Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ.: 19 / 17

27 Φεβρουαρίου  2017
Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Ἔλαμψεν ἡ χάρις Σου, Κύριε. Ἔλαμψεν

ὁ φωτισμός τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ὕμνος Ἑσπερινοῦ - Κυριακή τῆς Συγχωρήσεως

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Συμβουλίων τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων, τῶν Διακεκριμένων Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Καθώς πραγματοποιοῦμε τήν ἱερά πορεία μας μέσῳ τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μέσῳ μιᾶς περιόδου εἰλικρινοῦς προσευχῆς καί στοχασμοῦ, ὁδηγούμεθα ἀπό τήν παρουσία τοῦ Κυρίου μας καί τούς ὕμνους καί τίς προσευχές αὐτῆς τῆς περιόδου πρός βίωση τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Στήν προετοιμασία μας γι’αὐτή τήν περίοδο, εἴδαμε τήν χάρη Του στή συγχώρηση τοῦ τελώνη, διαπιστώσαμε τό βάθος τῆς ἀγάπης Του στόν τρυφερό ἐναγκαλισμό τοῦ πατέρα στόν ἄσωτο υἱό του, ἀκούσαμε τούς λόγους τοῦ Κυρίου μας ἀναφορικά μέ τήν Ἔσχατη Κρίση, ὅταν θά ἔλθη ἐν τῇ δόξῃ Του καί θά καλωσορίση στή βασιλεία Του ἐκείνους τούς δούλους Του οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἐλεήμονες πρός τούς ἔχοντες ἀνάγκη.

Στίς ἡμέρες καί ἑβδομάδες πού θά ἀκολουθήσουν, ἡ λατρεία καί ἡ προσευχή μας θά  ἔχουν εὐλαβῆ καί στοχαστικό τόνο. Θά κληθοῦμε νά ἐξετάσουμε τίς ζωές μας, νά ἐξαγνιστοῦμε διά τῆς νηστείας καί νά ἀκολουθήσουμε τήν πορεία τοῦ Σταυροῦ. Θά κληθοῦμε νά ἐξετάσουμε τήν ψυχική μας κατάσταση καί νά ἐπιβεβαιώσουμε τήν ἀνάγκη μας γιά τόν Θεό καί τό μέγα ἔλεός Του. Ὅπως ἀκοῦμε τήν παραμονή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί θά βιώσουμε σ’αὐτή τήν πορεία, οἱ ἀνάγκες μας θά καλυφθοῦν ἀπό τήν ἀπέραντη χάρη Του: Ἔλαμψεν ἡ χάρις Σου, Κύριε. Ἔλαμψεν ὁ φωτισμός τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ἰδού καιρός εὐπρόσδεκτος. Ἰδού καιρός μετανοίας. Ἀποθώμεθα τά ἔργα τοῦ σκότους καί ἐνδυσώμεθα τά ὅπλα τοῦ φωτός.

Ἡ ἀληθινή μετάνοιά μας θά εὐλογηθῆ μέ τή συγχώρηση τοῦ Θεοῦ ἐν χάριτι. Ὅταν θά ἐπιστρέψουμε στόν Θεό μέ ἐλπίδα, Ἐκεῖνος θά μᾶς προσφέρη τή στοργική ἀγκαλιά Του. Ἡ διακονία μας ἐν Ὀνόματί Του θά μᾶς ὁδηγήση στήν πνευματική κληρονομιά τῆς ζωῆς μας μέσα στήν ἔνδοξη παρουσία Του. Στό ξεκίνημα τῆς Τεσσαρακοστῆς, μποροῦμε νά βεβαιώσουμε ὅτι ἡ πορεία μας στήν ἀπέραντη χαρά καί τόν ἑορτασμό θά καταυγασθῆ ἀπό τό φῶς τῆς χάριτός Του.

Μέ τό φῶς αὐτό τό ὁποῖο λάμπει στίς καρδιές μας, θά προσφέρουμε ἐπίσης μαρτυρία διά τῆς τηρήσεως τῆς Τεσσαρακοστῆς καί μέ τόν τρόπο τῆς ζωῆς μας. Ὅπως ἐμεῖς γνωρίζουμε καί βιώνουμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἄλλοι θά δοῦν τήν προσφορά συγχωρήσεως. Θά δοῦν τή δύναμη τῆς χάριτος νά μεταμορφώνῃ ζωές καί νά χαρίζῃ θεραπεία καί ἀποκατάσταση. Θά ἀνακαλύψουν τή σωτηρία ἐν Χριστῷ καθώς ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται ἐντός ἡμῶν καί δι’ ἡμῶν γιά νά ἀποκαλύψῃ σέ ὅλους τή λυτρωτική ἀγάπη Του.

Εἴθε οἱ εὐλογίες τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ νά εἶναι μαζί σας στή διάρκεια αὐτῆς τῆς ἱερᾶς περιόδου καθώς συγκεντρωνόμεθα ἐν τῇ παρουσίᾳ Του. Ὅπως ἡ μεγάλη ἀγάπη Του σᾶς ἀγκαλιάζει, εἴθε ἡ ἐλπίδα καί ἡ πίστη σας νά δυναμώνῃ γιά τήν πορεία πρός τόν Σταυρό καί πρός τό φῶς καί τή ζωή τήν ὁποία ἔχουμε ἐν Χριστῷ ἀναστάντι.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals