Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ.: 162 / 11

14 Σεπτεμβρίου 2011
Παγκόσμια Ἡμέρα Ὑψώσεως τοῦ
Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ὁ ἐτήσιος ἑορτασμός τῆς μεγάλης αὐτῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ ἀποτελεῖ εὐλογημένη εὐκαιρία νά διακηρύξουμε τήν προσφορά τῶν ἀδιαλείπτων προσευχῶν μας καί τῆς σταθερᾶς ὑποστηρίξεώς μας πρός τήν Ἑλληνορθόδοξη Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί πρός αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται καί φοιτοῦν σ’ αὐτήν. Ἡ ὑποστήριξή μας τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἶναι σημαντική γιά τήν πνευματική εὐημερία τῆς Ἐκκλησίας μας καί τούς πιστούς τῆς Ἀμερικῆς καί πέραν αὐτῆς.

Ἡ Θεολογική Σχολή μας εἶναι χῶρος ὅπου οἱ ἡγέτες τῶν ἐνοριῶν καί διακονιῶν μας διδάσκονται καί διαμορφώνονται μέσα ἀπό τή λατρεία, τήν διακονία καί τήν ἐνασχόληση μέ τούς πνευματικούς θησαυρούς καί τά μέσα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Εἶναι χῶρος ὅπου ἡ κλήση γιά διακονία στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐξερευνᾶται, κατανοεῖται καί γίνεται ἀποδεκτή. Εἶναι ἐπίσης χῶρος διαλόγου, πνευματικῶν συμποσίων καί θεολογικῶν συνεδρίων τά ὁποῖα ἀσχολοῦνται μέ θέματα θεμελιώδη καί σύγχρονα μέ τρόπον ὁ ὁποῖος ἁρμόζει στήν Ἑλληνορθόδοξη κληρονομιά μας καί στήν ἔμφασή της στίς δυνατότητες τῆς διανοίας, στό δυναμικό τῆς ἀνθρωπίνης ἱκανότητος καί στή δύναμη τῆς ψυχῆς στήν κοινωνία μέ τόν Θεό.

Ἡ ἀναγκαιότητα καί ἡ ἀποστολή αὐτῆς τῆς ἱερᾶς διακονίας τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀποτελοῦν καί τόν λόγο γιά τόν ὁποῖο ὀφείλουμε νά μήν ἀμφιταλαντευόμεθα στό θέμα τῆς ὑποστηρίξεώς του. Σ’ αὐτή τήν ἱερά Ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, σᾶς παρακαλῶ νά προσευχηθῆτε γιά τήν Θεολογική μας Σχολή καθώς καί γιά τούς φοιτητές, προσωπικό καί διδάσκοντες οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν ἐκεῖ μέ τόση πίστη. Σᾶς παρακαλῶ, ἐπίσης, νά συνεχίσετε τήν οἰκονομική γενναιόδωρη συνεισφορά σας πρός τήν Σχολή καί τό Ἑλληνικό Κολλέγιο, καθώς καί τήν προσφορά δωρεῶν, ὑποτροφιῶν καί χορηγιῶν στούς φοιτητές Θεολογίας καί σέ αὐτούς οἱ ὁποῖοι προετοιμάζονται γιά τήν ἱερή ἀποστολή τῆς ἱερωσύνης. Διά τῆς προσφορᾶς προσευχῆς καί ποικίλων μέσων, συνεχίζετε τό ἔργο τῆς οἰκοδομήσεως τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῇ βάσει τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀληθείας καί ἀγάπης, καί καθοδηγεῖτε ὅλους τούς ἀνθρώπους στό Σταυρό τοῦ Κυρίου καί στήν ὁδό τῆς αἰωνίας ζωῆς καί τῆς εἰρήνης.

Μέ πατρική ἀγάπη ἐν Αὐτῷ,

† ὁ ἈρχιεπίσκοποςἈμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals