Ελληνικά English

Ἀρ. Πρωτοκόλλου: 185 / 17

                                                                                              8 Νοεμβρίου 2017

                                                                            Ἑορτή Συνάξεως Ἁγίων Ἀρχαγγέλων

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Στήν Ἑορτή Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων τιμοῦμε τά θεῖα δημιουργήματα καί ἀπεσταλμένους τοῦ Θεοῦ, Ἀρχαγγέλους Μιχαήλ καί Γαβριήλ, καθώς καί τίς μυριάδες ἀγγέλων οἱ ὁποῖοι δέν παύουν ποτέ νά ὑμνολογοῦν καί νά δοξάζουν τόν Θεό καί νά ἐργάζονται γιά τήν πραγματοποίηση τῆς Βασιλείας Του (Ἀποκάλυψη 5:11-13.) Ἡ Ἁγία Γραφή περιγράφει τούς ἁγίους ἀγγέλους ὡς λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν (Ἑβρ. 1:14.) Ἐκτελώντας τά θεῖα καθήκοντά των, οἱ ἅγιοι ἄγγελοι προσφέρουν παράδειγμα ἀληθοῦς ὑπηρεσίας στόν Θεό καί τήν ἀνθρωπότητα, ὑπηρετώντας ὡς διά βίου προστάτες καί φύλακες. Ἡ ἰδιαίτερη αὐτή ὑπηρεσία τήν ὁποίαν προσφέρει ὁ Θεός ἀποδίδεται στούς παρηγορητικούς λόγους τοῦ Ψαλμωδοῦ: ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου (Ψαλμός 90:11.)

            Πιστή ὑπηρεσία φροντῖδος προσφέρει ἐπίσης καί τό συνεχές ἔργο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας μέσῳ τῆς διακονίας τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ, τοῦ Γηροκομείου μας στή Νέα Ὑόρκη. Ἐπί σχεδόν ἕξι δεκαετίες, ὁ Ἅγιος Μιχαήλ προσφέρει ποιοτική φροντίδα καί εὐσπλαγχνική βοήθεια σέ πολλούς ἀπό ὁλόκληρη τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή. Οἱ διευθυντές, τό προσωπικό καί οἱ δωρητές αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ χώρου εἶναι μάρτυρες τοῦ θείου ἔργου τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, καλύπτοντας τίς σωματικές καί πνευματικές ἀνάγκες τῶν τροφίμων, ἐπιβεβαιώνοντας τήν ἀξιοπρέπειά των καί προσφέροντάς τους ποιότητα ζωῆς ἡ ὁποία ἀντανακλᾶ τήν ἀπέραντη χάρη τοῦ Θεοῦ.

            Αὐτή ἡ κληρονομιά τῆς διακον ίας καί φροντῖδος θά συνεχισθῆ καί ἀπό τίς νέες ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ οἱ ὁποῖες βρίσκονται στό Uniondale, New York. Ἡ ἔκταση τῶν περίπου 44 στρεμμάτων ἀγοράσθηκε τό 2014 καί οἱ ἐργασίες ἀνακαινίσεως εἶναι σέ ἐξέλιξη. Ὅταν αὐτές ἀποπερατωθοῦν, οἱ ἐγκαταστάσεις θά ἔχουν τήν δυνατότητα νά φιλοξενήσουν 160 τροφίμους ἔναντι 60 στίς σημερινές ἐγκαταστάσεις. Ἐπιπλέον, στίς νέες ἐγκαταστάσεις θά διευρυνθῇ ἡ φροντίδα τῶν ὑπερηλίκων ἀπό τό πρῶτο στό πέμπτο ἐπίπεδο. Οἱ ἐπιπλέον ὑπηρεσίες θά περιλαμβάνουν πτέρυγα οἴκου εὐγηρίας, πτέρυγα γιά τροφίμους πάσχοντες ἀπό ἄνοια ἤ Alzheimer’s, στούντιο διαμερίσματα γιά αὐτάρκεις τροφίμους ὑπό συνθῆκες βοηθητικῆς διαβιώσεως καί διαμερίσματα ἑνός ὑπνοδωματίου γιά τελείως αὐτάρκεις τροφίμους. Σ’ ἕνα εὐχάριστο καί ὡραῖο περιβάλλον, οἱ ἐγκαταστάσεις θά περιλαμβάνουν καί ἐπιπλέον χώρους οἱ ὁποῖοι θά ἀναβαθμίζουν τήν ποιότητα τῆς καθημερινῆς ζωῆς ὅπως ἕνα ὑπέροχο παρεκκλήσιο, πολυάριθμους ἐξωτερικούς κήπους, βιβλιοθήκη, κομμωτήριο, φυσιοθεραπευτήρια καί χώρους ἐργοθεραπείας, δωμάτιο ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καί πολλούς ἄλλους βοηθητικούς χώρους οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπαραίτητοι γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς εὐημερίας καί εὐτυχίας τῶν τροφίμων.

            Αὐτή ἡ διεύρυνση καί συνεχής διακονία τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ ἐξαρτᾶται ἀπό τούς πολλούς πιστούς οἱ ὁποῖοι προσέφεραν καί ἐξακολουθοῦν νά προσφέρουν οἰκονομική στήριξη. Ἡ ἐκστρατεία συγκεντρώσεως κεφαλαίων γιά τίς νέες ἐγκαταστάσεις ἀπέφερε περισσότερα ἀπό 26 ἑκατομμύρια δολλάρια σέ μορφή ὑποσχέσεων καί συνδρομῶν ἔναντι τῶν 35 ἑκατομμυρίων τά ὁποῖα χρειάζονται γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου. Ἀκολούθως, μέ τήν εὐκαρία τοῦ ἐτησίου ἑορτασμοῦ τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, καλῶ ὅλες τίς ἐνορίες νά περιαγάγουν εἰδικό δίσκο γιά τή συγκέντρωση χρημάτων γιά τόν Οἶκο Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ, τήν Κυριακή, 12 Νοεμβρίου. Οἱ οἰκονομικές εἰσφορές σας θά βοηθήσουν στήν ἀνταπόδοση καί ἐπιστροφή τοῦ πολύτιμου δώρου τῆς ἀγάπης σέ μιά γενεά γήινων φυλάκων, γονεῖς καί παπποῦδες, καί θά ἐκπληρώσῃ τό ὄραμα τῆς ἀναβαθμίσεως τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ σέ προεξέχον ἵδρυμα πολυ-ἐπίπεδης φροντῖδος ὑπερηλίκων.  

            Καθώς ἑορτάζουμε τήν Ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, σᾶς καλῶ νά προσφέρετε τίς εἰλικρινεῖς προσευχές σας γιά τούς τροφίμους, τίς οἰκογένειες, διευθυντές, συμβούλους, προσωπικό καί ἐθελοντές τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ, διότι ἡ ἐργασία των στήν προσφορά φροντῖδος στούς ὑπερηλίκους ἀποτελεῖ σημαντική ἐπιβεβαίωση τῆς ἱερότητος καί ἀξιοπρεπείας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς σέ ὅλες τίς ἡλικίες. Εἴθε ἡ θεία προστασία τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων νά εἶναι μαζί μας πάντοτε, καί εἴθε νά μᾶς ἐμπνέουν στό νά καλυτερεύουμε στή λατρεία μας γιά τόν Θεό καί τή δέσμευσή μας νά διακονοῦμε ἄλλους οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκη τῆς ἀγάπης Του καί τῆς σωτήριας χαριτός Του.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

 

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals