Ἀρ. Πρωτ. 09/13

 

6 Φεβρουαρίου 2013

Ἑορτή Ἁγίου Φωτίου

Ἡμέρα Ἐθνικοῦ Προσκυνήματος Ἁγίου Φωτίου

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Στήν σημερινή ἑορτή τοῦ ἱεροῦ Φωτίου, τόν  τιμοῦμε ὡς ἅγιο καί μορφωμένο ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος ἑστίασε τήν προσοχή του στήν ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας καί στό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου ἀκόμη καί ἐν μέσῳ καταστάσεων ἀναταραχῆς. Ὡς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ἀντιμετώπισε πολιτικές ἴντριγκες καί ἐκκλησιαστικές διαμάχες. Ἀλλά ἡ πίστη του στόν Θεό καί ἡ πνευματική ἰσχύς καί σοφία του ὁδήγησαν τήν Ἐκκλησία στήν ἀποστολική διακονία της. Ἀκόμη καί στό ἀποκορύφωμα τῶν ἐπιθέσεων ἐναντίον του καί τῆς προσπαθείας του νά στηρίξῃ τήν ἀλήθεια, προώθησε μεταξύ ἄλλων τό εὐαγγελικό κήρυγμα στούς Σλαύους ἀποστέλλοντας τούς Ἁγίους Κύριλλο καί Μεθόδιο ἀπό τήν Θεσσαλονίκη στήν κεντρική Εὐρώπη γιά νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο καί νά ὁδηγήσουν τούς ἀνθρώπους στήν πίστη.

Ἡ εὐλογημένη μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Φωτιίου ἐπιβεβαιώνει τήν μαρτυρία πολλῶν ἄλλων Ἁγίων. Πρόκειται γιά μαρτυρία περί τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως ἐν μέσῳ μεγάλων προκλήσεων. Εἶναι μαρτυρία ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἐπίσης κομμάτι τῆς ἱστορίας τῶν Ἑλληνο-Ἀμερικανῶν. Ἐμεῖς εἴμεθα οἱ ἀποδέκτες τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀσφαλείας καί τῶν εὐκαιριῶν οἱ ὁποῖες προσφέρονται σ’ αὐτή τήν χώρα. Εἴμεθα ἐπιπλέον εὐλογημένοι ἀπό τήν κληρονομιά πολλῶν ἀνθρώπων Ἑλληνικῆς καταγωγῆς οἱ ὁποῖοι ἦλθαν σ’ αὐτή τήν γῆ ἀναζητώντας καλύτερη ζωή. Ἡ ἱστορία τους χαρακτηρίζεται ἀπό δυσκολίες καί ἀγῶνες στήν προσπάθειά τους νά κτίσουν σπίτια, καί νά ὀργανώσουν ἐπιχειρήσεις καί κοινότητες. Ἡ ἱστορία τους περιέχει ἐπίσης ἐλπίδα καί πίστη. Ἀκόμη καί ἐν μέσῳ τρομερῶν προκλήσεων, οἱ πρόγονοί μας σ’ αὐτή τήν χώρα ἔκτισαν ἐκκλησίες καί κοινοτικά κέντρα, χώρους συγκεντρώσεως γιά κοινωνική ἀνάπτυξη, προσευχή καί λατρεία. Σέ μιά γῆ μακριά ἀπό τήν πατρίδα τους καλλιέργησαν τήν πίστη στόν Θεό καί τήν ἐλπίδα στήν ἀγάπη καί τά δῶρα Του.

Αὐτή ἡ κληρονομιά ἀποτελεῖ τήν βάση γιά ἀνάπτυξη καί δύναμη τῆς Ἐκκλησίας μας στήν Ἀμερική σήμερα, καί εἶναι κληρονομιά ἡ ὁποία ἔχει διατηρηθεῖ καί προαχθεῖ μέ ἰδιαίτερο τρόπο ἀπό τό ἐξαιρετικό μας Ἐθνικό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου στήν πόλη St. Augustine, Florida. Ἐπί τρεῖς δεκαετίες, αὐτό τό ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας μᾶς συνέδεσε μέ τούς πρώτους Ἕλληνες μετανάστες στήν Ἀμερική ἐνῶ ταυτοχρόνως προσέφερε μαρτυρία δυνάμεως τῆς πίστεώς μας στόν Θεό καί τοῦ μοναδικοῦ χαρακτήρα τῆς Ἑλληνο-Ἀμερικανικῆς παρουσίας μας σ’ αὐτή τήν χώρα. Αὐτή ἡ ἀποστολή συνεχίζεται στίς ἡμέρες μας μέ συνέδρια, ἐκθέσεις καί ὑπηρεσίες, καί μέ τήν ὡραία κτιριακή ἐγκατάσταση τήν ὁποία ἐπισκέφθηκαν πάνω ἀπό 120,000 ἄνθρωποι τό 2012.

Ἡ διακονία καί τά προγράμματα τοῦ Ἐθνικοῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Φωτίου ἔχουν ἐπίσης εὐλογηθεῖ ἀπό τήν παρουσία πολλῶν πιστῶν ἀπό διάφορα σημεῖα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς οἱ ὁποῖοι προσέφεραν γενναιόδωρα χρόνο καί μέσα. Αὐτές οἱ προσφορές ἀπετέλεσαν ἐπιβεβαίωση τῆς προτεραιότητος τῆς διατηρήσεως καί προωθήσεως τῆς παρουσίας μας στήν Ἀμερική. Ἀποτελοῦν ἐπίσης παράδειγμα γιά ὅλους μας γιά τό πῶς αὐτή ἡ παρουσία ἀγώνων καί ἐλπίδος, προκλήσεων καί πίστεως μπορεῖ νά διαδοθεῖ ἐντός τῆς δικῆς μας Ἑλληνο-Ἀμερικανικῆς κοινότητος καί στούς ἀδελφούς καί ἀδελφές μας σ’ αὐτή τήν χώρα.

Σ’ αὐτή τήν Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φωτίου, προστάτου ἁγίου τοῦ Προσκυνήματος, σᾶς καλῶ νά προσφέρετε τίς προσευχές καί τά δῶρα σας γιά τό σημαντικό αὐτό ἔργο. Σᾶς προσκαλῶ ἐπίσης νά συνδεθῆτε μέ τό Προσκύνημα μέσα ἀπό τά προγράμματά του, τήν ἡλεκτρονική σελίδα του καί ἰδιαιτέρως μέ μιά ἐπίσκεψή σας γιά νά δῆτε καί νά βιώσετε τήν ἀποστολή του. Σᾶς παροτρύνω, ἐπίσης, νά συνδεθῆτε μέ τήν κληρονομιά καί παρουσία μας στήν Ἀμερική. Μέσα ἀπό τό Ἐθνικό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου καί ἄλλων μέσων, ἡ καρδιά σας θά γεμίσει εὐγνωμοσύνη καί θά ἐμπνευσθεῖ ἀπό τήν ἀνθεκτικότητα, τήν ἀποφασιστικότητα, τήν ἐλπίδα καί τήν πίστη αὐτῶν οἱ ὁποῖοι μετέφεραν τήν Ἑλληνική κληρονομιά καί τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας σ’ αυτή τήν ὑπέροχη χώρα.

 

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης

† ὁ ἈρχιεπίσκοποςἈμερικῆς Δημήτριος