Ελληνικά English

Ἀριθμός Πρωτοκόλλου 212 /16

Ἑορτή Συνάξεως τῶν Ἀρχαγγέλων

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Συμβουλίων τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων, τῶν Διακεκριμένων Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Σέ αὐτή τήν εὐλογημένη Ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχαγγέλων τιμοῦμε καί στηρίζουμε κάθε χρόνο τήν παράδοση τῆς φιλανθρώπου διακονίας καί ὑψηλῆς ποιότητος φροντῖδος τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ, μιᾶς ἐκ τῶν Ἐθνικῶν Διακονιῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Ὅπως οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι ἔχουν προσφέρει καί συνεχίζουν νά προσφέρουν μαρτυρία τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, τό προσωπικό, ἡ διοίκηση καί οἱ εὐεργέτες τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ συνεχίζουν νά προσφέρουν χάρη καί ἀγάπη στούς τροφίμους καί τίς οἰκογένειές των σ’ ἕνα περιβάλλον τό ὁποῖο φροντίζει τό σῶμα μέ ἀξιοπρέπεια καί καλλιεργεῖ τήν ψυχή στήν Ὀρθόδοξο πίστη μας.

Τό ἐξαίρετο αὐτό Ἑλληνορθόδοξο ἵδρυμα φροντῖδος ὑπερηλίκων στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὑπό τήν αἱγῖδα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, μέ τό ἱερό ἔργο παροχῆς φροντῖδος στούς ἡλικιωμένους μας πού συνεχίζεται ἐπί 58 καί πλέον ἔτη καί ἔχει ἐπιβιώσει καί προοδεύσει χάρις στήν προσφορά πολλῶν ἀνθρώπων τῆς κοινότητός μας.  Εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά ὅλα ὅσα ἔχουν ἐπιτευχθῆ. Ὁ Θεός εὐλόγησε τήν ὑπομονή καί τήν ἀφοσίωση τῶν πιστῶν μας, καί ἔχοντας αὐτά ὡς βάση εἴμεθα τώρα σέ θέση νά ἐπεκτείνουμε τή διακονία τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ καί νά προσφέρουμε φροντίδα σέ περισσότερους ἀνθρώπους καί μέ περισσότερους τρόπους.

Τό Φθινόπωρο 2014, ὁ Οἶκος Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ ἀγόρασε οἰκόπεδο 44 στρεμμάτων στήν πόλη Uniondale, Long Island, στό ὁποῖο ὑπάρχει κτίριο 8.360 τετραγωνικῶν μέτρων. Ὅταν ἀνακαινισθῆ, αὐτό τό κτίριο θά μετατραπῆ σέ χῶρο φιλοξενίας 160 τροφίμων σέ σύγκριση μέ τούς παρόντας 60 στήν τωρινή τοποθεσία. Ἐπιπροσθέτως, τό νέο ἵδρυμα θά ἐπεκτείνει τό ἐπίπεδο τῆς φροντῖδος τῶν ἡλικιωμένων.

Στίς διευρυνόμενες παροχές συμπεριλαμβάνεται χῶρος γηροκομείου, πτέρυγα μέ τροφίμους οἱ ὁποῖοι πάσχουν ἀπό ἄνοια ἤ Alzheimer’s, διαμερίσματα στούντιο γιά ἀνεξάρτητη καί ὑποβοηθούμενη κατοίκηση, καί ἀνεξάρτητα διαμερίσματα ἑνός ὑπνοδωματίου. Μέσα σ’ ἕνα εὐχάριστο καί ὅμορφο περιβάλλον, τό ἵδρυμα θά προσφέρει ἐπίσης ἐπιπρόσθετους χώρους οἱ ὁποῖοι θά καλυτερεύουν τήν ποιότητα τῆς καθημερινῆς ζωῆς, συμπεριλαμβανομένου ἑνός ὑπερόχου παρεκκλησίου, πολλῶν ἐξωτερικῶν κήπων, βιβλιοθήκης, κομμωτηρίου, φυσιοθεραπευτηρίου καί ἐργοθεραπευτηρίου, αἴθουσες ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καί πολλῶν ἄλλων βοηθητικῶν χώρων οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦνται γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς εὐημερίας καί εὐτυχίας τῶν ἡλικιωμένων τοῦ Ἁγ. Μιχαήλ.

Γιά νά πραγματοποιηθῇ αὐτό τό πολυπόθητο καί ἀπαραίτητο Ἑλληνορθόδοξο Κέντρο Συνεχοῦς Φροντῖδος, καί γιά νά μπορέσουμε νά προσφέρουμε χῶρο φιλοξενίας σέ περισσότερους ἀγαπημένους ὑπερήλικές μας, χρειαζόμεθα ἐπειγόντως τή στήριξή σας. Κάνω ἔκκληση στούς πιστούς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας νά συνεχίσουμε τήν παράδοση ὑποστηρίξεως αὐτῆς τῆς ἐθνικῆς διακονίας μέ τήν ἰδιαίτερη περιφορά δίσκου τήν προσεχῆ Κυριακή. Οἱ εἰσφορές θά πρέπει νά ἀποσταλοῦν στήν Ἀρχιεπισκοπή, ὑπ’ ὄψιν Οἴκου Ἁγίου Μιχαήλ καί μετά θά προωθηθοῦν στόν Οἶκο. Μᾶς εἶναι ἀπαραίτητη ἡ γενναιοδωρία σας στή συγκυρία αὐτή γιά νά ἐκπληρωθῇ τό ὅραμά μας πού εἶναι ἡ διακονία αὐτή νά δημιουργήσῃ ἕνα ἄρτιο καί πολυ-ἐπίπεδο χῶρο φροντῖδος ὑπερηλίκων. Οἱ πιστοί μας προσκαλοῦνται νά ἐπισκεφθοῦν τήν ἱστοσελίδα τοῦ ἱδρύματος γιά νά ἀποφασίσουν πῶς θά συμμετέχουν στήν συναρπαστική αὐτή προσπάθεια μέ διάφορες εὐκαιρίες ὀνοματοδοσίας. Σᾶς παρακαλῶ ἐπίσης νά ἀναλογισθῆτε πῶς θά συνεισφέρετε ἐπιπλέον στούς ἑπομένους μῆνες καί στά ἑπόμενα ἔτη γιά νά βοηθήσετε στήν ἐπέκταση τῆς ἱερᾶς διακονίας εὐσπλαγχνίας καί φροντῖδος.

Ὅπως ψάλλουμε στούς ὕμνους τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἀρχαγγέλων καί τούς καλοῦμε νά μᾶς προστατεύσουν καί νά μᾶς ἀπαλλάξουν ἀπό «καταπίεση, θλίψη καί ἀσθένεια» γιά νά ζήσουμε σέ κατάσταση ἔνδοξης ἐλευθερίας, χαρᾶς καί ἄφθονης ἐν Χριστῷ ζωῆς, ἄς κάνουμε αὐτή τήν προσφορά ὡς προσευχή γιά τούς ὑπερήλικές μας πού ἔχουν ἀνάγκη. Ἄς ἐργασθοῦμε γιά τή στήριξη καί διεύρυνση τῆς μαρτυρίας μας τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς διακονίας τῆς χάριτος μέσῳ τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας Ἁγίου Μιχαήλ, ἱδρύματος τό ὁποῖο ἔχει ὑπάρξει καί θά συνεχίση νά εἶναι τό δεύτερο σπίτι ἀμέτρητων ἡλικιωμένων ἀπό τή Μητροπολιτική περιφέρεια τῆς Νέας Ὑόρκης καί ἀπό ἄλλα μέρη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. 

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals