Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 92 / 06

14 Σεπτεμβριου 2006

Η Παγκοσμια Υψωση του

Τιμιου και Ζωοποιου Σταυρου

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Ἐπικοινωνῶ μέ χαρά μαζί σας μέ τήν εὐλογημένη εὐκαιρία τῆς Ἡμέρας τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Σ' αὐτή τήν σημαντική Ἑορτή τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, συγκεντρωνόμεθα ὡς κοινότητα καί ὑψώνουμε τό σύμβολο τοῦ σταυροῦ ἀνάμεσά μας. Ἡ Ἑορτή αὐτή ἀποτελεῖ κατάλληλη εὐκαιρία γιά νά ἀναλογισθοῦμε τό ὑπέρτατο νόημα αὐτοῦ τοῦ συμβόλου καί τόν κεντρικό χαρακτήρα του στή ζωή μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

            Ὁ σταυρός εἶναι σύμβολο ἐκπληκτικῆς ἀντιθέσεως καί ἀπίστευτης δυνάμεως. Αὐτό πού κάποτε ὑπῆρξε ἀπαίσιο ἐργαλεῖο ἐκτελέσεως ἀνθρώπων ὑπό τοῦ κράτους τῶν ἀρχαίων Ρωμαίων μεταμορφώθηκε σέ ἀκατανίκητο ὅπλο εἰρήνης καί σύμβολο αἰωνίου ζωῆς. Αὐτή ἡ μεταμόρφωση τοῦ σταυροῦ ἀπό σύμβολο θανάτου σέ σύμβολο ζωῆς δέν θά ἦτο δυνατή χωρίς τό λυτρωτικό ἔργο τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ ὁ Ὁποῖος ἐταπείνωσεν ἑαυτόν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ (Φιλιπ. 2:8).

            Πρέπει νά κρατοῦμε αὐτή τήν συγκλονιστική ἀλήθεια πάντοτε στό νοῦ μας καθώς προσπαθοῦμε νά μιμηθοῦμε τόν Ἰησοῦ ἀπαρνούμενοι τίς ἐξαρτήσεις μας ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά αὐτοῦ τοῦ κόσμου καί προσφέροντας τή βοήθειά μας ἀνιδιοτελῶς στούς συνανθρώπους μας συμμεριζόμενοι τά βάρη των. Στό θέμα αὐτό ὁδηγούμεθα ἀπό τούς λόγους τοῦ Ἰησοῦ, ὁ Ὁποῖος μᾶς προτρέπει: ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ, καί ἀκολουθήτω μοι.(Μάρκ. 8:34). Αὐτή ἡ φράση συνοψίζει ὡραιότατα τήν Χριστιανική κλήση μας. Παραπέμπει στόν σταυρό μέ ἕναν τρόπο ὁ ὁποῖος ὑπερβαίνει τόν συμβολισμό. Ἀποκαλύπτει τόν σταυρό ὡς μέσο ταυτότητος τό ὁποῖο ἐπιβεβαιώνει τήν θέση μας ἐντός τῆς Χριστιανικῆς κοινότητος πιστῶν τά μέλη τῆς ὁποίας ἔχουν ὡς κοινά στοιχεῖα τήν ὑπακοή στόν Ἰησοῦ Χριστό, τήν ἄρνηση τῶν ἐγωιστικῶν ἐνδιαφερόντων καί τήν ἀφοσίωσή των στήν οἰκοδομή ἀλλήλων ὡς μελῶν τοῦ ἁγίου Σώματός Του. Ἡ Χριστιανική ταυτότητά μας ἐνισχύεται κάθε φορά πού κοιτάζουμε τό σύμβολο τοῦ σταυροῦ, κάθε φορά πού κάνουμε τό σταυρό μας, καί, ἰδιαιτέρως, μέσῳ τῆς προσφορᾶς ἀνιδιοτελοῦς διακονίας στούς συνανθρώπους μας.

            Ἡ ὕψωση τοῦ Σταυροῦ εἶναι μία ὁρατή διακήρυξη εἰρήνης καί νίκης ἐπί καταστάσεων χάους καί ἀπογνώσεως, εἰδικά σέ περιπτώσεις διενέξεων μεταξύ ἐθνῶν καί δυσοίωνων ἀπειλῶν τρομοκρατίας στόν κόσμο μας σήμερα. Ἡ ὕψωση τοῦ Σταυροῦ τήν ἡμέρα αὐτή, ἡ ἐκούσια ὑπακοή μας στόν Ἰησοῦ Χριστό καί ἡ ἐπιθυμία μας νά Τόν ἀκολουθήσουμε μέσῳ τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς μας στούς συνανθρώπους μας, μᾶς βοηθεῖ νά κατανοήσουμε βαθύτερα τούς παρηγορητικούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἰ γάρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλά καί τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα (Ρωμ. 6:5).

            Προσφιλεῖς μου Ἀδελφοί καί Ἀδελφές,

            Ἡ Ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ εἶναι ἐπίσης σημαντική διότι τήν ἡμέρα αὐτή ἑορτάζει ἡ Θεολογική μας Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στό Brookline, Massachusetts, σέ ἕνα πανεπιστημιακό χῶρος στόν ὁποῖο συγκεντρώνεται ποικίλο πλῆθος ἀνδρῶν καί γυναικῶν ἀπό ὁλόκληρο τήν Ἀμερική καί ἀπό ὅλη τήν  Ὀρθόδοξη Χριστιανική θεολογία, νά μάθουν τήν ἀξία τῆς διακονίας, καί νά προετοιμασθοῦν γιά θέσεις ἡγεσίας καί διακονίας ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας. Πολλοί ἐξ αὐτῶν τῶν σπουδαστῶν εἶναι ἄνθρωποι πού ἔχουν δώσει τόν ἑαυτόν των στήν προετοιμασία γιά τήν ἱερωσύνη καί ἔχουν ἐπιλέξει τήν δύσκολη ὁδό τῆς αὐταπαρνήσεως σηκώνοντας τόν σταυρόν των ὡς μαθητές τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅλοι εἶναι σπουδαστές οἱ ὁποῖοι ἐπέλεξαν ἕναν ἰδιαίτερο χῶρο μαθήσεως καί οἰκοδομῆς ἐντός ἑνός μοναδικοῦ καί ἱεροῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ περιβάλλοντος. Γι' αὐτό καί προσκαλῶ ὅλους σας νά τιμήσετε τήν παράδοση αὐτῆς τῆς ἡμέρας διά τῆς προσφορᾶς ἰδιαιτέρων προσευχῶν καί δωρεῶν γιά τήν οἰκονομική στήριξη τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς μας τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

            Εἴθε ὁ Κύριος καί Λυτρωτής μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ὁποῖος θυσιάσθηκε στόν Σταυρό γιά τή σωτηρία μας νά εἶναι μαζί μέ τόν καθένα σας κάθε ἡμέρα τῆς ζωῆς σας, καί εἴθε ἡ νίκη τοῦ Σταυροῦ νά σᾶς χαρίζῃ εἰρήνη καί νά σᾶς ἐμπνέῃ σέ προσφορά ἀνιδιοτελοῦς ὑπηρεσίας πρός τούς συνανθρώπους μας ἐν τῷ ἁγίῳ ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ. 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

+   ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals