Ελληνικά English

Ἀρ. Πρωτοκόλλου: 186/17

                                                                                          23 Νοεμβρίου 2017

                                                                                          Ἡμέρα Εὐχαριστιῶν

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Τήν Ἡμέρα αὐτή τῶν Εὐχαριστιῶν ἔχουμε τήν εὐλογία ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί νά προσφέρουμε εὐγνωμοσύνη στόν Θεό, Δημιουργό μας, ὁ Ὁποῖος μᾶς δίδει ζωή καί μᾶς ἔχει ἀποκαλύψει τήν θαυμάσια καί μεταμορφωτική ἀγάπη Του γιά μᾶς. Εἶναι ἡ πηγή καί τό θεμέλιο τῶν εὐχαριστιῶν μας, καθώς ἀποκρινόμεθα στήν ἀγάπη καί τήν παρουσία Του προσφέροντας δόξα καί λατρεία. Μέ τήν προσκύνησή μας ἐπιβεβαιώνονται οἱ λόγοι τοῦ Ψαλμωδοῦ, προφθάσωμεν τό πρόσωπον Αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει καί ἐν ψαλμοῖς ἀλαλάξωμεν Αὐτῷ (Ψαλμ. 94:2). 

            Προσφέρουμε στόν κόσμο μαρτυρία τῆς ἀληθινῆς φύσεως τῶν εὐχαριστιῶν. Στήν Θεία Εὐχαριστία, ἡ ὁποία ὅπως λέγει καί τό ὄνομά της εἶναι πράξη ἀποδόσεως εὐχαριστίας, δείχνουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας διά τῆς πίστεώς μας στήν χάρη Του καί ὑπακοή στό θέλημά Του. Προσεγγίζουμε καί λαμβάνουμε τό ἱερώτατο καί ἁγιώτατο Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μέ μετανοοῦσα καί εὐγνώμονα καρδιά, καί εἴμεθα πλήρεις χαρᾶς, ἐλπίδος καί βεβαιότητος. Ὁ ἑορτασμός τῆς Θείας Εὐχαριστίας στήν κοινή λατρεία μας ἀποκαλύπτει τήν μεταμορφωτική δύναμη τῆς εὐγνωμοσύνης.

            Ὅταν ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας στόν Θεό, ὅταν ἐπικαλούμεθα τό Ὄνομά Του, δείχνουμε στήν ἀνθρωπότητα τήν δύναμη τῆς χάριτος ἡ ὁποία μετατρέπει τήν ἀπελπισία σέ ἐλπίδα, μετατρέπει τόν φόβο σέ θᾶρρος, ἀντικαθιστᾶ τήν ἐχθρότητα μέ εὐσπλαγχνία και θεραπεύει τό ἄρρωστο. Ὅπως βιώνουμε στήν Θεία Εὐχαριστία, ἡ κοινωνία μας μέ τόν Θεό μᾶς ὁδηγεῖ στή συνειδητοποίηση τῶν ἀναγκῶν τῶν ἄλλων καί
τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖον μποροῦμε νά τίς καλύψουμε ὡς ἔκφραση εὐγνωμοσύνης σέ Ἐκεῖνον.

            Ἡ ἑορτή τῆς Ἡμέρας Εὐχαριστιῶν ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη στιγμή γιά μᾶς πού ζοῦμε σέ αὐτή τή χώρα, στιγμή κατά τήν ὁποία σκεπτόμεθα τήν σημασία πού ἔχει ἡ ἔκφραση εὐγνωμοσύνης γιά τήν πίστη μας καί τή ζωή μας. Εἶναι ἡ στιγμή πού πρέπει νά εἴμεθα εὐγνώμονες γιά τίς πολλές εὐλογίες τίς ὁποῖες λάβαμε ἀπό Ἐκεῖνον ὁ Ὁποῖος μᾶς εὐλογεῖ μέ ζωή καί χάρη. Εἶναι ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποίαν καλούμεθα ὅλοι νά βεβαιώσουμε τήν δύναμη τῆς εὐγνωμοσύνης, μιά βεβαίωση πού γίνεται συστηματικά μέσα ἀπό τή λατρεία καί διακονία μας. Εἶναι ἡ ἡμέρα γιά νά διαδόσουμε τήν χάρη σέ ὅλο καί περισσοτέρους ἀνθρώπους ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ (Β΄Κορ. 4:15.)

            Εἴθε οἱ εὐλογίες τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ νά εἶναι μαζί σας καί μαζί μέ τίς οἰκογένειές σας καθώς συγκεντρώνεσθε τήν Ἡμέρα αὐτή τῶν Εὐχαριστιῶν. Εἴθε οἱ καρδιές σας νά εἶναι πλήρεις χαρᾶς καί εἴθε ἡ ἑορτή αὐτή νά καταστῇ εὐκαιρία προσφορᾶς εὐγνωμοσύνης οὕτως ὥστε νά μεταμορφωθοῦν ζωές καί πολλοί ἄλλοι νά γίνουν συνοδοιπόροι μας διακηρύσσοντας μαζί μας ὅτι ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμη καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων (Ἀποκ. 7:12).   

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

 

 

 

 

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals