Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

 

            Σᾶς ἀπευθύνω χαιρετισμό αὐτή τήν μεγάλη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου. Τήν ἡμέρα αὐτή τιμοῦμε τήν διαχρονική κληρονομιά ἑνός λαμπροῦ φωστῆρος τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ὁ ὁποῖος διηκόνησε ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρχης τόν 9ο αἰῶνα. Ὁ ἱερός Φώτιος εἶναι γνωστός γιά τόν ἀποφασιστικό ρόλο πού διαδραμάτισε στήν διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῶν αἱρέσεων, γιά τά ἐμπνευσμένα κείμενά του περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί γιά τήν θερμή ἀποδοχή ἐκ μέρους του ἄλλων πολιτισμῶν, ὅπως διαπιστώθηκε μέ τήν διορατικότητά του νά ἀποστείλῃ τούς Ἁγίους Κύριλλο καί Μεθόδιο στίς Σλαυικές Χῶρες ὡς ἱεραποστόλους τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ.   

Ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, τιμοῦμε ἐπίσης τήν Ἑορτή αὐτή μέ πολλήν εὐλάβεια διότι μέσῳ αὐτῆς ἀποδίδεται τιμή στίς ζωές καί τίς δυσκολίες πού ἀντιμετώπισαν οἱ πρῶτοι Ἕλληνες μετανάστες πού ἐγκαταστάθηκαν στή Φλόριδα τό 1768 στήν ἀποικία πού ἔγινε γνωστή ὡς Νέα Σμύρνη. Μέσα σέ δέκα χρόνια, ἐξ αἰτίας σκληρῶν περιβαλλοντικῶν συνθηκῶν καί μή ἐπαρκῶν ἀγαθῶν γιά τήν κάλυψη τῶν βασικῶν ἀναγκῶν της ἡ Ἑλληνική κοινότητα μεταφέρθηκε στόν Ἅγιο Αὐγουστῖνο. Τό οἴκημα πού ἦταν γνωστό μέ τήν ἐπωνυμία Avero House καί τό ὁποῖο ἐκτίσθη τό 1741, ἀπετέλεσε τό κέντρο τῆς θρησκευτικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς αὐτῶν τῶν πρώτων μεταναστῶν. Σήμερα, αὐτό τό ἴδιο οἴκημα πού ἀγοράσθηκε ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπή μας τό 1966, ἀποτελεῖ Ἱερό Προσκύνημα καί ὀρθῶς φέρει τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Φωτίου. Τό Ἱερό Προσκύνημα διαθέτει παρεκκλήσιο καί ἕνα προσφάτως ἀνακαινισμένο

 

μουσεῖο. Μέ ἐνεργό δηλαδή τρόπο προάγει τήν σύνδεση πίστεως καί πολιτισμοῦ, σύνδεση πού μπορεῖ δικαιωματικά νά ἀποδοθῇ στήν κληρονομιά τοῦ ἱεροῦ Φωτίου.

Κάθε χρόνο, πολλοί Ἑλληνορθόδοξοι Χριστιανοί κάνουν προσκυνηματικό ταξίδι στό Ἱερό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Φωτίου γιά νά μάθουν τήν ἱστορία τῶν πρώτων Ἑλλήνων προγόνων μας. Τό Ἱερό Προσκύνημα, ὅμως, δέν εἶναι μόνο   προορισμός ἑνός ἱεροῦ προσκυνήματος. Ἀποτελεῖ, μᾶλλον, αὐτή καθεαυτή διακονία ζωντανῆς μαρτυρίας, μιλώντας στίς καρδιές πλήθους ἀνθρώπων ὅλων τῶν κατηγοριῶν πού τό ἐπισκέπτονται. Μέ σχέδια ἐπεκτάσεως ἐν ἐξελίξει, τό Ἱερό Προσκύνημα ὁραματίζεται τήν χρήση ὀπτικοακουστικῶν μέσων τά ὁποῖα θά βοηθήσουν τούς πολλούς καθημερινά ἐπισκεπτόμενους νά πλουτίσουν τήν ψυχή καί τό πνεῦμα των μαθαίνοντας γιά τήν κληρονομιά τοῦ Ἁγίου Φωτίου, τήν ἱστορία τῶν πρώτων Ἑλλήνων στήν Ἀμερική καί τόν πλοῦτο τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Μέ αὐτό τόν τρόπο τό Ἱερό Προσκύνημα ὑπηρετεῖ ὡς φάρος φωτός ὁ ὁποῖος μᾶς ὑπενθυμίζει τήν ἀκατάπαυστη ὑποχρέωσή μας νά μοιραζόμεθα τά ἀγαθά μας μέ τούς ἄλλους, ὅπως εὐκρινῶς ἔχει ἐκφράσει ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός λέγοντας, οὕτως λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσιν τόν πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς (Ματθ. 5:16).

Ὅπως καί τά προηγούμενα χρόνια, τήν Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Κυριῶν θά ἡγηθῇ προσπαθείας γιά τήν συγκέντρωση πόρων μέ σκοπό τήν πρόοδο τῆς διακονίας τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματός μας τοῦ Ἁγίου Φωτίου. Οἱ εἰσφορές σας θά ἐνισχύσουν ἄμεσα τίς γενικές λειτουργίες τοῦ Προσκυνήματος, οὕτως ὥστε νά συνεχίσῃ νά διακονῇ δυναμικά τούς συνανθρώπους μας παρουσιάζοντας τήν σφριγῶσα ἱστορία τῆς πίστεως καί τοῦ πολιτισμοῦ μας στήν Ἀμερική, καί προσφέροντας ἕναν τόπο γαλήνιας προσευχῆς καί πνευματικῆς περισυλλογῆς γιά ὅλους.

 

            Προσεύχομαι ἐκτενῶς ὁ Κύριος καί Θεός μας νά εἶναι μαζί σας αὐτή τήν ἡμέρα, καί νά αὐξάνῃ τήν πίστη καί τήν ἀγάπη σας γιά Ἐκεῖνον καί γιά ὅλους τούς συνανθρώπους μας.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

 

+ ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος