Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ.: 10 / 11

 

6 Φεβρουαρίου 2011

Ἑορτή Ἁγίου Φωτίου

Ἡμέρα Ἐθνικοῦ Προσκυνήματος Ἁγίου Φωτίου

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Αὐτή τήν εὐλογημένη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Ὁμολογητοῦ καί Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ἐτήσια παράδοση μᾶς καλεῖ νά ἀναγνωρίσουμε καί νά στηρίξουμε τό ἔργο τοῦ Ἐθνικοῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Φωτίου στόν Ἅγιο Αὐγουστῖνο τῆς Φλόριδας. Διατηροῦμε τήν παράδοση αὐτἠ διότι τό Ἐθνικό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διακονία τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Ἀμερική. Τό παρελθόν ἔτος ἐνενήντα χιλιάδες ἐπισκέπτες ἐπισκέφθηκαν τό Προσκύνημα καί ἔζησαν ἀπό κοντά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον τό προσφιλές αὐτό ἵδρυμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς προσφέρει ἀνάμνηση τῆς κληρονομιᾶς μας, μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας καί φωτισμό μέσα ἀπό τήν χάρη τοῦ Θεοῦ.

Μέ τίς προσπάθειες τῶν ἱδρυτῶν, ὑποστηρικτῶν, διευθυντῶν καί τοῦ προσωπικοῦ, τό Ἐθνικό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου ἔχει καταστεῖ τόπος μνήμης καί ἀναμνήσεως ἐπί τρεῖς δεκαετίες καί πλέον. Ἡ τοποθεσία τοῦ Προσκυνήματος εἶναι τόπος ἱστορίας ὁ ὁποῖος συνδέεται ἄμεσα μέ τούς Ἕλληνες μετανάστες οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν στήν Βόρεια Ἀμερική στά τέλη τοῦ 1700. Ἐκτός ἀπό τή διατήρηση τῆς γνώσεως, τῶν ἀγώνων καί τῆς ταυτότητος αὐτῶν τῶν πρωτοπόρων, τό Προσκύνημα ἔχει διευρύνει τό ρόλο καί τή διακονία του γιά νά συμπεριλάβῃ διαφορετικές πλευρές τῆς Ἑλληνο-Αμερικανικῆς ἱστορίας καί ταυτότητος προσφέροντας ἔτσι μοναδική καί ἐκπαιδευτική ἐμπειρία στήν Ὁμογένειά μας, στούς σπουδαστές τῆς περιοχῆς καί στούς ἐπισκέπτες ἀπό ὁλόκληρη τήν ἐπικράτεια τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καί τόν κόσμο.

Τό Ἐθνικό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου ἀποτελεῖ ἐπίσης τόπο μαρτυρίας. Ἐκτός ἀπό τό ὅτι διατηρεῖ καί διδάσκει τήν Ἑλληνο-Αμερικανική ἐμπειρία, προσφέρει ἐπίσης μαρτυρία βάθους, ὡραιότητος καί ἱερότητος τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεώς μας. Μέσα ἀπό τό παρεκκλήσιο, τά προγράμματα, τό βιβλιοπωλεῖο καί τίς ἐκθέσεις το Προσκύνημα μοιράζεται μέ τούς ἐπισκέπτες τήν δυνατή σχέση μεταξύ κληρονομιᾶς καί πίστεως καί ταυτοχρόνως προσκαλεῖ ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τό ἐπισκέπτονται νά ἀσχοληθοῦν μέ τήν ἱερότητα τῆς λατρείας μας καί νά σκεφθοῦν περί τῆς πίστεως καί τῆς σχέσεως μέ τόν Θεό.

Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο τό Ἐθνικό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου ἀποτελεῖ ἐπίσης τόπο φωτισμοῦ. Μέσα στήν πάροδο τῶν χρόνων πολλοί βίωσαν μιά βαθειά καί μεταμορφωτική ἐμπειρία τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, μιά πνευματική ὤθηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά ἀναζητήσουν περισσότερα, νά συναντήσουν τόν Χριστό καί νά ἀνοίξουν τήν καρδιά καί τή διάνοιά τους στήν πίστη. Γιά πολλούς, ἡ ἐπίσκεψή τους στό Προσκύνημα ἦτο ἡ ἀπαρχή μιᾶς πορείας πρός τήν Ὀρθοδοξία καί πρός μία μεγαλύτερη ἐμπειρία καί κατανόηση τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Μέ τίς προσευχές καί τήν ὑποστήριξή μας τό Ἐθνικό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου θά συνεχίζει νά ἀνοίγει τούς πνευματικούς ὀφθαλμούς τῶν ἐπισκεπτῶν καί νά τούς ὁδηγεῖ πρός τόν τρόπο τῆς ζωῆς καί τῆς ἀληθείας ἡ ὁποία προσφέρεται καί καλλιεργεῖται μέσῳ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας. Θά συνεχίσει ἐπίσης νά ἀποτελεῖ τόπο μνήμης καί μαρτυρίας, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στήν διατήρη-ση, διδασκαλία καί ἐξερεύνηση τῆς κληρονομιᾶς μας ὡς Ἑλληνοαμερικανῶν. Σᾶς προσκαλῶ νά προσφέρετε τήν ὑποστήριξή σας στό Ἐθνικό Προσκύνημα τήν ἡμέρα αὐτή προσευχόμενοι γιά τούς διευθυντές καί τό προσωπικό, προσφέροντας γενναι-όδωρα στά προγράμματα τοῦ Προσκυνήματος καί προγραμματίζοντας ἐπίσκεψη γιά νά βιώσετε τήν ἐμπειρία αὐτοῦ τοῦ μοναδικοῦ τόπου ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ ὅλους ἐμᾶς τῆς Ἐκκλησίας στήν Ἀμερική.

Καθώς ἑορτάζουμε τόν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Φώτιον τόν Ὁμολογητήν, ἄς ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα καί τίς πρεσβεῖες του στόν Χριστό τόν Θεό μας στή μαρτυρία καί τίς προσευχές μας, ἔτσι ὥστε καί ἄλλοι νά δοῦν τήν χάρη τοῦ Θεοῦ στίς ζωές μας καί νά ἀναζητήσουν Ἐκεῖνον ὁ Ὁποῖος προσφέρει τό δῶρο τῆς ἀληθείας, τῆς ἀγάπης καί τῆς ζωῆς.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals