Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
Ἀριθ. Πρωτ. 03 / 09

6 Φεβρουαρίου 2009
Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φωτίου καί
Ἡμέρα τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Φωτίου

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

    Ἐπικοινωνῶ μαζί σας  αὐτή τήν Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου ἡ ὁποία ἀποτελεῖ πηγή ἐμπνεύσεως καί τήν ὁποίαν τιμᾶ σήμερα ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας. Ἡ ζωή καί κληρονομία τοῦ Ἁγίου Φωτίου, ὁ ὁποῖος διηκόνησε ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κατά τόν 9ο αἰώνα, ἄφησε ἀνεξίτηλα ἴχνη στόν Χριστιανικό κόσμο. Ὁ Ἅγιος Φώτιος διεκήρυξε τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου μέ λαμπρότητα, ἀκρίβεια καί διορατικότητα μέσῳ πολλῶν τρόπων: Τά πασίγνωστα καί βαθειά θεολογικά ἔργα του, εἰδικώτερα αὐτά τά ὁποῖα ἀναφέρονται στό Ἅγιο Πνεῦμα, παραμένουν κύριες πηγές μελέτης στή σύγχρονη θεολογική παιδεία. Ἡ ἀκούραστη προσφορά του ἀπό πλευρᾶς Χριστιανικῆς ἡγεσίας καί ἐλπίδος στούς ἀνθρώπους, ἀκόμη καί σέ ἐποχές ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Φώτιος εἶχε περιέλθει σέ κατάσταση ἀδικαιολόγητης ἀμφισβητήσεως, συνεχίζει νά ἀποτελῇ παράδειγμα ἐμπνεύσεως γιά ὅλους οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν τίς δυσκολίες οἱ ὁποῖες σχετίζονται μέ τήν διακονία πρός ἄλλους στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό φλογερό πάθος του γιά τό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τῆς διακηρύξεως τοῦ Εὐαγγελίου, μέ προσπάθειες ἐπικεντρωμένες στούς λαούς τῶν Σλαυικῶν χωρῶν, μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει πάντοτε νά εἶναι σέ ἐνεργό ἀποστολή, ὅπως ζήτησε ὁ Χριστός ἀπό τούς μαθητές Του ὅταν εἶπε, πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Ματθ. 28:19). 

    Καθώς ἐνθυμούμεθα εὐλαβικά τόν Ἅγιο Φώτιο, ἀναλογιζόμεθα τήν τεράστια ἐπίδραση τῆς διδασκαλίας καί τῶν ἐνεργειῶν του στήν Ἐκκλησία τῆς ἐποχῆς του καθώς καί τήν Ὀρθοδοξία, γενικώτερα, μέσα στούς αἰῶνες πού ἀκολούθησαν. Σέ ἀναγνώριση αὐτοῦ τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος, ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή μας οἰκοδόμησε, ὡς ἕνα ἐκ τῶν πολλῶν ἱερῶν ἱδρυμάτων της σ’αὐτή τήν χώρα, Ἱερό Προσκύνημα ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο Φώτιο. Εὑρισκόμενο στόν Ἅγιο Αὐγουστῖνο τῆς Φλόριδας, μιά πολύ παλιά πόλη στήν Ἀμερική, τό Ἱερό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου προσφέρει σήμερα ἐνεργό μαρτυρία τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας στούς ἀνθρώπους τοῦ Ἀμερικανικοῦ ἔθνους μας. Τό Ἱερό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου ἐκπληρώνει τήν ὑψηλή ἀποστολή του προσφέροντας στούς ἐπισκέπτες του χειροπιαστά καί μόνιμα ἀναμνηστικά αὐτοῦ τοῦ ἱερώτατου ἄνδρα καί τῶν ἱστορικῶν γεγονότων τά ὁποῖα τόν περιβάλλουν. Αὐτό ἰσχύει ἐξ ἴσου γιά ὅλους τούς πιστούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς οἱ ὁποῖοι προσέρχονται στό Ἱερό Προσκύνημα ἀπό μακρυνά καί κοντινά μέρη γιά νά προσκυνήσουν καί γιά ὅλους ἐκείνους τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν πεποιθήσεων οἱ ὁποῖοι ἀνακαλύπτουν τό Ἱερό Προσκύνημα καί τό ἐπισκέπτονται καθώς περιηγοῦνται τήν πόλη τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου. 

    Ἐκτός ἀπό τό νά διακηρύττῃ τήν σπουδαιότητα τοῦ Ἁγίου Φωτίου ὡς μίας ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων μορφῶν στή ζωή τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τό Ἱερό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου καταγράφει, ἐπίσης, τίς ζωές τῶν πρώτων Ἑλλήνων μετεναστῶν στήν Ἀμερική, οἱ ὁποῖοι ἐγκατεστάθησαν στήν Φλόριδα τό 1768, στήν ἀποικία ἡ ὁποία ἔγινε γνωστή μέ τό ὄνομα «Νέα Σμύρνη». Μετά ἀπό μία δεκαετία μεγάλων δυσκολιῶν καί ἀγώνων, αὐτοί οἱ πρῶτοι Ἕλληνες ἄποικοι μετεγκατεστάθηκαν στήν πόλη τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου καί ἄρχισαν νά χρησιμοποιοῦν ἔνα Ἱσπανικό ἀποικιακό κτίριο μέ τήν ἐπωνυμία «Avero» γιά τίς θρησκευτικές καί κοινωνικές συγκεντρώσεις τους. Ἐδῶ ξεκίνησαν τήν σταθερή πορεία οἰκοδομήσεως τῆς ζωῆς τους στόν νέο τόπο κατοικίας τους καί ἐδῶ ἡ Ἀρχιεπισκοπή μας ἵδρυσε ἐπίσημα τό Ἱερό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου ὅταν ἀγόρασε τόν «Οἶκο Avero» τό 1966. Ἡ ἀπόφαση νά δοθῇ τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Φωτίου στό Προσκύνημα ἦταν, λοιπόν, φυσική ἐπιλογή συνάδουσα μέ τόν ρόλο τῆς ἱεραποστολικῆς δραστηριότητος στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, καθώς ἡ πίστη καί κληρονομία αὐτῶν τῶν πρώτων ἀποίκων ἀντιπροσώπευσε μία ἀπό τίς πρῶτες παρουσίες τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανισμοῦ στήν Ἀμερική.   

    Σήμερα, τό Ἱερό αὐτό Προσκύνημα διατηρεῖ ἐνεργό παρεκκλήσιο καί ἕνα ἀνακαινισμένο μουσεῖο, προάγοντας ἔτσι δυναμικά μιά προσευχητική καί μορφωτική ἀτμόσφαιρα πίστεως, πολιτισμοῦ καί ἱστορίας γιά ὅλους ὅσοι τό ἐπισκέπτονται. Ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ ἐτήσια παράδοση, ἡ Ἐθνική Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Κυριῶν ἡγεῖται προσπαθείας συγκεντρώσεως χρημάτων γιά τήν συνεχιζομένη πρόοδο τῆς διακονίας τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Φωτίου. Στά πλαίσια αὐτῆς τῆς προσπαθείας, θά περιαχθῆ εἰδικός δίσκος σέ ὅλες τίς ἐνορίες μας καθώς τιμοῦμε αὐτή τήν Ἑορτή. Σᾶς παρακαλῶ νά συνεισφέρετε οἰκονομικά πρός ὄφελος τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος, διότι οἱ εἰσφορές σας βοηθοῦν καί προάγουν τίς γενικές λειτουργίες του, καθιστώντας το ἱκανό νά ἀποτελῇ ζωντανή καί ἐνεργό μαρτυρία Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεως καί ἱστορίας. Προσεύχομαι αὐτή τήν ἱερή ἡμέρα, διά τῶν πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ἡ ἀγάπη καί τό φῶς τοῦ Χριστοῦ νά κατοικοῦν πάντοτε στίς καρδιές σας.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἁμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals