Ἀριθ. Πρωτ.: 16 / 15

6 Φεβρουαρίου 2015

Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φωτίου
Ἐθνική Ἡμέρα τοῦ Προσκυνήματος
τοῦ Ἁγίου Φωτίου

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Στήν εὐλογημένη αὐτή Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φωτίου, ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας καί προσφέρουμε τή στήριξή μας στό προσφιλές μας Ἐθνικό Ἑλληνορθόδοξο Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου στήν πόλη Ἁγίου Αὐγουστίνου, Φλώριδας. Ἐπί τέσσερις σχεδόν δεκαετίες, τό Ἐθνικό Προσκύνημά μας ἔχει ὑπάρξει ἕνας τόπος ὁ ὁποῖος τιμᾶ τίς πρῶτες ρίζες τῆς Ἑλληνοαμερικανικῆς ἐμπειρίας μας, ἐπιβεβαιώνει τήν ἀξία αὐτῆς τῆς ἐμπειρίας καί τόν ρόλο τῆς Ἑλληνικῆς κληρονομιᾶς μας σ’ αὐτή τήν χώρα, καί προσφέρει ὡραία μαρτυρία τῆς δυνάμεως καί τῆς χάριτος τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας.

Τό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου ἑδρεύει στό ἱστορικό κτίριο Avero House. Πρόκειται περί ἑνός κτιρίου τό ὁποῖο χρησίμευσε ὡς τόπος λατρείας καί καταφυγίου γιά τούς Ἕλληνες μετανᾶστες οἱ ὁποῖοι ἦλθαν σέ αὐτή τήν χώρα τήν δεκαετία τοῦ 1770 ὡς μισθωμένοι ὑπηρέτες . Οἱ πρόγονοί μας αὐτοί ἔκαναν τό ἐπίπονο ταξίδι ἐλπίζοντας νά ἀνακαλύψουν ἕναν τόπο δυνατοτήτων καί εὐκαιριῶν. Ὅμως, ἔφθασαν στίς σκληρές καί ἄκρως ἐπικίνδυνες συνθῆκες τοῦ ἀποικισμοῦ τῆς πόλεως Νέας Σμύρνης τῆς Φλώριδας καί τῶν βασάνων καί μαρτυρίων τῆς δουλείας. Τό ἔτος 1777, τριακόσιοι ἐπιζῶντες δραπέτευσαν καί ἐγκαταστάθηκαν στήν πόλη τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου. Διατηρῶντας αὐτή τήν ἱστορική συνέχεια καί διαδίδοντας τήν ἱστορική πορεία του, τό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου διατηρεῖ τή μνήμη τῶν γενναίων προγόνων μας καί τιμᾶ τήν θυσία καί τίς ἐλπίδες των.

Τό Προσκύνημα ἀποτελεῖ ἐπίσης ζωτικό τόπο ἀνάμεσα σέ πολλά ἱδρύματα καί προγράμματα τῆς Ἐκκλησίας μας, καί ὑπογραμμίζει τή σημαντική θέση καί συνεισφορά τῶν Ἑλλήνων στήν ἱστορία αὐτῆς τῆς χώρας καθώς καί τή μοναδικότητα τῆς Ἑλληνοαμερικανικῆς ἐμπειρίας. Αὐτό ἔχει καταστῇ σημαντικό τμῆμα τοῦ ἐτησίου προγράμματος τοῦ Προσκυνήματος, ἀπό τήν ἐμπειρία ἡ ὁποία προσφέρεται στούς ἐπισκέπτες ἐκ τῶν ἐνοριῶν μας καί τίς τοπικές καί ἐθνικές ἐκδηλώσεις στίς ὁποῖες οἱ διευθυντές καί τό προσωπικό τοῦ Προσκυνήματος συμμετέχουν. Γιά παράδειγμα, τό 2014 τό Προσκύνημα προσκλήθηκε νά συμμετάσχῃ στήν ἐγκατάσταση τοῦ Σηματοδότου Μέσης Διαβάσεως, ἕνα ἐκ τῶν εἰκοσιτεσσάρων σημείων τῆς Ἀνατολικῆς ἀκτογραμμῆς τά ὁποῖα ἔχουν ἐπιλεγῇ ἀπό τό «Ἔργο Διαδρομῆς Σκλάβων» τῆς UNESCO γιά τή μνημόνευση ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν καί πέθαναν κατά τή διάρκεια τῶν σκλαβοπάζαρων. Ἐπίσης, τό Προσκύνημα ἐκπροσωπήθηκε στίς ἐκδηλώσεις γιά τόν ἑορτασμό τῆς πεντηκοστῆς ἐπετείου ἀπό τήν ὑπογραφή τοῦ Νόμου περί Πολιτικῶν Δικαιωμάτων καί τήν ἐπίδραση τῆς πορείας καί τῶν βιαίων γεγονότων τῆς 9ης Ἰουνίου 1964 στόν Ἅγιο Αὐγουστῖνο λόγῳ τῆς ψηφίσεώς του ὡς νόμου.

Ἀπό τήν ἵδρυσή του, ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου καί μέ τήν ὑποστήριξη πολλῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας στήν Ἀμερική, τό Ἐθνικό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου ἔχει προσφέρῃ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Χιλιάδες ἐπισκεπτῶν ἔχουν θαυμάσῃ τό ὑπέροχο παρεκκλήσιο καί προσευχήθηκαν και ἄναψαν κεριά. Συχνά, ἐκπαιδευτικά προγράμματα ἔχουν φέρει παιδιά καί νέους σ’αὐτόν τόν ἱερό τόπο. Ἐπίσης, τά συνεχιζόμενα προγράμματα, ἡ ὑπηρεσία ἐκκλησιαστικῶν προμηθειῶν καί τό βιβλιοπωλεῖο προσφέρουν στήριξη στίς διακονίες τῶν ἐνοριῶν μας καί πιστή μαρτυρία τῆς πλουσίας πνευματικῆς κληρονομιᾶς μας καί διακονίας μας γιά τή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐπιπροσθέτως, τό Προσκύνημα βοηθᾶ στή διατήρηση καί διαιώνιση τῆς κληρονομιᾶς τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησίας μας στήν Ἀμερική.

Ἐντός τοῦ Σαββατοκύριακου τοῦ Ἐτησίου Προσκυνηματικοῦ Ταξιδίου, θά ἐγκαινιασθῇ μία νέα ἔκθεση. Χρηματοδοτούμενη ὑπό τῆς «Ἡγεσίας τῶν 100», ἡ ἔκθεση «Πρωτοπόροι Ἱερεῖς τῆς Ἀμερικῆς» θά ἑστιάσῃ τήν προσοχή στήν παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἀμερική πρό τοῦ 1922. Ἐπί πλέον, στήν μόνιμη ἔκθεση εἰκόνων στό Προσκύνημα, ἕνδεκα νέες εἰκόνες θά πλουτίσουν τήν ἐνυπάρχουσα συλλογή, δωρεά τοῦ κ. Alfred Funai.

Αὐτές οἱ ἐκδηλώσεις καί τά προγράμματα τοῦ προσφιλοῦς μας Ἐθνικοῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Φωτίου ἐκπροσωποῦν τίς πολλές πτυχές τοῦ διαρκοῦς ἔργου καί τῆς μαρτυρίας τοῦ ἀφοσιωμένου προσωπικοῦ, διευθυντῶν καί δωρητῶν. Αὐτή ἡ διακονία ἐκ μέρους ὅλων τῶν Ἑλληνορθοδόξων Χριστιανῶν σέ αὐτή τήν χώρα χρειάζεται τίς προσευχές καί τή στήριξή σας. Στήν Ἑορτή αὐτή καί κατά τό Σαββατοκύριακο τοῦ Ἐτησίου Προσκυνηματικοῦ Ταξιδίου τοῦ Προσκυνήματος, σᾶς καλῶ νά ἐκφράσετε τή στήριξή σας πρός αὐτό τόν ἱστορικό τόπο καί σημαντικό ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Ὀφείλουμε νά ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα τοῦ Προσκυνήματός μας μνημονεύοντας τό παρελθόν καί τή μοναδική ἐμπειρία μας σέ αὐτή τήν χώρα, μοιραζόμενοι αὐτήν μέ τά παιδιά μας, τή νεολαία μας καί τούς ἄλλους, καί προσφέροντας δυναμική καί στοργική μαρτυρία τῆς ἀγάπης καί τῆς ζωῆς τήν ὁποία ἔχουμε διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Κυρίου μας.     

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος