Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για ο Άγιο Πάσχα 2019

Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτοκόλλου: 39/19

28 Ἀπριλίου 2019
Ἅγιον Πάσχα

Ἑορτή τῶν Ἑορτῶν

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Χριστός Ἀνέστη!

            Σέ αὐτή τήν ἔνδοξη Ἑορτή τῶν Ἑορτῶν, ἀκοῦμε στό Εὐαγγέλιο γιά τίς ἡρωϊκές Μυροφόρες γυναῖκες  οἱ ὁποῖες ἦλθαν στόν τάφο τοῦ Ἰησοῦ νωρίς τό πρωΐ γιά νά χρίσουν τό σῶμα Του μέ μῦρα καί ἀρώματα, δείχνοντας ἔτσι τήν ἀφοσίωσή των στόν Χριστό μέ μία πράξη ἀγάπης καί φροντῖδος. Ἐξέφρασαν τήν ἀνησυχία των  γιά τόν μεγάλο βράχο πού ἔκλεινε τήν εἴσοδο τοῦ μνήματος, ἀλλά καθώς πλησίαζαν,  ἰδού σεισμός ἐγένετο μέγας·  ἄγγελος γάρ Κυρίου καταβάς ἐξ οὐρανοῦ προσελθών ἀπεκύλισε τόν λίθον  ἀπό τῆς θύρας (Ματθ. 28:2). 

            Ὁ ἄγγελος εἶπε στίς Μυροφόρες γυναῖκες, μή φοβεῖσθε ὑμεῖς· οἶδα γάρ ὅτι Ἰησοῦν τόν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε· οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γάρ καθώς εἶπε.   Δεῦτε ἴδετε τόν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος (Ματθ. 28:7).   Αὐτές οἱ λέξεις γέμισαν τήν καρδιά των μέ χαρά.   Αὐτές τίς λέξεις ἐπανέλαβαν στούς μαθητάς μέ ἀγαλλίαση. Αὐτές τίς λέξεις,  «Χριστός Ἀνέστη!», διακηρύσσουμε σήμερα στόν χαρμόσυνο ἑορτασμό  τοῦ Ἁγίου Πάσχα καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

            Ψάλλουμε  μέ ἄφθονη χαρά στήν καρδιά μας  Χριστός Ἀνέστη! Ψάλλουμε αὐτές τίς λέξεις διότι ἡ ἔνδοξη Ἀνάστασή Του, ἀπεκάλυψε τή δύναμη τοῦ Θεοῦ πού χαρίζῃ ἄφθονη καί αἰώνια ζωή. Ὁ Χριστός νίκησε τόν θάνατο. Διέρρηξε τά δεσμά τοῦ Ἅδου. Ἔδειξε στούς κεκοιμημένους νεκρούς τήν ζωή ἡ ὁποία τούς ἀναμένει. Ὁ  Κύριός μας κέρδισε τόν ἀπόλυτο θρίαμβο οὕτως ὥστε νά μποροῦμε να εἴμεθα ἐλεύθεροι νά εἰσέλθουμε στό αἰώνιο φῶς καί στή ζωή τῆς δόξης Του.

            Σήμερα, διακηρύσσουμε «Χριστός Ἀνέστη»  Διότι ἡ δύναμη πού ἀπεκαλύφθη στήν Ἀνάστασή Του δέν ἔχει χρονική δέσμευση. Εἶναι αἰώνια. Ἡ δύναμη τῆς Ἀναστάσεως δέν περιορίζεται σέ μία ἡμέρα ἤ σ’ἕνα γεγονός. Πρόκειται περί διαρκοῦς δυνάμεως ἡ ὁποία γεμίζει  τόν ἑορτασμό μας.  Γεμίζει τήν καρδιά καί τόν νοῦ μας. Ἐνώπιον Ἐκείνου ὁ Ὁποῖος κρατεῖ καί προσφέρει τή δύναμη αὐτή, τή δύναμη τῆς χάριτος καί τῆς ζωῆς, νοιώθουμε παρηγορία καί ἔμπνευση.  Στή λατρεία μας, βιώνουμε δέος. Στή χαρά μας, νοιώθουμε τήν ἀνάγκη νά ἑορτάσουμε ἔτσι ὥστε νά μάθῃ ὁλόκληρος ὁ κόσμος ὅτι ὁ Χριστός Ἀνέστη!

            Ὅπως οἱ Μυροφόρες γυναῖκες πού πῆγαν στό μνῆμα ἐκεῖνο τό πρωΐ καί ἄκουσαν τούς λόγους τοῦ Ἀγγέλου, «Χριστός Ἀνέστη»,  πρέπει κι ἐμεῖς νά τούς ἀκούσουμε.  Πρέπει νά τούς ἀκούσουμε στό βάθος τῆς ὑπάρξεώς μας. Πρέπει νά βιώσουμε τήν μεταμορφωτική τους δύναμη.   Πρέπει νά πιστεύσουμε ὅτι ὁ Χριστός Ἀνέστη καί ὅτι ὁ Ἀναστάς Κύριός μας εἶναι ἀνάμεσά μας, γεμίζοντας τήν καρδιά μας μέ αἰώνια χαρά.   Ἀλλά, καθώς  ἀκοῦμε τίς λέξεις αὐτές πρέπει νά ἐπιβεβαιώσουμε  ὅτι τό ὑπέροχο μήνυμα πού ἐκφράζουν πρέπει νά διαδοθῇ.  Σήμερα, ἡ διακήρυξή μας εἶναι παγκόσμια. Τήν ἡμέρα αὐτή οἱ καρδιές μας ἑνώνονται στή χαρά τοῦ Πάσχα καί μέ δυνατές φωνές διακηρύσσουμε σέ ὅλους ὅτι ὁ Χριστός Ἀνέστη! Πηγαίνετε νά τό διαλαλήσετε στήν οἰκογένεια καί τούς φίλους σας. Πηγαίνετε νά διαδώσετε τό ἀναστάσιμο νέο στίς κοινότητές σας. Πηγαίνετε σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο καί διακηρύξτε ὅτι, Σήμερα εἶναι Ἀναστάσιμος ἡμέρα! Χριστός Ἀνέστη!    

 

Μέ πατρική  ἀγάπη

ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι,

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Encyclicals by Category