Ελληνικά English

Ἀρ. Πρωτοκόλλου: 116/17

14 Σεπτεμβρίου 2017
Παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ
Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Χαίροις ζωηφόρος Σταυρός, τς εσεβείας τ ήττητον τρόπαιον, θύρα τοῦ Παραδείσου …(Ὕμνος τοῦ Ἑσπερινοῦ)

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Σήμερα προσκυνοῦμε τόν τίμιο καί ζωοποιό Σταυρό τοῦ Κυρίου μας ὅπως ὑψώνεται ἀνάμεσά μας. Συγκεντρωθήκαμε σέ αὐτή τήν εὐλογημένη ἑορτή γιά νά ὑψώσουμε ἐνώπιον ὅλου τοῦ κόσμου τόν Σταυρό ὁ ὁποῖος ἔγινε μέσο εἰρήνης, τρόπαιο εὐσέβειας καί θύρα σωτηρίας. Προσφέρουμε αἴνους στόν Θεό διότι διά τοῦ Σταυροῦ καταργήθηκε ἡ φθορά μας ἐνῶ ἡ δύναμη τῆς χάριτος μεταμόρφωσε τίς ζωές μας.

Καθώς συνεχίζουμε τήν παράδοση τῶν πιστῶν πολλῶν παρελθόντων αἰώνων ὑψώνοντας τό ἔμβλημα τῆς πίστεώς μας, γνωρίζουμε ὅτι πολλοί κοιτάζουν τόν Τίμιο Σταυρό καί ἀναρωτῶνται. Πῶς ἕνα ὄργανο βασανισμοῦ καί θανάτου μπορεῖ νά ὁδηγήσῃ στήν ἀληθινή καί αἰώνια ζωή; Πῶς μπορεῖ μιά ἀτιμωτική πράξη νά καταστῇ μέσο θεϊκῆς δυνάμεως; Πῶς μπορεῖ ἕνα ὅπλο φόβου νά ἐπιφέρῃ ἐλπίδα, νά προσφέρῃ ἴαση καί νά μᾶς χαρίσῃ εἰρήνη;   

Ἀπαντοῦμε σέ αὐτά τά ἐρωτήματα στήν ἑορτή αὐτή καί μέσα ἀπό τή λατρεία καί μαρτυρία μας προσφέροντας τιμή καί δόξα στόν Χριστό, ὁ Ὁποῖος σταυρώθηκε ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ σταυροῦ. Διά τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ γιά χάρη μας, ὁ Τίμιος Σταυρός ἔχει καταστῆ σωτηρία γιά τίς ψυχές μας. Διά τῆς ἁγιότητος τοῦ Ἰησοῦ ὁ Σταυρός ἔχει καταστῆ ἀκτινοβόλος, καί μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀλήθεια τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τή συγχώρηση. Στήν πρόθυμη προσφορά τοῦ Χριστοῦ ὥστε νά μήν ἀντιμετωπίσουμε ἐμεῖς τή φθορά καί τόν θάνατο, ὁ Σταυρός προσφέρει ἐλπίδα ἀποκαλύπτοντας τήν ἐκπλήρωση τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ. Σήμερα οἱ καρδιές μας εἶναι γεμᾶτες χαρά ἀτενίζοντας τόν Τίμιο Σταυρό καί ἑορτάζοντας τό μέγα ἔλεος τό ὁποῖο ἀπεκάλυψε ὁ Χριστός.

Τήν ἡμέρα αὐτή προσφέρουμε ἐπίσης τίς προσευχές καί στήριξή μας στήν ἀγαπημένη μας Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τούς φοιτητές, τό διδακτικό προσωπικό καί τούς ἐργαζομένους οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν κάθε μέρα ὑπό τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Ὅπως αὐτή ἡ ἑορτή εἶναι τῆς Σχολῆς μας, εἶναι ἐπίσης μιά ἡμέρα ἡ ὁποία μᾶς ὑπενθυμίζει τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ στίς ζωές ἐκείνων οἱ ὁποῖοι προετοιμάζονται νά ὑπηρετήσουν τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του. Ἄνδρες καί γυναῖκες ἀπό ὁλόκληρη τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή καί τόν κόσμο ἔχουν ἔλθει σ’αυτό τόν ἱερό τόπο κλήσεως, προσευχῆς καί μορφώσεως καί ἔχουν ἀφιερώσει τίς ζωές των στήν ὁδό τοῦ Σταυροῦ. Ὑπομένοντας μεγάλες θυσίες, ἄκουσαν τό κάλεσμα τοῦ Κυρίου μας. Προσήλωσαν τίς καρδιές καί τό νοῦ των στόν Χριστό καί τήν ἀνάγκη καί προτεραιότητα τοῦ Εὐαγγελίου στόν κόσμο μας. Διά τοῦ ἀφοσιωμένου ἔργου τῶν καθηγητῶν καί τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τήν ἔμφαση στήν πνευματική ἀνάπτυξη καί προσευχή, βιώνουν τόν Σταυρό ὡς ἁγιότητα, πηγή δυνάμεως, ἴαση καί ἐλπίδα. Ἐφοδιάζονται γιά νά ἀπαντήσουν στίς ἐρωτήσεις ἐκείνων πού ἐλπίζουν στόν Σταυρό καί διά τῆς λατρείας, τῶν Ἁγίων Μυστηρίων, τῆς διδασκαλίας, τοῦ κηρύγματος καί τῆς διακονίας θά τούς ὁδηγήσουν στόν Χριστό.

Καθώς προσευχόμεθα γιά τήν Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τούς σπουδαστές της, ἄς συνεισφέρουμε οἰκονομικά γιά νά στηρίξουμε τόν σημαντικό ρόλο τῆς Σχολῆς στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Καθώς ὑψώνουμε τόν τίμιο καί ζωοποιό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, ἄς ἐπιβεβαιώσουμε τή δέσμευσή μας στήν Θεολογική Σχολή μας καί τήν ἀποστολή της νά ὑπηρετῇ τόν Κύριό μας, τό Εὐαγγέλιο καί τήν Ἐκκλησία Του. Ὅλοι μας τήν ἡμέρα αὐτή καί κάθε μέρα ἄς προσφέρουμε παντοῦ μαρτυρία τῆς ἐλπίδος, χάριτος καί ζωῆς τήν ὁποία ἔχουμε ἀποκτήσει διά τοῦ τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals