Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 40 / 10

16 Mαΐου 2010

Κυριακή τῆς ΑHEPA

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς ἀναγνωρίζει κατά τήν ἡμέρα αὐτή τά μέλη καί τήν προσφορά τῆς Ἑλληνοαμερικανικῆς Ἐκπαιδευτικῆς καί Προοδευτικῆς Ἐταιρείας. Ἡ οἰκογένεια τῆς AHEPA ἔχει μακρά ἱστορία στήν προαγωγή τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς ἐκπαιδεύσεως, τῆς φιλανθρωπίας, τῆς κοινωνικοπολιτικῆς εὐθύνης, τῆς οἰκογενείας καί τῆς ἀτομικῆς ἐπιδόσεως μέσα σέ πνεῦμα ἀληθινῆς διακονίας καί ὁμαδικότητος.

Μέσα ἀπό ἐθνικά καί διεθνῆ προγράμματα, πρωτοβουλίες καί ἐτήσιες συγκεντρώσεις, τά μέλη της ΑΗΕΡΑ συνεχίζουν νά συντελοῦν στήν βελτίωση τῆς ζωῆς πολλῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ταυτοχρόνως μέλη ἐνοριῶν καί ὀργανισμῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, διότι πιστεύουν καί ὑπηρετοῦν στήν πραγματοποίηση τῆς ἱερᾶς ἀποστολῆς μας πρός διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, οἱ στόχοι τῆς ΑΗΕΡΑ ἀπεικονίζουν τήν φύση τῆς σχέσεως τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας καί τῆς Ἑλληνικῆς κληρονομιᾶς. Μέ τήν παράδοση φιλανθρωπίας γιά τούς ἐν ἀνάγκῃ εὑρισκομένους, ἀφιερώσεως στά ὑψηλά ἰδεώδη, καί δεσμεύσεως παροχῆς προσφορᾶς στούς ἄλλους οὕτως ὥστε νά ἐπιτύχουν στή ζωή των, τά μέλη τῆς ΑΗΕΡΑ προσφέρουν μαρτυρία τῶν χαρακτηριστικῶν τῆς πίστεως καί κληρονομιᾶς μας. Χαρακτηριστικῶν τά ὁποῖα καλλιεργοῦν τό δυναμικό μας καί ἐπιβεβαιώνουν τήν ἀνάγκη τῆς κοινωνίας μας μέ τόν Θεό καί μεταξύ μας. Πρόκειται περί μαρτυρίας τήν ὁποία ὅλοι μποροῦμε νά προσφέρουμε ὡς ἙλληνοΑμερικανοί, Φιλέλληνες καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, μοιραζόμενοι μέ ὅλους τήν ὑπέροχη κληρονομιά τήν ὁποία ἐλάβαμε.

Αὐτή τήν Κυριακή, εὐχαριστοῦμε τήν οἰκογένεια τῆς ΑΗΕΡΑ γιά τήν σημαντική συνεισφορά της στίς κοινότητές μας, σ’αὐτή τήν χώρα καί σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Ζητοῦμε ἀπ’ ὅλες τίς ἐνορίες μας ν’ ἀναγνωρίσουν τήν προσφορά τῶν μελῶν τῆς ΑΗΕΡΑ καί νά προαγάγουν τό ἔργο αὐτῆς τῆς σημαντικῆς ὀργανώσεως. Ὡς ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ καί ὡς δωρεοδόχοι μιᾶς μεγάλης καί ὡραίας  παραδόσεως πίστεως, ἀληθείας, γνώσεως καί ζωῆς, ἄς προσευχηθοῦμε στόν Θεό γιά τό ζωτικό ἔργο τῆς AHEPA καί ἄς ἐργασθοῦμε ἀπό κοινοῦ γιά τήν τιμή καί τήν δόξα Αὐτοῦ.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals