Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 140 / 07

 

22 Νοεμβρίου 2007

Ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν

 

  Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ                                                                                              καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τά

θαυμάσιά σου ... ψαλῶ τῷ ὀνόματί σου

  Ὕψιστε (Ψαλμ. 9:1-2)

                                   

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

                        

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

 

            Σᾶς χαιρετίζω ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπ' εὐκαιρίᾳ τοῦ ἐθνικοῦ ἑορτασμοῦ μας τῆς Ἡμέρας τῶν Εὐχαριστιῶν. Πρόκειται, πράγματι, περί μίας ὡραίας ἐθνικῆς ἑορτῆς διότι μᾶς δίδεται ἡ δυνατότης νά συγκεντρωθοῦμε ὡς οἰκογένειες καί κοινότητες καί νά ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τίς τεράστιες εὐλογίες τίς ὁποῖες μᾶς προσφέρει ἀδιάκοπα ὁ Θεός κάθε ἡμέρα τῆς ζωῆς μας. Καλούμεθα, λοιπόν, τήν ἡμέρα αὐτή νά ἐμπνευσθοῦμε ἀπό τόν Ψαλμωδό τούς λόγους τοῦ ὁποίου μνημονεύουμε ἀνωτέρω, διότι τήν ξεχωρίσαμε ἀπό τίς ὑπόλοιπες γιά νά ἐκφράσουμε ὡς ἔθνος τίς εὐχαριστίες μας γιά τά θεόσδοτα δῶρα τῶν ὁποίων ἀποτελοῦμε εὐγνώμονες ἀποδέκτες. Ἀνάμεσα σ' αὐτά τά δῶρα συγκαταλέγονται ὁρισμένα ἀναφαίρετα δικαιώματα τά ὁποῖα ὁ Θεός χάρισε σ' ὅλους τούς ἀνθρώπους: τήν ζωή, τήν ἐλευθερία καί τήν ἐλευθερία τῆς σκέψεως, τήν συνείδηση, τήν θρησκεία καί τήν πίστη. Αὐτές ἀποτελοῦν βασικές ἐλευθερίες οἱ ὁποῖες  κατέχουν κεντρική θέση στόν Ἀμερικανικό πολιτισμό καί στόν τρόπο τῆς ζωῆς μας ὡς πολιτῶν καί κατοίκων τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς.

 

            Οἱ πρῶτοι Ἀμερικανοί ἄποικοι ἔφθασαν στήν Νέα Ἀγγλία τόν 17ο αἰῶνα ἔχοντας διαφύγει τόν κίνδυνο τοῦ θρησκευτικοῦ διωγμοῦ. Ἀναζητοῦσαν μία χώρα ὅπου θά εἶχαν τήν ἐλευθερία νά ἐκφράσουν τά θρησκευτικά πιστεύω τους χωρίς νά διατρέχουν τόν ἴδιο κίνδυνο. Στούς αἰῶνες πού ἀκολούθησαν, οἱ σχεδιαστές τοῦ Συντάγματος γνώριζαν πολύ καλά ὅτι ἦταν πολύ σημαντικό νά θεσπίσουν ἀσφαλιστικές δικλείδες στό θέμα τῆς θρησκείας προκειμένου νά διασφαλισθῇ ὅτι ἡ νέα κυβέρνηση τήν ὁποία δημιουργοῦσαν δέν θά ἐγκαθίδρυε ποτέ κανέναν νόμο ὁ ὁποῖος θά «ἐσέβετο κάποιο ὀργανωμένο σύστημα θρησκείας ἀλλ' οὕτε καί θά ἀπηγόρευε τήν ἐλεύθερη ἔκφραση αὐτοῦ». Στίς ἡμέρες μας, αὐτή ἡ ζωτική ἀνάγκη ἔχει ἐκφρασθεῖ καταλλήλως στίς ἀσφαλιστικές δικλείδες τοῦ Συντάγματος οἱ ὁποῖες ἑδραιώθηκαν μέσῳ τῶν «ἄρθρων περί θρησκείας» τῆς 1ης Τροποποιήσεως. 

 

            Κατά τήν Ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν εἶναι φυσικό νά ἀναλογιζόμεθα τήν ἱστορία τῶν πρώτων ἀποίκων τῆς Ἀμερικῆς, τούς λόγους οἱ ὁποῖοι τούς ὤθησαν νά ζητήσουν καταφύγιο καί τά ἀποτελέσματα τά ὁποῖα προῆλθαν ἀπό τίς ἐμπειρίες τους ὅπως ἐκφράζονται στήν ἐποχή μας στούς νόμους τοῦ ἔθνους μας. Εἶναι ἐπίσης φυσικό νά ἀναλογιζόμεθα τήν ταυτότητά μας ὡς Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν οἱ ὁποῖοι ζοῦμε στήν Ἀμερική, γνωρίζοντας ὅτι πολλοί ἀπό μᾶς καταγόμεθα ἀπό τήν Ἑλλάδα καί, πράγματι, ἀπό ἄλλα μέρη τῆς γῆς καθώς ἀποτελοῦμε μία διαρκῶς διευρυνόμενη ποικίλη κοινότητα πιστῶν. Ἐδῶ στήν Ἀμερική ἔχουμε τήν ἐλευθερία νά ἐκφράζουμε τήν ὡραιότητα τῆς Ἑλληνορθοδόξου πίστεώς μας πλήρως, νά μοιραζόμεθα τό αἰώνιο μήνυμα τῆς ἀγάπης καί τῆς σωτηρίας μέ τούς ἄλλους καί νά λατρεύουμε τόν Θεό μας σύμφωνα μέ τίς Ἱερές Παραδόσεις καί τούς Κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Αὐτό ἀποτελεῖ εὐλογία γιά τήν ὁποία εἴμεθα εὐγνώμονες κάθε μέρα τῆς ζωῆς μας, ἰδιαιτέρως, ὅμως τήν Ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν.   

 

            Ἀναλογιζόμενοι αὐτές τίς εὐλογίες καί τίς βασικές ἐλευθερίες τίς ὁποῖες γευόμεθα στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, εἶναι φυσικό νά μήν λησμονοῦμε ὅτι στόν κόσμο μας ὑπάρχουν πολλοί ἄνθρωποι πολλῶν θρησκειῶν οἱ ὁποῖοι δέν ἀπολαμβάνουν τό δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας στόν ἴδιο βαθμό λόγῳ τακτικῶν καί μεθόδων ἄλλων κρατῶν. Αὐτή ἡ θλιβερή ἀλήθεια δέν πρέπει νά ἐπηρεάσῃ ἀρνητικά τόν ἑορτασμό τῆς Ἡμέρας Εὐχαριστιῶν. Ἀντιθέτως, θά πρέπει νά μᾶς θυμίζῃ ἀκόμη περισσότερο ὅτι ὡς Ἑλληνοαμερικανοί ἔχουμε ὑπέρτατη ὑποχρέωση νά προάγουμε τήν ἐλευθερία καί τήν δημοκρατία. Ἡ ὑποχρέωση αὐτή καθίσταται ὅλο καί περισσότερο προέχουσα ὅταν σκεφθοῦμε ὄχι μόνον τήν σημασία τῆς ἱστορίας μας ὡς Ἀμερικανῶν πολιτῶν, ἀλλά ἐπίσης καί τήν ἱερή Ἑλληνική κληρονομία μας καί τήν Ὀρθόδοξο πίστη μας, ἡ ὁποία ἐξυμνεῖ ἀκριβῶς τίς ἴδιες ἀρετές τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δημοκρατίας. Ἀπολαμβάνουμε, λοιπόν, μιᾶς ἰδιαιτέρας ταυτότητος ἡ ὁποία μᾶς τοποθετεῖ σέ πλεονεκτική θέση στόν σημερινό κόσμο καί αὐτό ἀποτελεῖ τεράστιο λόγο γιά νά εὐχαριστήσωμε τόν πολυεύσπλαγχνο Θεό μας.

 

            Εἴθε καθώς συγκεντρωνόμεθα αὐτή τήν Ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν μέ τούς ἀγαπημένους μας φίλους καί τίς οἰκογένειές μας ἑορτάζοντες, χαιρούμενοι, καί εὐγνώμονες, νά συνειδητοποιοῦμε τίς μεγάλες εὐλογίες τίς ὁποῖες ἀπολαμβάνουμε σ' αὐτή τήν χώρα καί νά προσπαθοῦμε στήν καθημερινότητά μας νά ἀντανακλοῦμε αὐτή τήν εὐγνωμοσύνη στήν ἀγάπη πού προσφέρουμε στούς γύρω μας. Εἴθε ἡ καρδιά μας νά εἶναι πλημμυρισμένη ἀπό εὐγνωμοσύνη γιά τόν Θεό γιά τήν εὐλογία τῆς ζωῆς, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἐλευθερίας νά Τόν λατρεύουμε. Εἴθε ὁ Θεός νά εὐλογῇ ὅλους καί τόν καθένα σας ξεχωριστά αὐτή τήν Ἡμέρα τῶν Εὐχαριστιῶν καί εἴθε ὁ Θεός νά εὐλογῇ τήν Ἀμερική.   

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

 

 

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος

 

Thanksgiving Day

I will give thanks to the Lord with my whole heart…
I will sing praise to your name, O Most High.
(Psalm 9: 1-2)

To the Most Reverend Hierarchs, the Reverend Priests and Deacons, the Monks and Nuns, the Presidents and Members of the Parish Councils of the Greek Orthodox Communities, the Distinguished Archons of the Ecumenical Patriarchate, the Day, Afternoon, and Church Schools, the Philoptochos Sisterhoods, the Youth, the Hellenic Organizations, and the entire Greek Orthodox Family in America

Beloved Brothers and Sisters in Christ,

I greet you in the love of Jesus Christ on the joyous occasion of our national celebration of Thanksgiving. This is truly a beautiful national holiday, for it presents us with an opportunity to come together as families and communities in gratitude for the tremendous blessings that God continually bestows upon us each and every day of our lives. Today, we are invited to enter into the same frame of mind as the Psalmist quoted above, for we set this day apart from other days in our national life to express our thanks for those gifts of God for which we are most grateful. Among these gifts include certain inalienable rights that God has given to all human beings: life, liberty, and the freedom of thought, conscience, religion and belief. These are fundamental freedoms that are central to American culture and to our way of life as citizens and residents of the United States of America.

When the early American colonists came to New England in the 17th century, they were escaping from the torment of being targets of religious persecution. They were seeking a land where they could manifest their religion without the fear of persecution. In the centuries to follow, the Framers of our Constitution knew quite well that it was very important to effectuate safeguards for religion, to ensure that the new government they were creating would never make any law "respecting an establishment of religion, nor prohibiting the free exercise thereof." Today, this vital concern finds meaningful expression in the Constitutional safeguards afforded to us by these so-termed "religion clauses" of the 1st Amendment. 

On Thanksgiving, it is natural that we pause to reflect upon the history of the early colonists to America, their reasons for seeking refuge, and the attending results that came about from their experiences as expressed today in the laws of our nation. It is also natural that we pause today to reflect upon our very own identities as Greek Orthodox Christians living in America, knowing that many of us also have roots that hail from Greece and, indeed from many places over the world, as we are an increasingly diverse community of faithful. Here in America, we have the freedom to express the beauty of our Greek Orthodox faith in its fullness, to share its eternal message of love and salvation with others, and to worship our God according to the Holy Traditions and Canons of our Orthodox Church. This is a blessing for which we are very grateful each day and particularly on this Day of Thanksgiving.

In reflecting upon these blessings and fundamental freedoms that exist with the United States, it is also only natural to remember that there exist many people of many faiths who cannot enjoy the same levels of religious freedom due to the policies of other nations of our world. This sad reality should not spoil our celebration of Thanksgiving; rather, it should remind us all the more that we as Americans have a paramount duty to promote freedom and democracy. This duty is rendered all the more salient when we consider not only the import of our colonial history as Americans, but also our venerable Hellenic heritage and our Orthodox faith, which extols the very same virtues of freedom and democracy. We therefore enjoy a special identity that places us in a unique vantage point in our world, and for this we have many reasons to give thanks to our loving and beneficent God.

It is my heartfelt prayer that as we come together on this Day of Thanksgiving, feasting in thanks and in gratitude with our loved ones, friends, and family, we may be cognizant of the very special blessings that we enjoy in this land and that we may strive in our daily actions to reflect that gratitude in the love we show to others. May our hearts be filled with gratitude to God for all His blessings of life, liberty, and the freedom to worship Him. May God bless each and every one of you on this Day of Thanksgiving, and may God bless America.

With paternal love in Christ,

+DEMETRIOS
Archbishop of America

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals