Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθμ. Πρωτ.: 04/18
 

8 Ιανουαρίου 2018

καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη, εἴτε δοξάζεται ἓν μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη
(Α΄ Κορινθ. 12:26)
 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους ρχιερες, τούς Ελαβεστάτους ερες καὶ Διακόνους, τούς Μοναχούς καὶ Μοναχές, τούς Προέδρους καὶ Μέλη τν Κοινοτικν Συμβουλίων, τὰ μερήσια καὶ πογευματινὰ Σχολεα, τίς Φιλοπτώχους δελφότητες, τήν Νεολαία, τίς λληνορθόδοξες ργανώσεις καὶ λόκληρο τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα τς ερς ρχιεπισκοπς μερικς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καὶ Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Μὲ τήν χάρη καὶ τήν εὐλογία τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ εἰσήλθαμε στὸ νέο ἡμερολογιακὸ ἔτος 2018 τὸ ὁποῖο χαιρετίζουμε στηριγμένοι στήν πίστη τοῦ ἐπιφανέντος Χριστοῦ, μιὰ πίστη διὰ τῆς ὁποίας ὅλα εἶναι δυνατά καὶ κατορθωτά, ἰδιαίτερα σὲ θέματα δικαιοσύνης, ἀληθείας, εἰρήνης καὶ ἀγάπης.

Ὡς Ἑλληνοαμερικανική Ὀρθόδοξη κοινότητα ἔχουμε κληθῇ ἀπό τόν Θεό καὶ τήν ἱστορία νά ζήσουμε καὶ νὰ μεταδώσουμε στό Δυτικό Ἡμισφαίριο τόν ἀσύγκριτο καὶ αἰώνιο πλοῦτο τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς καὶ τίς παγκόσμιες καὶ διαχρονικές ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμού.

Αὐτό θὰ προσπαθήσουμε νὰ τὸ πράξουμε μὲ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ στὸ χρόνο ποὺ ἄρχισε. Θὰ ἀγωνισθοῦμε σὲ ὅλους τούς τομεῖς καὶ μὲ κάθε δυνατό καὶ ἀποτελεσματικό τρόπο, ἔχοντας πάντοτε ζωηρή αἴσθηση τῶν μεγάλων προβλημάτων καὶ δυσκολιῶν πού βασανίζουν τόν σύγχρονο κόσμο.

Στή προσπάθειά μας αὐτή, δέν λησμονοῦμε ὅτι μεταξύ ἄλλων σημαντικῶν θεμάτων, ἔχουμε ἐνώπιόν μας καὶ τρία πολύ σοβαρά θέματα, σχετιζόμενα μὲ τήν Ὀρθοδοξία καὶ τόν Ἑλληνισμό, τὰ ὁποῖα παραμένουν ἄλυτα παρὰ τίς πολλές καὶ μεγάλες προσπάθειες, καὶ τὰ ὁποῖα ἀπαιτοῦν τήν ἀδιάλειπτη προσευχή μας καὶ τήν συνεχῆ καὶ ἄμεση ἐνέργειά μας. Πρόκειται γιὰ τὰ θέματα ποὺ συνδέονται μὲ τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, μὲ τήν Κύπρο καὶ μὲ τὸ ὄνομα τῆς λεγομένης πρώην Γιουγκοσλαβικῆς Δημοκρατίας τῆς Μακεδονίας.

Πρῶτο θέμα: Τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο στερεῖται βασικῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν καὶ αὐτό ἀποτελεῖ θέμα ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὴ Μητέρα Ἐκκλησία καὶ τήν συνέχιση τοῦ ἔργου ποὺ ἐπιτελεῖ ἀνὰ τούς αἰῶνες. Σ’ αὐτό τὸ πλαίσιο, ἡ Ὁμογένεια στίς Η.Π.Α. ἀγωνίσθηκε, ἀγωνίζεται καὶ θὰ συνεχίσει νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τήν ἐπαναλειτουργία τῆς θεολογικῆς σχολῆς τῆς Χάλκης, γιὰ τήν ἀναγνώριση τοῦ Οἰκουμενικοῦ τίτλου καὶ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, γιὰ τήν νομικὴ ὑπόσταση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καὶ γιὰ τὸ δικαὶωμα τῆς ἰδιοκτησίας ἀλλά καὶ τήν ἐν γένει ἀπρόσκοπτη ἐξάσκηση τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν στήν Τουρκία. Ἡγετικό ρόλο στὴ κατεύθυνση αὐτὴ ἔχει τὸ Τάγμα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τῶν Ἀρχόντων ὀφικιάλων τοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀμερική.

Δεύτερο θέμα: Τὸ μαρτυρικὸ νησὶ τῆς Κύπρου, τόπος ἀγίων καὶ μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ ἡ Δημοκρατία τῆς Κύπρου, στερεῖται ἀπὸ τὸ 1974 τοῦ ἑνός τρίτου καὶ πλέον τοῦ ἐδάφους της μετὰ τήν εἰσβολὴ τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων. Ἡ εἰσβολή αὐτή εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα χιλιάδες νεκρῶν, ἀγνοουμένων και προσφύγων, εἶχε βεβηλώσεις ναῶν, μνημείων καὶ  κοιμητηρίων. Οἱ πολύχρονες καὶ ἐπίπονες προσπάθειες ἐξευρέσεως μιᾶς δικαίας λύσεως δέν ἔχουν μέν καρποφορήσει ἀλλά κρατοῦν τὸ θέμα ἀνοικτό. Ἡ Ὁμογένειά μας, ἡ Ἑλληνορθόδοξη κοινότητα καὶ ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπὴ πρωτοστατοῦν ἐδῶ καὶ 44 χρόνια στόν δίκαιο αὐτὸ ἀγώνα καὶ ἀσφαλῶς θὰ τόν συνεχίσουν μέχρι τελικῆς δικαιώσεως.

Τρίτο θέμα: Το 1991, ἡ νότια ἐπαρχία τῆς τότε Γιουγκοσλαβίας ἀποκαλούμενη Γιουγκοσλαβικὴ Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας, ἀποσχίσθηκε καὶ κήρυξε τήν ἀνεξαρτησία της ὑπὸ τήν ὀνομασία «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας». Ἔτσι ἰδιοποιήθηκε αὐθαιρέτως τόν ἱστορικό ὅρο Μακεδονία, ποὺ εἶναι ἑλληνική λέξη καὶ ἀναφέρεται στὸ ἱστορικό βασίλειο καὶ πολιτισμό τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων ὑπὸ τόν Φίλιππο καὶ τόν Μέγα Ἀλέξανδρο, ὡς ἀδιαμφισβήτητο μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους καὶ τῆς ἑλληνικῆς ἱστορικῆς καὶ πολιτιστικῆς κληρονομιάς. Ἀπὸ τὸ 1992 ἄρχισε ἕνας ἀγώνας ποὺ συνεχίζεται μέχρι σήμερα τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καὶ στήν ἀνά τήν οἰκουμένη Ὁμογένεια. Ἐδῶ στήν Ἀμερική ἡ Ὁμογένειά μας, οἱ σύλλογοι καὶ ὀργανώσεις μας, μὲ πρώτη τήν Παμμακεδονική, συνεχίζουν ἡμέρα καὶ νύκτα τήν ἱερή προσπάθεια στὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῆς π.Γ.Δ.Μ. καὶ μάλιστα τώρα ποὺ παρατηρεῖται ἰδιαίτερη κινητικότητα γιὰ τήν ἐπίλυση τοῦ θέματος καὶ τήν ἐξεύρεση μιᾶς κοινά ἀποδεκτῆς ὀνομασίας, πού σέβεται τόσο τήν ἱστορία ὅσο καὶ τήν γεωγραφία καὶ τήν ἐθνολογική ἀλήθεια.

Στήν νέα χρονιά, μὲ τὴ φώτιση, καὶ τήν καθοδήγηση τοῦ Δικαιοκρίτου Θεοῦ καὶ τήν ἀκατανίκητη δύναμη τῆς πίστεως, καλούμεθα νὰ ἐντείνουμε τίς προσευχές μας καὶ τίς προσπάθειές μας πρός πᾶσαν κατεύθυνση γιὰ τήν εὐόδωση, πρόοδο καὶ ἐπίλυση καὶ τῶν τριῶν αὐτῶν θεμάτων, διότι εἶναι θέματα δικαιοσύνης, ἀληθείας, εἰρήνης καὶ ἀγάπης.  

 

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν
ἐν Χριστῷ σαρκωθέντι,

 

† Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals