Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 142/07

 

25 Δεκεμβρίου 2007

Χριστούγεννα

 

Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ

ὅτι ὤφθης ἐπί γῆς ὡς ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς;

  (Ἐκ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων)

                                                                                               

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

                        

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

 

            Σ' αὐτή τήν λαμπρή ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας καί Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζουμε τό πραγματικά ἱστορικό, παγκόσμιο καί αἰώνιο γεγονός τῆς Ἐνανθρωπίσεώς Του. Εἶναι ἱστορικό γεγονός διότι κατά τήν θεϊκά καθορισμένη χρονική στιγμή, εἰσῆλθε στήν ἀνθρώπινη ἱστορία μέ τήν σύλληψη καί κύησή Του ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς Παρθένου Μαρίας καί τήν γέννησή Του στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Εἶναι παγκόσμιο γεγονός διότι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ θεῖος Λόγος τῆς Δημιουργίας ἔλαβε ἀνθρωπίνη σάρκα καί ὑπόσταση γιά νά λυτρώσῃ τήν ἀνθρωπότητα καί ὁλόκληρο τόν κόσμο ἀπό τό βάρος τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου. Ἡ Ἐνανθρώπιση καί Γέννησή Του εἶναι τέλος γεγονός αἰώνιο διότι μέσῳ τῆς ζωῆς Του μᾶς προσφέρεται ζωή, ὄχι μία θνητή καί γήϊνη ζωή, ἀλλά ζωή αἰώνια.Οὕτως γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν Μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ ζωήν αἰώνιον (Ἰωάν. 3:16). Τό δῶρο τοῦ Κυρίου καί τό δῶρο τῆς ζωῆς εἶναι τά μεγαλύτερα δῶρα πού ἔχουν ποτέ προσφερθῆ στήν ἀνθρωπότητα. Ὁ Θεός Πατήρ προσέφερε τόν Υἱόν Του, καί ὁ Υἱός προσέφερε Ἑαυτόν οὕτως ὥστε νά ἐπανέλθουμε στήν ζωή καί τήν κοινωνία γιά τά ὁποῖα ἔχουμε δημιουργηθῆ. 

 

            Σ' αὐτό τό δῶρο κατανοοῦμε καί βιώνουμε τήν ἀληθινή φύση τῆς προσφορᾶς. Πρῶτον, ὁ Κύριός μας προσέφερε Ἑαυτόν οἰκειοθελῶς. Τό ἔκαμε λόγῳ τῆς μεγάλης ἀγάπης Του γιά μᾶς. Ὁ Ἰησοῦς ἔγινε ὅμοιος μέ μᾶς καθ' ὅλα πλήν τῆς ἁμαρτίας. Ἄρχισε τήν ἀνθρώπινη ζωή Του ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς Παναγίας Μητρός Του καί τήν συνέχισε ὡς βρέφος. Ἀντιμετώπισε πειρασμούς, θλίψεις καί θάνατο καί ἐπιβεβαίωσε τήν δύναμη τῆς πίστεως μέ τήν Ἀνάστασή Του. Σ' αὐτή τήν ἀποκάλυψη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριός μας ἔχει προσφέρη τά πάντα ἐκουσίως καί προθύμως ἔτσι ὥστε νά μπορέσουμε νά λυτρωθοῦμε. 

 

            Δεύτερον, ὁ Χριστός προσέφερε Ἑαυτόν μέ ταπείνωση. Δέν εἰσῆλθε στόν κόσμο αὐτόν συνοδευόμενος ἀπό βασιλικές καί πανίσχυρες πομπές. Δέν ἦλθε ἀποζητώντας φήμη, πολιτική δύναμη καί πλοῦτο. Ἦλθε ἐν ἀδυναμίᾳ καί ἀφανείᾳ καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον ξεκίνησε τήν ἐπίγεια ζωή Του δέν ἦταν τρόπος ἀνθρώπου πού κατέχει γήινη ἐξουσία. Ἡ δύναμή Του ἔγκειται στήν ταπείνωσή Του. Εἰσερχόμενος στήν ἀνθρωπότητα, ὁ Κύριός μας ἐξύψωσε αὐτό πού ἦταν σέ κατάπτωση λόγῳ τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ  θανάτου. Ὡς Ἐνσαρκωθείς Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἐπιβεβαίωσε τήν θεϊκή σφραγίδα ἐπί τῆς ὑπάρξεως καί ζωῆς μας. Διά τῆς Γεννήσεως, τῆς ζωῆς, τῆς  διδασκαλίας καί τῶν θαυμάτων, ταπείνωσε τούς λεγομένους σοφούς τοῦ κόσμου τούτου, ἐξουθένωσε τήν ἀλαζονεία καί τήν πνευματική ὑπεροψία καί ἐφώτισε τήν ὁδό τῆς ἀληθείας οὕτως ὥστε ὅλοι μας νά μποροῦμε νά εἰσέλθουμε στήν Βασιλεία Του.

 

            Τρίτον, ἡ προσφορά τοῦ Κυρίου μας ἦταν προσφορά εἰρήνης. Ἡ εὐσπλαγχνική θυσία Του δέν ἐπετεύχθη μέ βία. Ἡ Γέννησή του ὑποδήλωσε ὅτι σκοπός Του ἦταν ἡ ζωή, καί ἀκόμα μέσῳ τοῦ θανάτου Του ἀπεκάλυψε τήν δύναμή Του νά δίδῃ καί νά διατηρῇ τήν ζωή. Ἡ εἰρήνη τήν ὁποία προσέφερε ὁ Χριστός βιώνεται καί ὑποστηρίζεται ὄχι διά τῆς βίας ἀλλά μέ πίστη καί ἀγάπη.

 

 

 

Ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

 

            Ἄς σκεφθοῦμε ὅλα ὅσα μᾶς ἔχει προσφέρη ὁ Κύριός μας, εἰδικά αὐτή τήν χρονική στιγμή τοῦ ἔτους καθώς ἀνταλλάσσουμε δῶρα. Ἡ προσφορά μπορεῖ καί πρέπει ν'ἀποτελῇ ὄμορφη πράξη καί εὐλογημένη πρός τούς ἄλλους ὅταν γνωρίζουμε τήν πραγματική οὐσία της. Ὁ Κύριός μας ἔχει προσφέρει τά πάντα οἰκειοθελῶς καί μέ ταπείνωση καί ἀγάπη. Στίς προκλήσεις τῆς ζωῆς μας καί τήν ἀβεβαιότητα τοῦ κόσμου μας Ἐκεῖνος μᾶς χαρίζει εἰρήνη. Τί μποροῦμε νά προσφέρουμε σ' Ἐκεῖνον καί ὁ καθένας μας στόν ἄλλο; Στόν ἑορτασμό μας τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἔχουμε τήν δυνατότητα νά ἐπιβεβαιώσουμε τήν πίστη μας σ' Ἐκεῖνον. Μποροῦμε καί πρέπει νά προσφέρουμε ὁλόκληρο τό εἶναι μας γιά τήν δόξα Του καί τήν διακονία Του, μοιραζόμενοι μέ τούς ἀδελφούς μας  τήν ζωή, τήν ἀγάπη καί τήν εἰρήνη τά ὁποῖα θά εἶναι ἰδικά μας αἰωνίως.  

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

 

                                                                       

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals