Ἀριθ. Πρωτ. 87 / 05

Οὕτως λέγει Κύριος ὁ ποιήσας τόν οὐρανόν - οὗτος ὁ θεός ὁ καταδείξας τήν γῆν καί ποιήσας αὐτήν,

αὐτός διώρισεν αὐτήν, οὐκ εἰς κενόν ἐποίησεν αὐτήν ἀλλά κατοικεῖσθαι -Ἐγώ εἰμι, καί οὐκ ἔστιν ἔτι.

( Ἡσαΐας 45:18)

1η Σεπτεμβρίου 2005
Ἀρχή Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Καθώς εἰσερχόμεθα στό καινούργιο Ἐκκλησιαστικό Ἔτος τήν 1η Σεπτεμβρίου, ἁρμόζει νά θυμηθοῦμε τούς λόγους τοῦ Κυρίου, ὅπως τούς ἀφηγεῖται ὁ ἀνωτέρω προφήτης Ἡσαΐας. Τό χωρίο αὐτό ἀποτελεῖ σαφῆ ἔκφραση τῆς μοναδικότητος, ὑπεροχῆς καί παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ. Φανερώνει, ἐπίσης, τήν ἀδιαμφισβήτητη ἀλήθεια ὅτι ὁ Θεός μόνος δημιούργησε τόν κόσμο μας μέ τόν ἀποκλειστικό σκοπό νά κατοικηθῇ ἀπό ἐμᾶς τούς ὁποίους ἔπλασε ἀπό ἀγάπη. Πράγματι, δέν ὑπάρχει ἄλλος Θεός.

Σήμερα, στήν ἀρχή τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἐξακολουθεῖ νά μᾶς ὑπενθυμίζει τήν μοναδικότητα, ὑπεροχή καί παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ μέσῳ τῆς πλουσίας καί δυναμικῆς λειτουργικῆς ζωῆς.

Διά τῶν μυστηρίων, τῶν ὕμνων, τῶν προσευχῶν καί δεήσεων τῶν θείων

λειτουργιῶν αἰνοῦμε καί δοξάζουμε τόν Τριαδικό Θεό ὁ Ὁποῖος δημιούργησε τό σύμπαν, ἔθεσε σέ τάξη ὁλόκληρο τόν κόσμο, καί ἔπλασε κάθε ἕναν ἀπό ἐμᾶς κατ' εἰκόνα Του, χαρίζοντάς μας μιά ζωή ἐπικοινωνίας μαζί Του. Τίς Κυριακές, τίς ἡμέρες ἑορτῶν καί κατά τήν διάρκεια ὁλοκλήρου τοῦ ἔτους, ἀναγνωρίζουμε τό θεῖο ἔργο τοῦ Θεοῦ, καί τό σχέδιό Του γιά τήν σωτηρία μας. Ἐνθυμούμεθα τήν αἰώνια σημασία τοῦ ἔργου τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Του Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν συνεχῆ παρουσία Του μέσῳ τοῦ σώματός Του τό ὁποῖο εἶναι ἡ Ἐκκλησία. 

Ἡ ζωή μας μέσα στήν Ἐκκλησία, καί εἰδικά μέσα στόν λειτουργικό κύκλο τοῦ ἔτους, καθοδηγεῖται ἀπό τόν ἑορτασμό καί τή μνημόνευση ὅλων ἐκείνων πού ἔχει κάνει καί ἐξακολουθεῖ νά κάνῃ ὁ Θεός στόν κόσμο μας καί στίς ψυχές μας ἐνῶ μᾶς ὁδηγεῖ στήν ὁδό τῆς λυτρώσεώς μας. Γι' αὐτό τόν λόγο, ἡ συμμετοχή μας στίς λειτουργίες καί στήν διακονία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πολύ σημαντική μέσα σέ ἕναν κόσμο πού μοιάζει νά εἶναι χαώδης. Μέσα ἀπό τή λατρεία καί τήν προσευχή μας ὁ Θεός ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἡ ζωή μας καί ὁ κόσμος μας δέν δημιουργήθηκαν ματαίως, ἀλλά ὁλόκληρη ἡ δημιουργία Του ἐνέχει θεῖο σκοπό. Ὁ σκοπός αὐτός εἶναι ἡ γνώση καί ἡ ἐμπειρία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη αὐτή δέν ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τό χάος ἤ τήν ἀταξία τά ὁποῖα βιώνουμε γύρω μας. Πρόκειται, μᾶλλον, περί μιᾶς ἀγάπης ἡ ὁποία μεταμορφώνει τίς ζωές πού ἔχουν ἀποπροσανατολισθεῖ, εἶναι σέ σύγχυση καί ὑποφέρουν. Εἶναι μιά ἀγάπη ἡ ὁποία ἀνανεώνει τήν συνειδητοποίηση τοῦ λυτρωτικοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ. Εἶναι μιά ἀγάπη ἡ ὁποία δίδει νόημα, κατεύθυνση καί σκοπό στή ζωή μας, διότι χωρίς τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὅλα ὅσα κάνουμε εἶναι μάταια.

Καθώς αναλογιζόμεθα τήν ὡραιότητα καί τόν σκοπό τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ αὐτή τήν ἡμέρα τῆς 1ης Σεπτεμβρίου, εἶναι πρέπον νά τιμήσουμε τίς διακηρύξεις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, πού ἀναφέρονται στόν καθορισμό τῆς ἡμέρας αὐτῆς ὡς Ἡμέρας Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντός μας. Ὁ Θεός μᾶς κάλεσε μέ ἀγάπη νά διαχειρισθοῦμε τήν δημιουργία Του. Πολύ συχνά, τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ὁ πλανήτης μας εἶναι ἀποτέλεσμα περιβαλλοντικῶν καταχρήσεων καί ἀκατάλληλης διαχειρίσεως τῶν φυσικῶν πόρων τούς ὁποίους δημιούργησε ὁ Θεός. Ἡ ἀχαλίνωτη κατανάλωση καί ἐκμετάλλευση μέ στόχο οἰκονομικά ὀφέλη δέν συνάδουν μέ τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖον προόριζε ὁ Θεός τήν δημιουργία Του, ἀλλά ἀντίθετα εἶναι συμπτώματα τῆς ματαιότητος τῆς ἁμαρτίας καί μίας ἀνίερης προσπάθειας πού καταλήγει στήν καταστροφή καί τόν θάνατο. Καί ὅλα αὐτά τά φαινόμενα ἀποτελοῦν σαφῆ ἔνδειξη πνευματικοῦ κενοῦ καί τέλειας ἄγνοιας περί τῆς θείας τάξεως καί τοῦ σκοποῦ τοῦ Θεοῦ. Γι' αὐτό τό λόγο, πρέπει νά ὑψώσουμε τίς φωνές μας καί νά ἐντείνουμε τίς προσπάθειές μας πρός χάριν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, ἀναγνωρίζοντας ὅτι ἡ πνευματική μας ζωή καί ἡ μελλοντική σωτηρία μας εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένες μέ ὅλα ὅσα ἔπλασε καί ἀγαπᾶ ὁ Θεός.

Προσφιλεῖς μου Ἀδελφοί καί Ἀδελφές,

Στό ξεκίνημα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, προσκαλῶ τόν κάθε ἕναν ἀπό ἐσᾶς νά κάνῃ βαθύτερη τήν σχέση του μέ τήν λειτουργική ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, διότι γνωρίζω ὅτι ὁ σκοπός καί ἡ τάξη τά ὁποῖα ἐπιδιώκετε γιά τή ζωή σας εἶναι  πράγματα τά ὁποῖα θά ἀνακαλύψετε μέσα στήν βαθειά κοινωνία μέ τόν Θεό καί στήν στοργική φροντίδα σας γιά τή δημιουργία Του. Ἔχουμε καθῆκον νά προσφέρουμε μαρτυρία δικαιοσύνης, ἀληθείας καί θείας τάξεως ἡ ὁποία θά ὁδηγήση τούς ἀνθρώπους στή σωτηρία. Διά τῆς πίστεως καί τῆς ζωῆς μας μέσα στήν Ἐκκλησία, ἡ ζωή μας καί οἱ ζωές τῶν ἄλλων θά μεταμορφώνονται διαρκῶς γιά νά καταλήξουν νά γίνουν ὕμνοι δοξολογίας πρός τόν Θεόν, τόν Δημιουργό καί Κύριο.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

+ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος