Ελληνικά English

Ἀρ. Πρωτ: 115/17

1 Σεπτεμβρίου 2017

Ἔναρξις Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους

Ἡμέρα Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Στήν ἔναρξη ἑνός νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, καλούμεθα διά τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου, νά ἔλθουμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν λατρείᾳ καί προσευχῇ. Καλούμεθα νά ἀνανεώσουμε τήν προσφορά τῆς ζωῆς μας σέ Ἐκεῖνον καί νά ἐνισχύσουμε τήν ἐπικοινωνία μας μαζί Του διά τῆς προσευχῆς καί τῆς λατρείας.

            Σήμερα εἶναι ἑορτή ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ στήν ὡραιότητα καί τή σοφία τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεώς μας καί σέ περίσκεψη καθώς συλλογιζόμεθα σέ τί  ἀποσκοποῦν οἱ δεήσεις καί προσευχές μας. Ἐκτός τοῦ ὅτι ἀποτελεῖ ἡμέρα προσευχῆς καί προετοιμασίας γιά τούς μῆνες πού ἀκολουθοῦν καί τόν κύκλο τῶν ἀκολουθιῶν καί ἑορτῶν οἱ ὁποῖες κατευθύνουν τή λατρεία μας καί ἐνισχύουν τήν πίστη μας, ἡ Ἴνδικτος εἶναι ἐπίσης ἑορτή πού δίνει ἔμφαση στήν προτεραιότητα καί σπουδαιότητα τῆς προσευχῆς.

            Προσευχόμεθα στόν Θεό γιά τήν κάλυψη τῶν καθημερινῶν ἀναγκῶν μας, ὑλικῶν καί πνευματικῶν, γνωρίζοντας ὅτι Ἐκεῖνος μᾶς φροντίζει καί θά πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ (Φιλιπ. 4:19). Τήν ἡμέρα αὐτή καί κατά τήν διάρκειαν ὁλοκλήρου τοῦ ἔτους, ζητοῦμε τήν ἄνωθεν εἰρήνην καί τήν βεβαιότητα τῆς χάριτος καί τῶν ὑποσχέσεών Του.

            Σήμερα προσευχόμεθα γιά καθοδήγηση γιά τό ἐπερχόμενο ἔτος. Ζητοῦμε τήν σοφία καί τίς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ καθώς ἀντιμετωπίζουμε τήν πολυπλοκότητα καί τίς προκλήσεις τοῦ κόσμου μας. Ζητοῦμε λύτρωση ἀπό τίς ἀσθένειες καί τά βάρη αὐτῆς τῆς ζωῆς, καί τέλος ἀπό τόν ἴδιο τόν θάνατο καί ἀποζητοῦμε τήν ἔνδοξη καί αἰώνια ζωή μαζί Του.

            Ἡ Ἑορτή αὐτή ἔχει ἐπίσης καθορισθεῖ ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μας ὡς Ἡμέρα Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος. Ἡ ἔμφαση ἡ ὁποία δίδεται τήν ἡμέρα αὐτή στήν προσευχή, τήν ἀνανέωση καί τήν ἐλπίδα συνδέεται καθαρά μέ αὐτό τόν ἑορτασμό καί τόν στοχασμό τῆς σχέσεώς μας μέ τή δημιουργηθεῖσα κτίση. Καθώς ζητοῦμε τήν πρόνοια καί προστασία τοῦ Θεοῦ, ἀναγνωρίζουμε τήν εὐθύνη μας νά εἴμεθα καλοί διαχειριστές ὅλων ὅσα Ἐκεῖνος δημιούργησε. Ἐκεῖνος μᾶς ἔδωσε τά μέσα, τή γνώση καί τήν ἱκανότητα νά καλύπτουμε τίς ὑλικές ἀνάγκες τόσο τίς δικές μας ὅσο καί τῶν ἄλλων, κατά τόν ἴδιο τρόπο πού Ἐκεῖνος φροντίζει πιστῶς καί γιά τίς πνευματικές ἀνάγκες μας. Σέ αὐτή τήν σωστή σχέση μέ τόν Δημιουργό μας καί τήν κτίση Του, ἐργαζόμεθα καί γιά τήν εἰρήνη. Ἀναζητοῦμε τήν ἰσορροπία μεταξύ τῶν ἀληθινῶν ἀναγκῶν μας καί τῆς φροντίδος μας γιά τό φυσικό περιβᾶλλον καί τούς συνανθρώπους μας. Προσφέρουμε μαρτυρία τῆς πίστεώς μας καί καθοδήγηση στούς ἄλλους διά τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖον μοιραζόμεθα καί συντηροῦμε, κινούμενοι ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπη μας γιά ὅλα ὅσα Ἐκεῖνος δημιούργησε.

            Αὐτή ἡ θεϊκή ἀγάπη καί ἡ εὐσπλαγχνία μας γιά τούς ἄλλους καί τήν πλάση τοῦ Θεοῦ μᾶς βοηθᾶ νά συγχωροῦμε ὅπως μᾶς συγχωρεῖ Ἐκεῖνος. Μέ χάρη καί ἀλήθεια ἀντιμετωπίζουμε τήν κατάχρηση, τήν σπατάλη καί τήν πλεονεξία, ἐμπνέοντας ἀλλαγή τοῦ τρόπου ζωῆς στούς γύρω μας. Ἀσχολούμεθα μέ ἐκκρεμῆ περιβαλλοντικά θέματα πού ἐπιζητοῦν λύση καί ἐπιζητοῦμε εἰρήνη καί σωτηρία γιά αὐτούς πού ὑποφέρουν. Ἐργαζόμεθα μέ σεβασμό καί δημιουργικότητα γιά λύσεις σέ δύσκολα θέματα ἔτσι ὥστε νά διασφαλισθῇ ἡ συνέχιση τῆς ζωῆς. Προστατεύουμε τό φυσικό περιβᾶλλον γνωρίζοντας ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ (Ρωμ. 8:21) διότι ἐλπίζουμε στή σωτηρία μας μέσῳ τοῦ Χριστοῦ.

            Καθώς ξεκινοῦμε αὐτό τό ἐκκλησιαστικό ἔτος, προσεύχομαι οἱ εὐλογίες καί τό ἔλεος τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ νά εἶναι μαζί σας κάθε ἡμέρα. Προσεύχομαι νά βιώσετε τή δύναμη τῆς χάριτός Του καθ’ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους προσευχόμενοι καθημερινά, ἐκζητῶντας τό θέλημά Του, ζῶντας μέ τήν παρουσία Του καί συναθροιζόμενοι σέ λατρευτικές εὐκαιρίες στό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.     

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

 

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals