Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 102 / 09

 

8 Νοεμβρίου 2009

 Ἑορτή Συνάξεως Ἁγίων Ἀρχαγγέλων

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Σέ αὐτή τήν εὐλογημένη ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων τιμοῦμε τήν ὡραία παρουσία καί τό σκοπό τῆς ὑπάρξεως μυριάδων ἀγγέλων οἱ ὁποῖοι δημιουργήθηκαν ἀπό τόν Θεό γιά νά ὑπηρετoῦν τό θεῖο θέλημά Του καί τό ἔργο τῆς σωτηρίας. Ὁ ἑορτασμός αὐτῆς τῆς Ἡμέρας, οἱ σελίδες τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί οἱ ἁγιογραφίες τῶν ἐνοριῶν μας μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι οἱ ἄγγελοι, ὑπό τήν ἡγεσία τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, ἀποτελοῦν οὐσιαστικό τμῆμα τῆς τάξεως καί τῆς διακονίας τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὡς ἀγγελιαφόροι, προστάτες καί ὄντα θείας δοξολογίας, οἱ ἄγγελοι ἑλκύουν τήν προσοχή μας πρός τή δόξα καί τήν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ, καί κατ' αὐτό τόν τρόπο μᾶς βοηθοῦν στή συναγωγή ἀνθρώπων στόν οἶκο Του.

Στή διάρκεια τοῦ περασμένου ἕτους, μετά ἀπό τήν 39η Διετή Κληρικολαϊκή Συνέλευσή μας στήν πρωτεύουσα Οὐάσιγκτον, ἑστιάσαμε τήν προσοχή μας στό θέμα «Συναγάγετε τό Λαό μου στόν Οἶκο Μου», διερευνώντας τή σημασία αὐτῆς τῆς κλήσεως γιά τίς ζωές μας, τίς ἐνορίες καί τόν κόσμο μας. Ἐπιβεβαιώσαμε ὅτι ἕνα σκέλος τοῦ θέματος αὐτοῦ εἶναι ἡ φιλανθρωπική προσφορά στούς ἀναξιοπαθοῦντες συνανθρώπους μας σέ ὁποιοδήποτε στάδιο τῆς ζωῆς των. Γνωρίζοντας ὅτι ἡ ζωή εἶναι δῶρο Θεοῦ, ἀναγνωρίζοντας τήν θεϊκή εἰκόνα σέ κάθε πρόσωπο, καί μέ τίς καρδιές πλήρεις εὐσπλαγχνίας, προσφέρουμε πρόθυμα καί θυσιαστικά γιά τήν καλυτέρευση τῆς ζωῆς τῶν συνανθρώπων μας. Αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας, καί ἡ οὐσία τῆς ζωῆς μας ἐντός τῆς οἰκογενείας τοῦ Θεοῦ.

Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἡ διακονία τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας «Ἅγιος Μιχαήλ» εἶναι ἀπαραίτητη καί πολύτιμη. Γιά περισσότερα ἀπό πενήντα χρόνια αὐτό τό ἵδρυμα ἔχει καλύψει σωματικές καί πνευματικές ἀνάγκες ὡς ἵδρυμα φροντίδος ἐνηλίκων καί τό ἔχει ἐπιτύχει αὐτό κατά τρόπο ὁ ὁποῖος τιμᾶ τό ὄνομά του. Μιμούμενοι τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, τό προσωπικό, οἱ διευθύνοντες καί οἱ δωρητές τοῦ «Ἁγίου Μιχαήλ» ἔδωσαν ἔμφαση στήν τάξη, τήν ποιότητα καί τή διακονία προσφέροντας τό καλύτερο περιβάλλον παροχής φροντίδος. Αὐτό ἔχει ἐπιτευχθῆ μέ τήν προστασία καί τή στήριξη τῆς ζωῆς καί μέσῳ τῆς καλλιεργείας τῆς πίστεως τῶν τροφίμων οὕτως ὥστε ἡ διαμονή των στόν «Ἅγιο Μιχαήλ» νά ἐπιβεβαιώνει τήν εὐσπλαγχνική παρουσία τοῦ Θεοῦ καί τή θέση των στόν Οἶκο Του, τήν Ἐκκλησία. Αὐτή ἡ ὁλότητα φροντίδος καί διακονίας προσφέρει ὡραία μαρτυρία σέ ὅλα τά ἱδρύματα φροντίδος ἐνηλίκων. Διακηρύσσει, ἐπίσης, τήν ἀλήθεια τῆς ζωῆς στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅτι δηλαδή οἱ σωματικές ἰκανότητες δέν ἀποτελοῦν μέτρο ἀξίας ἑνός ἀνθρώπου, ἡ άγάπη καί ἡ πίστη χρειάζονται σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς, καί ὅτι ὅλοι φέρουμε τήν εὐθύνη φροντίδος γιά αὐτούς οἱ ὁποῖοι τήν ἔχουν ἀνάγκη.

Μέ βάση τά ἀνωτέρω καί τήν ἀποστολή τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας «Ἅγιος Μιχαήλ», ἔχει καθιερωθεῖ αὐτή ἡ Ἑορτή ὡς χρονική στιγμή κατά τήν ὁποία προσφέρουμε τά δῶρα μας στήν ὑπηρεσία καί τήν ἀνάπτυξη αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ ἔργου. Τήν ἡμέρα αὐτή καλοῦνται οἱ ἐνορίες νά συγκεντρώσουν χρήματα πρός ὄφελος αὐτῆς τῆς διακονίας. Παρακαλοῦμε στείλετε τήν εἰσφορά σας στήν Ἑλληνική Ὀρθόδοξο Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς μέ τήν εὐκρινῆ ἔνδειξη γιά τόν Οἶκο Εὐγηρίας «Ἅγιος Μιχαήλ». Ἡ γενναιόδωρη αὐτή προσφορά πρέπει νά συνοδεύεται ἀπό τή φροντίδα καί τή γενναιοδωρία σας πρός τίς κοινότητές σας. Ἀκολουθώντας τό πνεῦμα καί τήν προσφορά μαρτυρίας τοῦ «Ἁγίου Μιχαήλ» πρέπει νά ἀγωνιζόμεθα γιά νά καταστοῦμε ἀρωγοί αὐτῶν οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκη ὥστε νά νιώσουν τήν ἀγάπη μας, νά αἰσθάνονται ὅτι εἶναι μέλη τῆς πνευματικῆς οἰκογενείας μας καί ὅτι ζοῦν καί θά ζοῦν αἰώνια στόν οἶκο τοῦ Θεοῦ. Ἄς προσευχηθοῦμε γιά τούς τροφίμους, τό προσωπικό καί τούς διευθύνοντες τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας «Ἅγιος Μιχαήλ», καί ἄς δεσμευθοῦμε γιά τήν προσφορά ποιότητος καί διακονίας πίστεως σέ ὅλους.  

 

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals