Ελληνικά English
Ἀριθ. Πρωτ. 54 / 06

21 Μαΐου 2006


Κυριακή τῆς ΑHEPA                                                                     

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Χριστός Ἀνέστη!

            Κάθε χρόνο κατά τή διάρκεια τῆς εὐλογημένης καί χαρμόσυνης Πασχαλινῆς περιόδου, ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά τιμήσουμε τήν ἱστορία καί τό ἔργο τοῦ Ἑλληνο-Ἀμερικανικοῦ Προοδευτικοῦ Συλλόγου (AHEPA). Ἐπί ὀγδόντα καί πλέον ἔτη, τά πιστά καί ἀφοσιωμένα μέλη τῆς AHEPA προσφέρουν τά ταλέντα καί τά μέσα πού διαθέτουν πρός ὄφελος ἐκπαιδευτικῶν καί φιλανθρωπικῶν προσπαθειῶν μέ στόχο τήν προαγωγή τῆς Ὀρθοδόξου καί Ἑλληνικῆς κληρονομίας μας, τήν ἐνδυνάμωση τῆς ταυτότητος ἡ ὁποία σχετίζεται μέ τά ὡραῖα καί διαχρονικά ἰδανικά τῆς Ἑλληνικῆς παρακαταθήκης μας, καί τήν ἀντιμετώπιση καίριων θεμάτων τῆς Ὁμογενείας.

            Γιά τούς Ὀρθοδόξους πιστούς καί τήν Ἑλληνική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν Ἀμερική, ἡ στήριξη πού προσέφεραν τά μέλη τῆς AHEPA στήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἐκκλησία μας ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πτυχές τοῦ ἔργου της. Κατά τή διάρκεια ὅλων αὐτῶν τῶν χρόνων, ἡ AHEPA ὑπῆρξε χορηγός πολυάριθμων συνεδρίων καί συμποσίων στά ὁποῖα συμμετεῖχαν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί ἄλλοι καί στά ὁποῖα ἐξετάσθηκε ὁ ρόλος τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Μέσῳ τοῦ Ἐθνικοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ταμείου της ἡ AHEPA προσέφερε ἀδιάλειπτα πολυάριθμες ὑποτροφίες σέ νέους Ἑλληνοαμερικανούς. Ἐπίσης, τά μέλη τῆς AHEPA ἔχουν προσφέρει πολλές ὑπηρεσίες σέ πιστούς καί ἱδρύματα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, ἐκδηλώνοντας τήν βαθειά σύνδεσή μας καί τήν κοινή ἀφοσίωσή μας στά ἰδανικά τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐπιπροσθέτως, δέν πρέπει νά λησμονήσουμε νά ἀναγνωρίσουμε καί νά τιμήσουμε τήν συνεισφορά τῶν μελῶν τῆς AHEPA καί τῶν σχετιζομένων μέ αὐτήν ὀργανισμῶν στήν ἵδρυση, οἰκοδομή καί τό συνεχές ἔργο τῶν Ἑλληνορθοδόξων ἐνοριῶν μας. Πολλά μέλη της ἔχουν ὑπηρετήσει σέ θέσεις ἐνοριακῆς ἡγεσίας καί διακονίας, προσφέροντας σημαντική μαρτυρία πίστεως καί φιλανθρωπίας.

            Μέ αὐτό τό πνεῦμα ἀναγνωρίσεως τῆς AHEPA καί τῆς ἀφοσιώσεως τῶν μελῶν της στήν κληρονομία καί πίστη μας, ἐμεῖς ὡς Ἀρχιεπισκοπή ἀνακηρύσσουμε τήν Κυριακή 21 Μα ΐ ου 2006 ὡς Κυριακή τῆς AHEPA. Προσκαλῶ ὅλους τούς Ὀρθοδόξους χριστιανούς νά προσφέρετε ὅλοι μαζί ἀπό κοινοῦ τίς εὐχαριστίες σας πρός τά μέλη τῆς AHEPA. Ἄς προσευχηθοῦμε ἐπίσης γιά τά τοπικά παραρτήματα, καθώς καί γιά τά ἐθνικά καί παγκόσμια προγράμματα τά ὁποῖα στηρίζουν πολλούς ἀνθρώπους καί ταυτόχρονα ἀποτελοῦν ἕνα ζωτικό συνδετικό κρίκο μεταξύ αὐτοῦ τοῦ πολύ σημαντικοῦ ὀργανισμοῦ, τῆς Ἑλληνικῆς κληρονομίας μας καί τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Εἴθε τό φῶς, ἡ ζωή καί ἡ χαρά τοῦ ἀναστάντος καί δεδοξασμένου Κυρίου μας νά γεμίζῃ τίς καρδιές σας καί τώρα καί πάντοτε. 

Μετά πατρικῆς ἀγάπης ἐν

Χριστῷ  Ἀναστάντι,

 

+ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals