Ελληνικά English

Ἀρ. Πρωτοκόλλου: 151 / 16

 

15 Αὐγούστου 2016
Ἑορτή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Στήν εὐλογημένη ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, συνεχίζουμε νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τίς εὐλογίες πού μᾶς ἐχάρισε στίς ἐργασίες μας στό Nashville στά πλαίσια τῆς 43ης Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεώς μας. Σέ ὁλόκληρη τή διάρκεια τῆς ἑβδομᾶδος ἡ ὁποία μοιράσθηκε σέ εὐκαιρίες λατρείας, συναντήσεις καί συσκέψεις βιώσαμε τήν ἑνότητα καί τήν ἀφοσίωση στό ἱερό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί τή δέσμευση στήν ἱερή διακονία τῆς καλύψεως τεραστίων ἀναγκῶν.

Ἐμπνευσθήκαμε ἀπό τό θέμα τῆς Συνελεύσεώς μας «Εἶσθε ἡ Φωνή τοῦ Χριστοῦ σ’ ἕναν Μεταβαλλόμενο Κόσμο» καί ὅπως τιμοῦμε τήν ἱερή ἡμέρα τῆς 15ης Αὐγούστου, ἐμπνεόμεθα ἀπό Ἐκείνη ἡ ὁποία γνώριζε, ἀκολούθησε καί διέδωσε τή φωνή τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Παρθένος Μαρία γνώριζε τή φωνή τοῦ Χριστοῦ διότι εἶχε μοναδική σχέση μαζί Του ὡς μητέρα Του. Ἄκουγε τή φωνή Του ἀπό τή γέννησή Του καί καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς καί τῆς διακονίας Του. Ἄκουγε τούς λόγους Του καθώς μεγάλωνε. Θαύμαζε τή σοφία Του ὅσο ἦταν νέος. Ἄκουγε τίς διδασκαλίες Του. Πληγώθηκε πολύ ὅταν ἄκουσε τήν φωνή τῆς ὀδύνης Του ἀπό τόν Σταυρό, καί γέμισε μέ χαρά μετά ἀπό τήν ἀνάστασή Του καί ἀκούγοντας τίς ἐπαγγελίες Του.

Ἡ Παρθένος Μαρία ἀκολούθησε ἐπίσης τή φωνή τοῦ Χριστοῦ διότι εἶχε δεσμευθεῖ νά ὑπακούῃ στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἀφιερώνοντας τή ζωή της στήν ἁγιότητα καί καθαρότητα, ὑπάκουσε στό θέλημά Του νά γίνῃ ἡ Θεοτόκος καί νά κυοφορήσῃ τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ. Μέ πίστη ἀνέθρεψε τόν Ἰησοῦ, ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στίς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ σχεδίου Του γιά τή σωτηρία μας. Ἀκολούθησε μέ ἐλπίδα καί πίστη ὅταν ὁ Χριστός διεκήρυξε καί ἀπεκάλυψε τήν θεία χάρη. Ἄκουσε καί ἀπεκόμισε μεγάλη δύναμη ἀπό τούς λόγους Του καθώς ἡ διδασκαλία Του προσέφερε βεβαιότητα τεραστίων εὐλογιῶν καί αἰώνιας ζωῆς.

Καθώς γνώριζε καί ἀκολούθησε τή φωνή τοῦ Χριστοῦ, ἡ Θεοτόκος ἐπίσης διέδωσε τή φωνή Του. Μέσα ἀπό τήν ἁγιότητα τῆς ζωῆς της, πολλοί ἀπέκτησαν νέα ζωή ἐν Χριστῷ. Πολλοί μπόρεσαν καί ἐβίωσαν τή δύναμη τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ καί τῶν εὐλογιῶν Του μέσα ἀπό τή μαρτυρία της. Διέδωσε τή φωνή Του μέσα ἀπό τήν ἀγάπη της γιά τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους, μέσα ἀπό τή θυσία της καί τήν πίστη της. Γενεές γενεῶν ἀνθρώπων τήν ἀποκαλοῦν εὐλογημένη διότι τό παράδειγμα τῆς ζωῆς της συνεχίζει νά ὁδηγῇ ἀνθρώπους στό Θεό.

Αὐτή ἡ μαρτυρία πίστεως καί ἁγιότητος ζωῆς ἑορτάσθηκε στήν Κοίμησή της, τήν ὁποία συνεχίζουμε καί σήμερα καθώς τιμοῦμε τή ζωή καί τή μαρτυρία της. Μέσα ἀπό τό βίο της, βιώνουμε τή δύναμη τῆς γνώσεως καί τῆς ὑπακοῆς στή φωνή τοῦ Χριστοῦ. Ἐπιβεβαιώνουμε τήν ἀνάγκη γιά μιά ἀπ’εὐθείας σχέση μαζί Του ὥστε ν’ ἀκοῦμε τή φωνή Του. Μέσα ἀπό τή λατρεία, τήν προσευχή καί τήν ἀνάγνωση τῆς Ἁγίας Γραφῆς, γνωρίζουμε τούς λόγους Του, κοινωνοῦμε μαζί Του καί ἀναγνωρίζουμε τήν παρουσία Του. Ἀπ’αὐτή τή βάση τῆς γνώσεως τοῦ Χριστοῦ, εἴμεθα σέ θέση νά ἑνωθοῦμε μαζί Του καί νά διαδώσουμε τό μήνυμά Του τῆς ἀληθείας καί τῆς ἀγάπης στούς ἄλλους. Εἴμεθα σέ θέση νά εἴμεθα ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ σ’ἕναν μεταβαλλόμενο κόσμο γεμᾶτο προκλήσεις. Μέσα ἀπό τήν καθημερινότητά μας, τούς λόγους καί τίς πράξεις μας, καί μέσα ἀπό τίς ἐνορίες μας ἀπευθύνουμε τήν πρόσκλησή Του γιά χάρη καί αἰώνια ζωή καί γιά ὅλα ἐκεῖνα τά ὁποῖα γνώριζε καί ἐβίωσε ἡ Παναγία Μητέρα μας, Θεοτόκος καί Ἀειπάρθενος Μαρία.

Αὐτή τήν εὐλογημένη ἡμέρα εὐχαριστοῦμε τό Θεό γιά τήν ἁγία ζωή της καί τήν Κοίμησή της, γιά τίς θερμές πρεσβεῖες της γιά ἔλεος καί προστασία, καί γιά τήν μαρτυρία της ὑπέρ Χριστοῦ. Ὅπως μᾶς ἐμπνέει στήν πορεία τῆς πίστεώς μας, εἴθε νά εἴμεθα κι ἐμεῖς μάρτυρες Ἐκείνου ἔτσι ὥστε ν’ ἀκούσουν ὅλοι τή φωνή Του!

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals