Ελληνικά English

Ἀρ. Πρωτοκόλλου:  197 / 18
 

22 Νοεμβρίου 2018
Ἑορτή Εὐχαριστιῶν

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Εὐχαριστοῦμε τόν Θεό κατά τήν εὐλογημένη αὐτή ἡμέρα, ὅπως κάνουμε καί πρέπει να κάνουμε πάντοτε, γιά τό δῶρο τῆς ζωῆς πού μᾶς δίνει. Τήν ἡμέρα αὐτή ἀναλογιζόμεθα τίς πολλές πλευρές καί ἐμπειρίες τῆς ζωῆς μας γιά τίς ὁποῖες εἴμεθα εὐγνώμονες· ἀλλά ἡ οὐσία εἶναι ὅτι εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τήν ζωή πού μᾶς ἔδωσε,  καί Τόν εὐγνωμονοῦμε γιά ὅ,τι ἔκανε γιά μᾶς. Καθώς προσφέρουμε τιμή καί δόξα, ἐπαναλαμβάνουμε μέ τόν Ψαλμωδό αἰνέσω τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ μετ’ὠδῆς, μεγαλύνω αὐτόν ἐν αἰνέσει (Ψαλμ. 68:31).

            Ἡ εὐγνωμοσύνη μας προσφέρεται στόν Δημιουργό μας διότι ἡ ζωή πού μᾶς ἐχάρισε εἶναι ἱερή. Μᾶς ἔπλασε κατ’εἰκόνα καί καθ’ὁμοίωσή Του. Μᾶς ἔδωσε ἀναπνοή ζωῆς. Εἶναι ἡ πηγή τοῦ εἶναι μας  καί ὁ λόγος τῆς ὑπάρξεώς μας. Ὁ μεγάλος καί ἐλεήμων Θεός,  μᾶς ἐδημιούργησε μέ ἀγάπη γιά νά εἴμεθα σέ κοινωνία μαζί Του καί νά βιώνουμε τήν εὐλογία καί τήν ἁγιότητα τῆς ζωῆς καί τῆς ἀδελφοσύνης.

            Εὐγνωμονοῦμε τόν Θεό γιά τήν ἄφθονη ζωή τήν ὁποία μᾶς προσφέρει. Ὁ Κύριός μας ἐπιβεβαίωσε ὅτι ἦλθεν ἵνα ζωὴν ἔχωμεν καὶ περισσὸν ἔχωμεν (Ἰωάν. 10:10). Αὐτή εἶναι ἡ ζωή πού μποροῦμε νά ἔχουμε τώρα. Εἶναι ζωή ἡ ὁποία βιώνεται καθημερινά σέ κοινωνία μέ τόν Θεό, καθοδηγούμενη ἀπό τήν παρουσία καί τή χάρη Του.  Εἶναι  ζωή ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μαρτυρία στόν κόσμο τῆς πίστεώς μας σέ Αὐτόν. Ἄφθονη ζωή εἶναι ἡ ζωή ἡ ὁποία βιώνεται στή χαρά τῆς Ἀναστάσεως, τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας καί τήν προσμονή τῆς ἐκπληρώσεως τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ζωή πάντοτε εὐγνώμων, προσφέρουσα εὐχαριστία σέ Ἐκεῖνον γιά ὅλα.

            Ἡ συνεχής προσφορά εὐγνωμοσύνης μας μέ ὕμνους καί προσευχές, μέ τήν συμμετοχή μας στήν Θεία Εὐχαριστία, καί μέ τήν μαρτυρία μας, εἶναι ἐπίσης καί ἡ ἀπάντησή μας στήν ὑπόσχεση γιά αἰώνια ζωή. Ἡ πίστη μας στήν ὑπόσχεση γιά σωτηρία προσφέρει μαρτυρία σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, διότι γνωρίζουμε ὅτι Ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. Τὰ γὰρ πάντα δι᾿ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ (Β΄Κορ. 4:14-15).

            Καθώς συγκεντρωνόμεθα  μέ τίς οἰκογένειές μας καί τούς φίλους μας, καθώς λατρεύουμε στίς κοινότητές μας τήν εὐλογημένη αὐτή μέρα στή διάρκεια τῆς ἱερᾶς περιόδου τῶν Χριστουγέννων, εἴθε οἱ φωνές μας νά ὑψωθοῦν ὡς εὐγνωμοσύνη πρός τόν Θεό γιά τή ζωή ἡ ὁποία εἶναι ἱερή, ἄφθονη καί αἰώνια. Ἔχουμε ζωή ἐν Αὐτῷ καί γι’αὐτή τή ζωή εἴμεθα εὐγνώμονες.

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

+ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals