Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 130 / 10

8 Νοεμβρίου 2010

Ἑορτή Συνάξεως Ἁγίων Ἀρχαγγέλων

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Στήν Ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, στίς 8 Νοεμβρίου, τιμοῦμε τίς πνευματικές καί ἀσώματες δυνάμεις τοῦ Οὐρανοῦ οἱ ὁποῖες δημιουργήθησαν ἀπό τόν Θεό καί οἱ ὁποῖες ὑπηρετοῦν μέ πίστη καί ζῆλο. Ὡς ὑπηρέτες καί ἀγγελιαφόροι τοῦ Ὑψίστου καί ὡς προστάτες καί φύλακες τῆς ἀνθρωπότητος, οἱ Ἅγιοι Ἀρχάγγελοι καί ὅλες οἱ οὐράνιες στρατιές ὑπακούουν στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ πράξη αὐτή ἀποτελεῖ ὑπακοή στήν ἁγιότητα καί στή δύναμη τοῦ Θεοῦ, στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί στήν ἀλήθεια τῶν ὑποσχέσεών Του καθώς καί στή δυνατότητα σωτηρίας καί ἀποκαταστάσεως ὁλόκληρης τῆς δημιουργίας.

Καθώς τιμοῦμε τούς Ἁγίους Ἀρχαγγέλους καί τήν ὑπακοή των στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἁρμόζει τήν ἡμέρα αὐτή νά προσφέρουμε τίς προσευχές καί τήν στήριξή μας στή διακονία τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ, τό Ἑλληνορθόδοξο σπίτι τῶν ἡλικιωμένων μας στό προάστειο Yonkers, Νέας Ὑόρκης. Ἐπί πενήντα καί πλέον χρόνια, ὁ Οἶκος Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ προσφέρει ἐξαιρετική φροντίδα σέ ἡλικιωμένους Ἑλληνορθοδόξους, προσφέροντας σέ κάθε τρόφιμο ποιότητα ζωῆς ἡ ὁποία ἀντανακλᾶ τήν ἀφοσίωση καί ὑπακοή στό εὐσπλαγχνικό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἀκολουθῶντας τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τό προσωπικό καί οἱ διευθυντές τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ προσπάθησαν καί προσπαθοῦν νά φροντίζουν γιά τήν ζωή τῶν ἀγαπημένων τροφίμων τους μέ ὁλοκληρωμένο καί ὡραῖο τρόπο. Ἐργάζονται δείχνοντας σεβασμό σέ κάθε ἄτομο ὡς πλασμένο κατ’ εἰκόνα Θεοῦ, τό ὁποῖο ὁ Θεός ἀγαπᾶ. Ἡ φροντίδα ἡ ὁποία προσφέρεται ἀπό τόν Ἅγιο Μιχαήλ εἶναι ἐπίσης πλήρης χάριτος Θεοῦ. Ὅπως τό θέλημά Του μᾶς ἀποκαλύπτεται μέ ἐνέργειες χάριτος, ἔτσι καί ἡ διακονία τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ ἐπιβεβαιώνει ὅτι αὐτή ἡ χάρις εἶναι σημαντική γιά τό  ζεῖν καί τό εὖ ζεῑν. Οἱ ζωές τῶν ἡλικιωμένων, καί ὅλων τῶν ἀνθρώπων δέν συντηροῦνται μόνον μέ τήν κάλυψη τῶν φυσικῶν ἀναγκῶν. Μαζί της προσφέρεται, ἐπίσης, φροντίδα γιά τίς πνευματικές ἀνάγκες ἑκάστου τροφίμου μέ τρόπο ὁ ὁποῖος εἶναι ὄντως τρόπος ἀγάπης καί χάριτος.

Γι’ αὐτό τόν λόγο παρακαλῶ ὅλους τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς αὐτῆς νά προσφέρουμε τίς προσευχές μας γιά τήν ἐπιτυχία τῆς διακονίας τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ, καί νά ἀναγνωρίσουμε ἀφ’ ἑνός μέν τό παράδειγμα τῆς ὑπηρεσίας ἀφ’ ἑτέρου δέ τό ὑπόδειγμα φροντίδος ἡλικιωμένων ἡ ὁποία προσφέρεται ἀπό τό ἵδρυμα αὐτό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Παρακαλῶ, ἐπίσης, τίς ἐνορίες μας νά περιαγάγουν εἰδικό δίσκο τήν Κυριακή, 7 Νοεμβρίου. Ἡ προσφορά πρέπει νά φέρει τήν ἔνδειξη Οἶκος Εὐγηρίας Ἅγιος Μιχαήλ καί νά ἀποστέλλεται στήν Ἑλληνική Ὀρθόδοξο Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς. Ἡ γενναιοδωρία σας θά βοηθήσει στή διατήρηση καί διεύρυνση ἑνός σημαντικοῦ ἔργου ἀγάπης καί στήν ἐκπλήρωση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ πού μᾶς καλεῖ νά φροντίσουμε γιά τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας. Παρακαλῶ, ἐπίσης, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἁγίας αὐτῆς ἑορτῆς νά ἀναλογισθεῖτε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στή ζωή σας καί στή διακονία τῆς ἐνορίας σας. Ὅπως ὁ Θεός στέλλει τούς ἀγγελιαφόρους Του, τούς Ἁγίους Ἀγγέλους, γιά νά ἐκπληρώσουν τό θέλημά Του, ἔτσι ἀποσταλλόμεθα καί ἐμεῖς ὡς φορεῖς χάριτος, ἀληθείας καί ἀγάπης γιά νά καλύψουμε τίς πνευματικές ἀνάγκες καί νά φροντίσουμε τίς ζωές τῶν ἀνθρώπων γύρω μας. Εἴθε νά ἀκολουθοῦμε τό θέλημά Του, νά εἴμεθα ὑπάκουοι καί πλήρεις πίστεως μιμούμενοι Αὐτόν καί δοσμένοι στήν ὑπηρεσία ἄλλων γιά τήν σωτηρία των καί πρός τιμήν καί δόξαν τοῦ Θεοῦ.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

 

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals