Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 134 / 07

 

8η  Νοεμβρίου 2007

Ἑορτή Συνάξεως Ἁγίων Ἀρχαγγέλων

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

 

            Στίς 8 Νοεμβρίου ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν Ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων. Τήν ἡμέρα αὐτή, τιμοῦμε τούς θεϊκά πλασμένους ἀγγελιαφόρους τοῦ Θεοῦ Ἀρχαγγέλους Γαβριήλ καί Μιχαήλ. Ἐκτός ἀπό τούς Ἀρχαγγέλους, τιμοῦμε ἐπίσης τίς μυριᾶδες τῶν ἀγγελικῶν πλασμάτων τά ὁποῖα δέν παύουν ποτέ νά αἰνοῦν καί νά δοξολογοῦν τόν Θεό καί νά ἐργάζονται γιά τήν πραγματοποίηση τῆς Βασιλείας Του ἐπί τῆς Γῆς. (Ἀποκάλ. 5:11-13). Ἡ Ἁγία Γραφή περιγράφει τούς ἁγίους ἀγγέλους ὡς λειτουργικά πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διά τούς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν (Ἑβρ. 1:14).

 

Ὥς ἀναγνώριση τοῦ σημαντικοῦ ρόλου πού διαδραματίζουν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ καί ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνδόξου Ἑορτῆς των, ἡ Ἀρχιεπισκοπή μας ἔχει ξεχωρίσει αὐτή τήν ἡμέρα κάθε χρόνο γιά τήν ἀπότιση φόρου τιμῆς στό ἔργο τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας «Ἅγιος Μιχαήλ», τόν μοναδικό Ἑλληνορθόδοξο οἶκο εὐγηρίας στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὁ ὁποῖος φέρει τό ὄνομα αὐτό πρός τιμήν τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ὁ Οἶκος Εὐγηρίας « Ἅγιος Μιχαήλ» προσφέρει τίς ὑπηρεσίες του πλέον τῶν 49 ἐτῶν σέ ὑπερήλικες μέ ἀνάγκες ἀπ' ὅλη τήν ἐπικράτεια. Τό Ἵδρυμα αὐτό ἀποτελεῖ πράγματι Οἶκο μέ ὅλη τήν σημασία τῆς λέξεως καθότι προσφέρει Χριστιανική ἀγάπη, αἴσθηση μετοχῆς σέ κοινωνικό σύνολο, καί ἀξιοπρέπεια. Ἡ διακονία αὐτοῦ τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας εἶναι ζωτική καί ἐπηρεάζει ἄμεσα τίς ζωές τῶν τροφίμων του καθώς καί τῶν συγγενῶν των.  Ὁ προϋπολογισμός λειτουργίας τοῦ Ἱδρύματος ἐξαρτᾶται πρωτίστως ἀπό τίς δωρεές τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν. Μέ γνώμονα αὐτή τήν ἀρχή, συνειδητοποιεῖτε ὅτι ἡ βοήθειά σας εἶναι πάντοτε λίαν ἀπαραίτητη. Γι' αὐτόν τόν λόγο, ὡς ἐτήσια προσφορά, οἱ ἐνορίες μας θά περιφέρουν εἰδικό δίσκο γιά τή συγκέντρωση χρημάτων πρός στήριξη τοῦ Οἴκου Ἁγίου Μιχαήλ» αὐτή τήν Κυριακή, 11 Νοεμβρίου. Ἐάν θέλετε νά προσφέρετε ἐπιπλέον οἰκονομική ἐνίσχυση παρακαλοῦμε ἀποστείλετε τήν ἐπιταγή σας πληρωτέα στόν Οἶκο «Ἁγίου Μιχαήλ» στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Οἱ προσφορές σας δέν θά ὠφελήσουν μόνον τούς τροφίμους τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας «Ἅγιος Μιχαήλ», ἀλλά θά στηρίξουν τήν συνεχιζόμενη ἀνάπτυξη καί ἐξάπλωση αὐτῆς τῆς σημαντικῆς διακονίας, οὕτως ὥστε νά προσφέρῃ ποιοτικότερη φροντίδα στούς χρήζοντες βοηθείας στό μέλλον, ἰδιαιτέρως καθώς ὁλοένα καί περισσότεροι ἄνθρωποι ἀπό περισσότερες περιφέρειες τῆς χώρας ἔρχονται ὡς τρόφιμοι στό Ἵδρυμα.   

 

            Στήν Ἑορτή αὐτή, καθώς τιμοῦμε καί εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τήν ἀέναη παρουσία τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων στή ζωή μας, σᾶς καλῶ νά προσεύχεσθε γιά τούς τροφίμους τοῦ «Ἁγίου Μιχαήλ» καί τίς οἰκογένειές των. Ἐπίσης, ἄς προσευχηθοῦμε γιά τό συνεχιζόμενο ἔργο τῶν διευθυντῶν, τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου καί τῶν ἐθελοντῶν τοῦ Ἱδρύματος, διότι τό ἔργο τους ἐπιβεβαιώνει τήν ἱερότητα καί τήν ἀξιοπρέπεια τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς σέ ὅλες τίς ἡλικίες. Εἴθε ἡ θεϊκή προστασία τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων νά εἶναι πάντοτε μαζί σας καί εἴθε νά ἀκολουθῆτε τό παράδειγμά των στήν λατρεία σας πρός τόν Θεό καί τή διακονία σας πρός τούς συνανθρώπους σας εἰς τό ὄνομα Αὐτοῦ.

 

  Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

 

                                                                                                                                               

+ ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals