραυστη εἶναι ἡ ζωή, καί πόσο ἡ κάθε ἡμέρα εἶναι πράγματι δῶρο ἐκ Θεοῦ.

Ἐν ὄψει τῆς τραγωδίας, ἡ πρώτη καί κύρια  ἀπάντησή μας ὡς Ὀρθοδόξου Χριατιανικῆς κοινότητος, πρέπει νά εἶναι ἡ προσευχή ὑπέρ αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν αὐτῶν πού ἔχασαν τήν ζωή τους, καί ὑπέρ ἐκ Θεοῦ παρηγορίας καί ἐνισχύσεως αὐτῶν πού ἐπέζησαν τῆς καταστροφῆς. Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ μεγάλη πλειοψηφεία αὐτῶν πού ἐπέζησαν ἀπό τήν πρωτοφανή συμφορά ἀνήκει στούς πτωχότερους των πτωχῶν τῆς γῆς. Αὐτοί ἀκριβῶς οἱ ἄνθρωποι ἔχασαν ἀκόμη καί τά ἐλάχιστα πού εἶχαν.

Ἡ παρηγορία ἐκ Θεοῦ πρέπει νά συνοδευθῇ καί ἀπό τήν ψηλαφητή ἔκφραση παρηγορίας τήν ὁποία μποροῦμε νά προσφέρουμε σ' αὐτούς πού ἐπέζησαν τοῦ ὀλεθρίου πλήγματος, σ' αὐτούς πού τώρα ἐξαρτῶνται ἀπό τήν βοήθεια πού ὁ κόσμος εἶναι σέ θέση νά τούς προσφέρη. Γιά τίς κοινότητες τῶν περιοχῶν πού ἐπλήγησαν, ἡ Ὀρθόδοξος Ἱ. Μητρόπολις τοῦ Χόνγκ-Κόνγκ καί τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας ἔχει ἤδη ἀρχίση κατάλληλες προσπάθειες βοηθείας. Ἡ  IOCC (Διεθνεῖς Ὀρθόδοξες Χριστανικές Φιλανθρωπίες) ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ὀργάνωση της SCOBA (Μόνιμος Ἐπιτροπή τῶν Κανονικῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων Ἀμερικῆς) προσφέρει ἐπίσης εἰδική βοήθεια στίς περιοχές πού επλήγησαν ἀπό τούς σεισμούς καί τό φαινόμενοTsunami. Ἐν τούτοις, εἶναι ἐξ ἴσου σημαντικό καί ὅλοι ἐμεῖς διά τῆς προσευχῆς καί διά τῆς οἰκονομικῆς βοηθείας νά προσφέρουμε τήν συνεισφορά μας σέ ὅλους αὐτούς πού ὑπῆρξαν θύματα τῆς ἀπίθανης τραγωδίας.

Γι' αὐτόν τόν λόγο, καί ἐξ ὀνόματος τῆς Ἐπαρχιακῆς μας Συνόδου, θερμότατα παρακλῶ ὅλους τούς Ἑλληνορθοδόξους μας πιστούς τῆς Ἀμερικῆς νά ἀπαντήσουμε μέ ἄκρα γενναιοδωρία σ' αὐτή τήν ἔκκληση κατά τήν περιφορά εἰδικοῦ δίσκου τήν Κυριακή 9 Ἰανουαρίου 2005 σέ ὅλες τίς ἐνορίες μας ἐν Ἀμερικῇ. Οἱ φιλάνθρωπες προσφορές σας πρέπει νά σταλοῦν τό ταχύτερο στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή μέ τήν ἀποκλειστική ἔνδειξη «Γιά τό Ταμεῖο Βοηθείας Ἀσιατικῆς Καταστροφῆς».

Γνωρίζοντας τήν ἀπεριόριστη γενναιοδωρία σας καί τήν μόνιμη πρός ἀλλήλους ἀγάπη σας, εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά κάμετε πᾶν τό δυνατόν γιά νά προσφέρετε ὅσο πιό μεγάλη ἀνακούφιση καί παρηγορία δύνασθε στούς ἐλαχίστους τῶν ἀδελφῶν μας, πού εἶναι ἀδελφοί τοῦ Χριστοῦ (Ματθ. 25:40) καί γιά νά χαρίσετε ἀκτίνες φωτός ἀγάπης σ' αύτήν τήν σκοτεινή ὥρα τῆς συμφορᾶς. Ἄς βοηθήσουμε ὥστε αὐτοί πού ἐπέζησαν τῆς ἐπιδρομῆς τοῦ κύματος τοῦ θανάτου καί τῆς καταστροφῆς να νοιώσουν τό παρήγορο ἀγκάλισμα τῶν κυμάτων τῆς ἀγάπης καί τῆς στοργῆς.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

+ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

 

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals