Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 107 / 08

27 Νοεμβρίου 2008

Ἡμέρα Εὐχαριστιῶν

 

«Αἰνέσω τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου μετ’ὠδῆς,

μεγαλυνῶ Αὐτόν ἐν αἰνέσει»

Ψαλμός 69:30

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

    Ἡ ἔκφραση εὐγνωμοσύνης ἀποτελεῖ οὐσιαστικό περιεχόμενο τῆς λατρείας καί προσευχῆς μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ὅταν συγκεντρωνόμεθα στίς ἐνορίες μας καί ὅταν προσηλώνουμε τό νοῦ καί τήν καρδιά μας στόν Θεό ἐκζητώντας τήν καθοδήγησή Του, προσφέρουμε τήν βαθύτατη εὐγνωμοσύνη μας σ’ Ἐκεῖνον γιά τήν ἀγάπη Του καί τό δῶρο τῆς σωτηρίας. Αὐτό τό κάνουμε μέσῳ τῆς δοξολογίας μας πρός τήν μεγαλωσύνη Του, μέσῳ λόγων τιμῆς οἱ ὁποῖοι μεγαλύνουν τήν δόξα Του, καί μέσῳ πράξεων σεβασμοῦ οἱ ὁποῖες ἀποδεικνύουν τήν εὐσέβεια τῆς καρδιᾶς μας.

     Στήν ἐκπλήρωση τῆς θεϊκῆς κλήσεως, ἡ ὁποία ὑπαγορεύει τήν ἀνάγκη ζωῆς ἁγιότητος, ἡ ἀπόδοση εὐχαριστιῶν καθίσταται ὁρατή μαρτυρία τῆς ἐνυπαρχούσης δυνάμεως καί παρουσίας τοῦ Θεοῦ. Οἱ καρδιές μας γεμίζουν εὐγνωμοσύνη διότι οἱ ψυχές μας, ὁ νοῦς μας, ὁλόκληρη ἡ ὕπαρξή μας  συνειδητοποιεῖ καί ἀφιερώνεται στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ πλήρης πίστη στήν σοφία Του καί τήν γνώση τῆς ἀληθείας, μᾶς χαρίζει βιωματική ἐμπειρία καί προοπτική μιᾶς ζωῆς ἡ ὁποία τονίζει τίς εὐλογίες καί τήν ἐλπίδα γιά σωτηρία. Εἴμεθα εὐγνώμονες γιά τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον διότι γνωρίζουμε ὅτι οἱ ζωές μας εἶναι στά χέρια τοῦ Δημιουργοῦ μας. 

    Αὐτή ἡ διαβεβαίωση ἡ ὁποία πηγάζει από τήν πίστη ἀντανακλᾶται στήν ἀπόδοση εὐχαριστιῶν, ὅλες τίς στιγμές τῆς γήινης ζωῆς μας. Ἐνῶ ὅλοι μας βιώνουμε δυσκολίες ἤ ἐνίοτε κρίσεις στή διάρκεια τῆς ζωῆς μας, ὡς ἄνθρωποι πίστεως δέν ἀπογοητευόμεθα, δέν χάνουμε τήν ἐλπίδα καί δέν θλιβόμεθα. Ἀντιθέτως, ἀντιμετωπίζουμε τίς προκλήσεις τῆς ζωῆς ἐναποθέτοντας τήν πλήρη ἐμπιστοσύνη μας στόν Θεό, ἀναγνωρίζοντας τήν ἀγάπη Του γιά μᾶς, καί μεγαλύνοντας τό ὄνομά Του μέ εὐχαριστίες, ὅπως λέει ὁ Ψαλμωδός.

    Ἐνθυμούμεθα ὅλα αὐτά καθώς καί τήν βαθύτερη σημασία τῆς ἀποδόσεως εὐχαριστιῶν καθώς τιμοῦμε μιά πολύ παραδοσιακή καί ἀγαπημένη ἑορτή τοῦ μεγάλου Ἀμερικανικοῦ ἔθνους μας, τήν Ἡμέρα Εὐχαριστιῶν. Τήν ἡμέρα αὐτή, ἄνθρωποι ἀπό τά μήκη καί τά πλάτη τῆς χώρας συγκεντρώνονται μέ πρόσωπα τοῦ οἰκογενειακοῦ καί φιλικοῦ περιβάλλοντός των μέ πνεῦμα ἀγάπης καί συντροφικότητος, μοιραζόμενοι τά δῶρα τῆς ζωῆς καί τῆς εὐτυχίας, καί προσφέροντας εὐχαριστίες στόν Θεό γιά τίς εὐλογίες καί τά ἀμέτρητα ἀγαθά Του. Πολλοί θά ἐκδηλώσουν τήν εὐγνωμοσύνη των πλησιάζοντας ἀνθρώπους χρήζοντας βοηθείας καί προσφέροντας σ’αὐτούς – μάλιστα σερβίροντάς τους – φαγητό. Αὐτές ἀποτελοῦν ὑπέροχες ἐκφράσεις ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης οἱ ὁποῖες συμβαδίζουν πλήρως μέ τήν ταυτότητά μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἐκφράσεις τίς ὁποῖες αὐτός ὁ ἐξαίσιος ἑορτασμός τονίζει ἰδιαίτερα.

    Αὐτή τήν Ἡμέρα Εὐχαριστιῶν, προσεύχομαι ὁλόθερμα οἱ εὐλογίες τοῦ Κυρίου μας νά εἶναι μαζί σας καθώς συγκεντρώνεσθε μέ ἀγάπη καί ὁμόνοια γιά νά προσφέρετε εὐγνωμοσύνη στόν Θεό γιά ὅλα ὅσα ἀπολαμβάνουμε ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, καί γιά τήν εὐλογία τοῦ νά εἴμεθα κάτοικοι τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς. Εἴθε ἡ ἀπέραντη ἀγάπη καί ἡ τέλεια εἰρήνη Του νά εἶναι μαζί σας αὐτή τήν ἡμέρα καί πάντοτε καθώς ἀποδίδουμε δόξα στό ὑπέροχο ὄνομά Του καί καθώς συγκεντρωνόμεθα γιά νά Τόν εὐχαριστήσουμε γιά τίς ἄφθονες εὐλογίες Του.   

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

                                                           
† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals