Ελληνικά English

15 Αὐγούστου 2014
Ἑορτή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τούς Ἐντιμοτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς μου ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἑορτάζουμε αὐτή τήν εὐλογημένη Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, τιμῶντας τήν πίστη της στόν Θεό καί τήν μαρτυρία τῆς θαυματουργικῆς δυνάμεως τῆς χάριτος στή ζωή της διά τῆς προθύμου ὑπακοῆς της στό θέλημά Του. Ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ θαυμαστοῦ ἐπιπέδου τῆς ἁγιότητός της καί τῆς ἀφθονίας χάριτος, ἡ Θεοτόκος μᾶς προσφέρει ἕνα ὑπέροχο παράδειγμα σχέσεως μέ τόν Θεό καί μίας στενῆς σχέσεως μαζί Του ἡ ὁποία εἶναι οὐσιαστική γιά τή ζωή μας καί τόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογενείας.

Ἐκτός ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς δυνάμεως καί τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ ἀτόμου της, ἡ μεταμορφωτική ἐπιρροή τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ὁδήγησε τήν Θεοτόκο ὡς Μητέρα στη δημιουργία καί φροντίδα μίας οἰκογενείας στήν ὁποία ὁ Υἱός της ἦτο ἐπίσης ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. Διά τῆς πίστεως καί τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἡ Παναγία ἔπαιξε σπουδαῖο ρόλο στή δημιουργία τῆς τελείας οἰκογενείας, τῆς Ἁγίας Οἰκογενείας, ἀπό τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀνάπτυξή Του ὡς νήπιο μέχρι καί τό τριακοστό ἔτος τῆς ἡλικίας Του μέσα στήν οἰκογένειά Του στή Ναζαρέτ.

Τό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου ὡς ὑπέροχο παράδειγμα στή δημιουργία τῆς οἰκογενείας ὡς ἱεροῦ θεσμοῦ ἀποτελεῖ σημαντικό στοιχεῖο γιά τίς οἰκογένειες στίς ἡμέρες μας ὅπου ἡ πίστη καί ἡ χάρη εἶναι σημαντικές ἐν μέσῳ τόσο πολλῶν προκλήσεων. Ἔχοντας αὐτά κατά νοῦν, ἑορτάζουμε τήν Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως ἀμέσως μετά τήν 42α Κληρικολαϊκή Συνέλευσή μας καί ἔχουμε τήν εὐλογία νά συνεχίζουμε τήν μελέτη τοῦ θέματός της, Ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική Οἰκογένεια: Κατοικητήριον τοῦ Χριστοῦ καί Μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου Του. Καθώς προσπαθοῦμε μέ σοβαρότητα νά ἐφαρμόσουμε τά διδάγματα πού ἀπορρέουν ἀπό τό θέμα αὐτό στά σπίτια καί στή διακονία μας, ὁδηγούμεθα ἀπό τό παράδειγμα τῆς Θεοτόκου.

Ἡ προσήλωσή μας στήν οἰκογένεια καί ἡ προτεραιότητα τῆς διακονίας πρός αὐτήν ἔχει ἀποδείξει περίτρανα ὅτι ἡ ἀληθινή ταυτότητα καί ὁ χαρακτήρας τῆς οἰκογενείας ἐμφανίζεται ὅταν αὐτή εἶναι ἑνωμένη μέ τόν Θεό. Ἡ ἀνάγκη αὐτῆς τῆς σχέσεως παρουσιάζεται τόσο στή ζωή καί τή μαρτυρία τῆς Θεοτόκου ὅσο καί στό γεγονός τῆς Σαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἀσφαλῶς, ἡ σπουδαιότητα τῆς οἰκογενείας ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τό  γεγονός ὅτι ὅταν ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, γεννήθηκε ὡς βρέφος μέσα σέ μία οἰκογένεια καί ἀνετράφη ὡς νήπιο μέσα σέ οἰκογένεια ὑπό τήν ἱερή φροντίδα τῆς Θεοτόκου.

Ἡ ζωή καί ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου ἀποκαλύπτουν ἐπίσης σ’ ἐμᾶς καί τίς οἰκογένειές μας τήν δύναμη τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή ἡ δύναμη, τό ἀποτέλεσμα τῆς ἀπαντήσεως τῆς πίστεως τῆς Παναγίας στήν χάρη τοῦ Θεοῦ φάνηκε ἀπό τήν διά βίου ἀφοσίωσή της στό θέλημά Του καί τά θαύματα γύρω ἀπό τήν Κοίμησή της. Διά τῆς πίστεως καί τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, βίωσε τήν ἀληθινή καί ἄφθονη ζωή ἀπαλλαγμένη ἀπό τήν φθορά καί τόν θάνατο. Διά τῆς μαρτυρίας της μποροῦμε νά δοῦμε τή δύναμη ἡ ὁποία προσφέρεται στήν οἰκογένεια. Ὅταν ἡ οἰκογένεια εἶναι ταυτοχρόνως καί κατοικητήριο τοῦ Χριστοῦ, ἡ οἰκογένεια αὐτή ἔχει τή δύναμη τῆς Ἀναστάσεώς Του καί βιώνει τήν ἀληθινή ζωή. Τότε, ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ γίνεται ἁπτή καί μοιράζεται, καί κάθε μέλος χαίρεται μέ τό γεγονός ὅτι ἀποτελεῖ κατοικητήριο τοῦ Χριστοῦ.

Τέλος, ἡ ζωή καί ἡ Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου προσφέρουν γνήσια καί ἀληθινή ὁμολογία τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖον ἡ οἰκογένεια πρέπει νά εἶναι μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ δύναμη ἡ ὁποία τῆς δόθηκε ἀπό τόν Θεό γιά νά πραγματοποιεῖ θαυματουργικές ἐνέργειες, καί τό μέγεθος τῆς ἁγιότητός της, διά τοῦ ὁποίου πρεσβεύει ὑπέρ ἡμῶν, ὀφείλονται στήν τεράστια πίστη της στή δύναμη καί τίς ἐξαγγελίες τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ ζωή της ἀφιερώθηκε στήν ἀλήθεια καί τή διάδοση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στούς ἄλλους, καί ἡ Κοίμησή της ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἡ ἐλπίδα της γιά σωτηρία καί ἡ βεβαιότητά της γιά τίς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ πραγματοποιήθηκαν. Μέσα ἀπό τή ζωή της μποροῦμε νά διακρίνουμε ὅτι ὅταν ἡ οἰκογένεια εἶναι ἑνωμένη μέ τόν Θεό καί ἡ ζωή καί τό σπίτι τῆς οἰκογενείας εἶναι πλήρη τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ οἰκογένεια αὐτή ἀποτελεῖ ἀληθινή καί ὡραία μαρτυρία τῆς χάριτος, ζωῆς, χαρᾶς καί ἀγάπης πού προσφέρει τό Εὐαγγέλιο.

Στήν εὐλογημένη αὐτή Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως, καθώς ἑορτάζουμε τήν ὡραία καί ἱερή μαρτυρία τῆς Θεοτόκου σέ καθέναν ἀπό ἐμᾶς καί στήν οἰκογένεια, εἴθε νά ζητήσουμε τίς ἱκεσίες καί πρεσβεῖες της γιά τίς οἰκογένειές μας. Εἴθε νά ζητήσουμε τήν εὐσπλαγχνία της γιά τίς οἰκογένειές μας. Καθώς ἡ ἴδια ἔχει ἀποτελέσει καταφύγιο καί στέγη γιά τόσο πολλούς κατά τήν διάρκεια τῶν αἰώνων, εἴθε νά ἀναγνωρίσουμε τήν προστασία της γιά τίς οἰκογένειες ἔτσι ὥστε νά μποροῦν νά ἀνταπεξέρχονται στίς προκλήσεις καί τά βάρη αὐτῆς τῆς ζωῆς καί νά ἀποτελεοῦν κατοικητήριο τοῦ Χριστοῦ καί μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου Του. Καλούμεθα νά προσφέρουμε εὐχαριστία καί δοξολογία στόν Θεό γιά τή ζωή καί τή διακονία της καθώς ἑορτάζουμε τήν Κοίμησή της καί τήν τιμοῦμε ὡς τήν εὐλογημένη Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals