Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 117 / 07

 

14 Σεπτεμβρίου 2007

  Ἡ Παγκόσμια Ὕψωση τοῦ

  Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

 

Τήν λαμπρή αὐτή ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου και Ζωοποιοῦ Σταυροῦ ὁδηγούμεθα μέσῳ τῆς λατρείας τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας νά μελετήσουμε τήν μεγάλη νίκη τοῦ τῆςπίστεως ἀρχηγοῦ καί τελειοτοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως περιγράφεται στο δωδέκατο κεφάλαιο τῆς πρός Ἑβραίους ἐπιστολῆς (Ἑβρ. 12:2). Οἱ εἰσαγωγικοί στίχοι αὐτοῦ τοῦ κεφαλαίου μᾶς παρουσιάζουν, με πολύ ἐφαρμόσιμους τρόπους γιά τήν σημερινή ζωή, ἕνα σύνολο ξεχωριστῶν ζωντανῶν εἰκόνων οἱ ὁποῖες περιγράφουν τήν ὑπομονή, καρτερία καί νίκη τοῦ Χριστοῦ καί τῆς σημασίας της γιά τήν σωτηρία μας.

 

          Καθώς αντιμετωπίζουμε τίς προκλήσεις τῆς ζωῆς, παρακινούμεθα ἵνα   ὂγκον ἀποθέμενοι πάντα καί τήν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν δι' ὑπομονῆς  τρέχωμεν τον προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα. (Ἑβρ. 12:1). Καλούμεθα νά θεωρήσουμε Ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος δοκίμασε τεράστια ἐχθρότητα καί τόν μαρτυρικό Σταυρό ὥστε καί ἐμεῖς νά μή κουρασθοῦμε καί παραλύσουμε. Μέσω λοιπόν τῆς ὑπομονῆς τοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ Σταυροῦ μποροῦμε νά βροῦμε κι' ἐμεῖς δύναμη γιά τήν ζωή καί ἐλπίδα σωτηρίας.

          Ἡ ἀνθεκτικότητα τῆς πίστεώς μας στόν Θεό καί ἡ προσήλωσή μας στό θέλημά Του εἶναι οὐσιώδη σέ ἕναν κόσμο ὁ ὁποῖος εἶναι γεμάτος ἀπό ἐμπόδια, καί ἀπειλές κατά τῆς ζωῆς και τῆς ἀλήθειας. Πολλοί ἄνθρωποι σήμερα εἶναι παραφοτωμένοι μέ τίς φροντίδες καί τά ἐπαχθῆ καθήκοντα αὐτῆς τῆς ζωῆς, μέ πνευματικές, φυσικές καί συναισθηματικές προκλήσεις οἱ ὁποῖες φαίνονται ἀνυπέρβλητες. Πολλοί ἀντιμετωπίζουν πειρασμούς καί βρίσκονται ἐγκλωβισμένοι στήν ἁμαρτία καί σέ νοσηρές ἐξαρτήσεις πού τούς κρατοῦν μακριά ἀπό τή βαθύτερη ἐμπειρία καί κατανόηση τῆς χάριτος καί παρουσίας τοῦ Θεοῦ.   Ἐν προκειμένῳ, ἀτενίζοντας τόν  Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό συνειδοτοποιοῦμε τήν δύναμη καί τόν θρίαμβο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.   Διά   τῆς δυνάμεως τοῦ Σταυροῦ Του, ἔχουμε την βεβαιότητα γιά προστασία, εἰρήνη καί νίκη μέσω τῆς πίστεώς μας σε Ἐκεῖνον.

          Ὅταν ὁμιλοῦμε γιά αὐτήν τήν ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας μας καί γιά δοκιμασία ἀντοχῆς, ἐνθυμούμεθα ἰδιαιτέρως ἐκείνους πού ἔχουν ἀνταποκριθῆ στο κάλεσμα τῆς ἱερατικῆς διακονίας στό βασίλειο τοῦ Θεοῦ. Ἀποτελεῖ παράδοση τήν ἡμέρα αὐτήν νά προσφέρουμε τίς προσευχές μας καί τήν ὑποστήριξή μας στούς ἱεροσπουδαστές τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς μας Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στό Brookline τῆς Μασσαχουσέτης, ὡς ἀναγνώριση τῆς ἀφοσιώσεώς τους στό δρόμο της ἱερωσύνης. Αὐτή εἶναι ἡ ὁδός τοῦ Σταυροῦ, μία ὁδός πού ἀπαιτεῖ τεράστια ἀντοχή λόγῳ τῶν προκλήσεων πού ἐμφανίζονται στή σημερινή ἐποχή, στο ἒργο φροντίδος τῶν ψυχῶν καί ποιμαντικῆς καθοδηγήσεως στίς ἐνορίες μας.

          Ἄς προσφέρουμε λοιπόν αὐτήν τήν ἡμέρα τίς προσευχές μας καί τήν συνεισφορά μας στή Θεολογική μας Σχολή, ὥστε ἐκείνοι πού ἔχουν ἀνταποκριθῆ στό ἱερό κάλεσμα τοῦ Κυρίου νά τόν ἀκολουθήσουν, θά  ἔχουν συνεχῶς τήν δύναμιν καί τήν ἀντοχή νά κρατήσουν τίς καρδιές τους καί τήν σκέψη τους προσηλωμένες στόν Ἰησοῦ Χριστόν κατά τήν διάρκεια τῶν σπουδῶν τους.

          Ἀγαπητοί μου, καθώς συγκεντρωνόμεθα γιά τήν ἑορτή τοῦ Τιμίου   Σταυρού καί γιά τήν λατρεία του νικητοῦ Κυρίου καί Λυτρωτοῦ πού προσέφερε τόν Ἑαυτό Του γιά μᾶς, εἴθε νά βιώσουμε τήν δύναμη καί ἐλπίδα ἐκείνων πού ἤδη τελείωσαν τόν δρόμο πού ὁ Θεός ἔταξε γιά ὅλους μας. Τό παράδειγμά των, παράδειγμα καρτερίας καί πίστεως πιστοποεῖ τήν δύναμη τοῦ Σταυροῦ πού μᾶς ὁδηγεῖ στή νίκη καί στήν αἰωνιότητα τῆς ζωῆς καί εἰρήνης μέ τόν Θεό.    

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη

+ ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

 

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals