Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτοκόλλου: 158/14

14 Σεπτεμβρίου 2014

Ἡ Παγκόσμια Ὕψωση τοῦ

Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Στήν Ἑορτή τῆς Παγκόσμιας Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, γιορτάζουμε τήν ἀνεύρεση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας ἀπό τήν Ἁγία Ἑλένη ὅταν ἐκείνη ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερουσαλήμ τό ἔτος 326 γιά νά προσκυνήσῃ τούς Ἁγίους Τόπους πού σχετίζονταν μέ τήν ζωή, τήν διακονία, τήν Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ἀφοῦ διαβεβαιώθηκε ὅτι ἦτο ὁ Τίμιος Σταυρός θεραπεύοντας μιά ἑτοιμοθάνατη γυναίκα ἡ ὁποία τόν ἀκούμπησε, ὁ Σταυρός προσκυνήθηκε ἀπό τήν Ἁγία Ἑλένη καί ὅλους τούς παρευρισκομένους. Καθώς ὁ Πατριάρχης Μακάριος τόν ἀνύψωσε γιά νά τὀν δοῦν, ἀναφώνησαν ὅλοι «Κύριε ἐλέησον». Αὐτό τό ἔνδοξο καί εὐλογημένο γεγονός ὁδήγησε στήν καθιέρωση τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί στὀν ἐτήσιο ἑορτασμό τῆς λυτρωτικῆς δυνάμεώς του  ὡς συμβόλου τῆς συμφιλιώσεως διά τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ στάση τῶν πιστῶν κατά τήν ἀνεύρεση τοῦ Σταυροῦ καί ἡ ὕψωσή του ἀπό τόν Πατριάρχη ἀπετέλεσαν γεγονότα χαρᾶς καί εὐγνωμοσύνης πρός τόν Θεό. Καί ἐνῶ νηστεύουμε τήν ἡμέρα αὐτή σέ ἀναγνώριση τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου μας ἐπί τοῦ Σταυροῦ, ταυτοχρόνως τήν πανηγυρίζουμε ὡς ἡμέρα καί ἑορτή ἡ ὁποία προσφέρει μαρτυρία στόν κόσμο τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς. Ὑψώνουμε τόν Σταυρό διότι ἐνῶ χρησιμοποιήθηκε φαινομενικά ὡς μέσο μαρτυρίου καί ἀτιμίας ἔφερε τιμή καί δόξα στόν Θεό. Χρησιμοποιήθηκε ὡς μέσο ἀφαιρέσεως τῆς ζωῆς, ἀλλά κατέστη εἴσοδος στήν αἰωνιότητα. Χρησιμοποιήθηκε ὡς μέσο βίας,  ἀλλά γιά τούς πιστούς κατέστη ὅπλο ἀληθινῆς εἰρήνης. Ὁ Σταυρός,  σύμβολο πόνου καί ἦττας,  διά τοῦ Χριστοῦ κατέστη σύμβολο ἐλπίδος καί θριάμβου.   Ἀντί θανάτου,  ὁ Κύριος, διά τοῦ Σταυροῦ,  μᾶς χάρισε ζωή καί περίσσευμα ζωῆς.

Στήν ἑορτή αὐτή, ἡ ὕψωση τοῦ Σταυροῦ ἀποτελεῖ ὡραία καί δυναμική μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀληθείας καί τῆς ἀγάπης. Ἀποτελεῖ ὁμολογία τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τῆς σωτηρίας πού προσφέρεται διά τῆς πίστεως στόν Χριστό. Αὐτή ἡ ἑορτή ἀποτελεῖ ἐπίσης κλήση στόν καθέναν ἀπό μᾶς νά στρέψουμε  τό βλέμμα καί τά μάτια τῆς ψυχῆς μας στόν Σταυρό καί νά τόν ὑψώσουμε γιά νά τόν δοῦν οἱ ἄλλοι. Ὑψώνουμε τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ ὅταν δέν διστάζουμε ἤ φοβούμεθα νά δηλώσουμε ὅτι εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί σέ ὁποιαδήποτε περίπτωση ἤ περιβάλλον βρεθοῦμε. Ὑψώνουμε τόν Σταυρό ὅταν τά σπίτια καί οἱ οἰκογένειές μας ἀποτελοῦν κατοικητήριο Χριστοῦ. Ὑψώνουμε τόν Σταυρό γιά νά δοῦν ὅλοι τή δύναμη τῆς πίστεως καί τῆς χάριτος ὅταν ζοῦμε σύμφωνα μέ τόν τρόπο τοῦ Σταυροῦ, δηλαδή  ὅταν κάνουμε θυσίες γιά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τίς ἀνάγκες τῶν ἄλλων, ὅταν ζοῦμε μέ ἀγάπη καί ταπεινότητα καί ὅταν οἱ ζωές μας δείχνουν πάντοτε τήν ὁδό τοῦ Χριστοῦ.

Καθώς ἑορτάζουμε αὐτή τήν Ἑορτή καί σκεπτόμεθα τήν μαρτυρία τοῦ Σταυροῦ, προσφέρουμε τίς προσευχές καί ὑποστήριξή μας σάν ἐτήσια παράδοση στήν ἀγαπημένη μας Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὑψώνοντας τόν Σταυρό καί προσφέροντας μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου,  ἡ Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατέχει σημαντικό ρόλο στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Σέ αὐτό τό ἱερό ἵδρυμα αὐτοί πού σήκωσαν τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας καί ἀκολούθησαν τό κάλεσμά Του στήν Ἁγία Ἱερωσύνη καί διακονία λαμβάνουν τήν καθοδήγηση καί ἐκπαίδευση τήν ὁποία χρειάζονται γιά νά φέρουν τόν Σταυρό. Μέσα σέ ἕνα περιβάλλον λατρείας καί προσευχῆς, ἀκαδημαϊκῆς τελειότητος καί ὁμονοίας ἐν Χριστῷ, οἱ σπουδαστές ἔχουν τήν εὐκαιρία νά προσηλωθοῦν στόν Σταυρό, νά καλλιεργήσουν τήν πίστη καί ἀφοσίωσή των, νά βιώσουν τήν ἐλπίδα, τήν δύναμη καί τόν θρίαμβο τά ὁποῖα εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητα γιά μιά ζωή διακονίας. Εἴθε νά προσευχηθοῦμε εἰδικά αὐτή τήν ἡμέρα γιά τούς σπουδαστές, τό διδακτικό προσωπικό, τό λοιπό προσωπικό, τούς ἐφόρους καί τούς δωρητές τῆς ἀγαπημένης μας Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Σᾶς παρακαλῶ νά προσφέρετε τήν ὑποστήριξή σας στή Σχολή μας καί στούς σημερινούς καί μελλοντικούς φοιτητές θεολογίας ἀπό τίς ἐνορίες σας.

Σήμερα, ὁ Τίμιος καί Ζωοποιός Σταυρός θά ὑψωθεῖ ἐνώπιόν μας στίς Ἐκκλησίες ὅλου τοῦ κόσμου.  Καθώς τόν ἀντικρύζουμε, τόν προσκυνοῦμε καί δοξάζουμε τόν Θεό γιά ὅλα ὅσα ἔχουν γίνει διά τοῦ Χριστοῦ γιά τή σωτηρία μας, εἴθε νά ἀνανεώσουμε τή δέσμευσή μας νά ὑψώνουμε τόν Σταυρό κάθε ἡμέρα στίς ζωές μας. Διά τοῦ δώρου τῆς δυνάμεως τοῦ Σταυροῦ καί τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, εἴθε νά δείξουμε στούς ἄλλους τήν ὁδό πρός τόν Χριστό καί τήν αἰώνια ζωή.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης ἐν Κυρίῳ,

ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals