Ἀριθ. Πρωτ. 42/15

29 Μαρτίου 2015


Παρέλαση Ἐλληνικῆς Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων τῶν Ἑλληνικῶν Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων, τούς Ἐντίμους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια, Ἀπογευματινά καί Κατηχητικά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Νέας Ὑόρκης, Νέας Ἰερσέης καί Κονέκτικατ.

Προσφιλής μου Ὁμογένεια,

Ἡ ἐτήσια συγκέντρωσή μας γιά τήν Παρέλαση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας ἀποτελεῖ ἑορτασμό τῶν πολύτιμων ἰδανικῶν μας, ἀπότιση μνήμη σ’ ἐκείνους πού θυσιάσθηκαν πρός χάριν τῆς ἐλευθερίας, καί μαρτυρία τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως καί τῆς κληρονομιᾶς μας. Ἐφέτος, ἡ Παρέλασή μας θά λάβει χώρα τήν Κυριακή, 29 Μαρτίου, καί σᾶς προσκαλῶ νά ἔρθετε μαζί μας καθώς θά παρελαύνουμε ἐπί τῆς Πέμπτης Λεωφόρου στό Μανχάτταν τῆς Νέας Ὑόρκης.

Ἑορτάζοντας τήν Ἑλληνική Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας, διαιωνίζουμε τήν ἀνάμνηση τῆς ἡρωϊκῆς πάλης ἡ ὁποία ξεκίνησε τό 1821 καί ὁδήγησε στήν ἀνεξαρτησία τῶν Ἑλλήνων. Ἡ πάλη αὐτή ἐμπνεύσθηκε ἀπό μιά βαθειά ἀγάπη γιά τήν ἐλευθερία καί τήν αὐτοδιάθεση ἡ ὁποία εἶχε καταπιεσθεί ἐπί αἰῶνες ὑπό τήν Ὀθωμανική κατοχή. Ἐπικυρώνοντας τήν ἀλήθεια τῆς ζωῆς καί τῆς ἐλευθερίας ὡς ἀναπόσπαστα στοιχεῖα τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, οἱ θαρραλέοι αὐτοί ἄνθρωποι νίκησαν μιά μεγαλύτερη δύναμη. Μέσα ἀπό τήν ἀγάπη των γιά τόν Θεό καί τήν ἐλευθερία, τήν Ἑλληνική κληρονομιά καί τήν Ὀρθόδοξη πίστη των, στάθηκαν ἱκανοί νά προσφέρουν στίς ἐπερχόμενες γενεές ἕνα ἐλεύθερο ἔθνος καί μιά ἐλεύθερη κοινωνία ὅπου ἡ ἐλευθερία καί ἡ πίστη θά διατηρεῖτο μέ πολλή στοργή.

Καθώς παρελαύνουμε, θυμόμαστε αὐτούς τούς προγόνους καί τίς θυσίες τίς ὁποῖες αὐτοί προσέφεραν ἔτσι ὥστε ἐμεῖς νά εἴμεθα ἐλεύθεροι. Ἡ ἀνάμνηση τοῦ θάρρους καί τῆς προσφορᾶς τῶν προπατόρων μας ἀποτελεῖ καθῆκον μας ὡς ἀποδέκτες αυτῆς τῆς εὐγενοῦς κληρονομιᾶς. Ἀποτελεῖ, ἐπίσης, μοναδική εὐκαιρία καθώς προσφέρουμε αὐτό τό μνημόσυνο στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς. Αὐτό τό ἔθνος γεννήθηκε ἀπό τήν πάλη γιά τήν ἀπόκτηση τῆς ἐλευθερίας. Τά ἰδανικά μιᾶς ἐλεύθερης κοινωνίας καί οἱ ἀρχές τῆς διακυβερνήσεως, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τό θεμέλιο αὐτοῦ τοῦ ἔθνους ἐνισχύουν τόν ἑορτασμό μας καί ἐπικυρώνουν τή σημασία του.

Ἡ Παρέλασή μας ἐπί τῆς Πέμπτης Λεωφόρου καί παρόμοια γεγονότα σ’ ὁλόκληρο τό ἔθνος αὐτό καί τόν κόσμο ἀποτελοῦν ἐπίσης μαρτυρίες τῆς δυνάμεως καί τῆς ἀναγκαιότητος τῆς ἀδιαχωρίστου σχέσεως μεταξύ τῆς Ἑλληνικῆς κληρονομιᾶς καί τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Ἑορτάζουμε τήν Ἡμέρα Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας σέ συνδυασμό μέ τήν Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ἡ ἑορτή αὐτή καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ χάρη τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ ἡ ὁποία ἑορτάζεται στή λατρεία μας στίς 25 Μαρτίου ἐνέπνευσε τούς Ἕλληνες προπάτορές μας νά ξεκινήσουν τόν εὐγενῆ ἀγώνα των. Ἐπιβεβαιώνουμε ἐπίσης ὅτι τό θεμέλιο τῆς πίστεώς μας εἶναι καίριο γιά τήν κατανόηση τῆς ἀναγκαιότητος τῆς ἐλευθερίας γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους.

Ὅπως σχεδιάζετε τήν ἐνθουσιώδη συμμετοχή ὅλων τῶν κοινοτήτων καί ὀργανώσεών σας στήν ἐφετινή παρέλαση, παρακαλῶ ἀναλογισθῆτε τίς πτυχές αὐτοῦ τοῦ σημαντικοῦ γεγονότος. Θά παρελάσουμε ἀδελφωμένοι καί χαρούμενοι, ἀλλά ὅπως παρελαύνουμε εἴθε νά ἐμπνευσθοῦμε ἀπό τήν κληρονομιά μας, εὐγνώμονες γιά τήν Ἑλληνο-Ἀμερικανική κληρονομιά μας, ἐνδυναμωμένοι ἀπό τή δύναμη τῆς πίστεώς μας, καί πλήρεις ἐλπίδος διά τῆς τεραστίας μαρτυρίας τήν ὁποία προσφέρουμε σέ ὅλους.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος