Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ.: 104/13

15 Αὐγούστου 2013

Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

 

 

Ἡ τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα ὑπάρχουσα,
καί τῶν Χερουβείμ ἐνδοξοτέρα, καί πάσης
κτίσεως τιμιωτέρα∙ ἡ δι’ὑπερβάλλουσαν
καθαρότητα, τῆς ἀϊδίου οὐσίας δοχεῖον
γεγενημένη, ἐν ταῖς τοῦ Υἱοῦ χερσί, σήμερον
τήν παναγίαν παρατίθεται ψυχήν.

(Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς)


Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Τήν ἡμέρα αὐτή τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, οἱ καρδιές γεμίζουν μέ ἐλπίδα καθώς ἀναλογιζόμεθα τήν ἁγία ἀνάπαυση καί θαυματουργό μετάσταση τῆς Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἔχουμε τήν ἐλπίδα μας στόν Χριστό καί Κύριό μας διότι ἡ Θεοτόκος μᾶς προσφέρει ἐξαίσια μαρτυρία τῆς δυνάμεώς Του. Βεβαίως, ἡ κλήση της νά γεννήσῃ τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ ἦτο μοναδική, ἀλλά σέ ὅλες τίς πτυχές τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου της ἔδειξε μέ τό ὑπέροχο παράδειγμά της πῶς ἡ δύναμη καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μποροῦν νά μεταμορφώσουν τόν θάνατο σέ ζωή.

Ἡ μεταμόρφωση ὅλης τῆς κτίσεως ἄρχισε ὅταν ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάσθηκε στήν Παρθένο Μαρία καί τῆς ἀνεκοίνωσε τήν Σάρκωση τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Παναγία ἐκλήθη ἀπό τόν Θεό, πρᾶγμα τό ὁποῖο ἐλευθέρως ἀπεδέχθη ἐν πίστει λόγῳ καθαρότητος τῆς καρδιᾶς της καί ἁγιότητος τοῦ βίου της. Γι’αὐτό καί στήν Ἑορτή αὐτή τήν τιμοῦμε ψάλλοντας: ἡ δι’ὑπερβάλλουσαν καθαρότητα, τῆς ἀϊδίου οὐσίας δοχεῖον γεγενημένη, ἐν ταῖς τοῦ Υἱοῦ χερσί, σήμερον τήν παναγίαν παρατίθεται ψυχήν (Ὕμνος τοῦ Ἑσπερινοῦ). Ἐνῶ ἡ καθαρότητα τῆς ψυχῆς της ὁλοκληρώθηκε μέ τήν κύηση τοῦ Κυρίου μας, ἡ ἴδια ἧτο ἤδη ἅγιο πρόσωπο ἐξ αἰτίας τῆς ἀγάπης της γιά τόν Θεό καί τῆς κοινωνίας μαζί Του.

Ἡ ἁγνότητα καί ἁγιότητα τῆς Θεοτόκου ἐπιβεβαίωσε καί τόνισε τήν ἀληθινή ζωή τήν ὁποία βίωσε στή σχέση της μέ τόν Θεό. Ὤ, τεράστιο θαῦμα καί μυστήριο! Ναί, γέννησε τόν Χορηγό τῆς Ζωῆς, τόν Ἕνα μέσῳ τοῦ Ὁποίου δημιουργήθηκαν ὅλα τά πράγματα, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ ὁ ὁποῖος φανέρωσε τήν δύναμη τῆς θείας ζωῆς ἐπί τοῦ θανάτου. Σήμερα, τιμοῦμε ἀκριβῶς αὐτό ψάλλοντας: Ζωῆς ὑπάρξασα τέμενος, ζωῆς τῆς ἀϊδίου τετύχηκας∙ διά θανάτου γάρ, πρός τήν ζωήν μεταβέβηκας, ἡ τήν ζωήν τεκοῦσα τήν ἐνυπόστατον (Ὕμνος τοῦ Ὄρθρου). Ἐκείνη ὅμως γνώριζε αὐτή τήν αἰώνια ζωή λόγῳ τῆς πίστεώς της. Πίστευε στίς ἐπαγγελίες περί σωτηρίας, καί θεμελίωσε τήν ἐλπίδα ἐπί τῆς ἐμπειρίας τῆς ἀποκαλύψεως καί παρουσίας τοῦ Θεοῦ. Λόγῳ τῆς πίστεώς της, μεταφέρθηκε ἀπό τήν ζωή στήν ζωή μετά τήν Κοίμησή της, καί μέσῳ τοῦ θανάτου της ἀνῆλθε στούς οὐρανούς γιά νά ζήσῃ αἰωνίως μέ τόν Υἱόν της.

Ἡ ἁγιότητα καί ἡ ἐμπειρία τῆς ἀληθινῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ εἶναι καί οἱ λόγοι γιά τούς ὁποίους ἡ Θεοτόκος μπορεῖ νά μεσιτεύῃ γιά ὅλους ἐμᾶς. Βεβαίως, ζητοῦμε τήν μεσιτεία ὅλων τῶν Ἁγίων, παρακαλῶντας τους νά προσεύχονται στόν Θεό γιά μᾶς, γιά νά μᾶς χαρίζῃ ἔλεος καί χάρη. Ὅμως, ὅπως συμβαίνει αὐτή τήν ἡμέρα, ὅπως καί στήν Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, προσευχόμενοι ἀπευθυνόμεθα στήν Παρθένο Μαρία ὡς τήν Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, ὡς τό πρόσωπο τό ὁποῖο ἔχει πολύ ἰδιαίτερη καί μοναδική σχέση μέ Ἐκεῖνον. Γιά τήν Θεοτόκο, αὐτή δέν εἶναι ἁπλῶς μία σχέση ἐμπιστοσύνης στό θεῖο θέλημα τοῦ Κυρίου. Εἶναι μία αἰώνια κοινωνία ἡ ὁποία θεμελιώθηκε σέ μία ζωή ἁγιότητος. Εἶναι πίστη στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν γνώσει ὅτι Ἐκεῖνος θά πράξῃ ὅ,τι ἀπαιτεῖται γιά τήν σωτηρία μας.

Αὐτή εἶναι ἡ μαρτυρία τῆς Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας τήν ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεώς της. Ὅπως διά τῆς ζωῆς της ἔτσι καί μέ τήν Κοίμησή της προσφέρει μαρτυρία τῆς προτεραιότητος μιᾶς ζωῆς καθαρότητος καί ἁγιότητος. Μέσα ἀπό τήν θαυματουργό μετάστασή της, ὁ Θεός ἀποκαλύπτει διά τῆς Θεοτόκου τήν δύναμη τῆς θείας ζωῆς ἐπί τοῦ θανάτου. Μεσιτεύοντας ἀδιαλείπτως ὑπέρ ἡμῶν, ἡ Παναγία μᾶς δείχνει τήν πλήρη καί ἀκλόνητη πίστη στό θέλημα καί τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ.

Εἴθε νά δοξάζουμε, νά τιμοῦμε καί νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τήν Θεοτόκο καθώς ἑορτάζουμε τήν Κοίμησή της, καί εἴθε νά ἀνακαλύπτουμε σέ ἐκείνη τήν ἀληθινή μαρτυρία πίστεως ἡ ὁποία ἀνανεώνει τήν ἐλπίδα μας, φέρνει ἀνακούφιση στούς ἀγῶνες μας, καί μᾶς ἐξασφαλίζει τήν ὑπέροχη καί ἀιώνια ζωή πού μᾶς παρέχει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,


† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals