Ἀριθ. Πρωτ.: 122 /15

4  Ἰουλίου 2015


Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Ὁ ἐτήσιος ἑορτασμός τῆς Ἡμέρας Ἀνεξαρτησίας στήν χώρα μας ἀποτελεῖ εὐκαιρία γιά ὅλους νά ἀναλογισθοῦμε τήν ἀξία τῆς ἐλευθερίας, τόν ρόλο της στήν ἱστορία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, καί τίς εὐκαιρίες πού προσφέρει γιά τίς ἀνθρώπινες σχέσεις, τήν ζωή καί τήν εὐημερία. Ἡ ἀξία καί προτεραιότητα τῆς ἐλευθερίας εἶναι ἐμφανής στήν ἱστορία αὐτῆς τῆς χώρας, τόσο στούς ἀγῶνες γιά τήν κατάκτησή της ὅσο καί στά μεγάλα ἐπιτεύγματα καί τήν πρόοδο πού ἔχει συντελεσθεῖ σχετικά μέ τήν ἐλευθερία τοῦ λόγου, τῆς σκέψεως, τῶν μετακινήσεων, τῆς ἐφευρετικότητος καί τῆς ἐπιτυχίας.

Ὡς Ἑλληνο-Ἀμερικανοί καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἑορτάζουμε αὐτή τήν ἐλευθερία. Ἀναγνωρίζουμε τίς εὐλογίες τίς ὁποῖες προσέφερε ἡ ἐλευθερία στίς οἰκογένειές μας καί σέ μᾶς τούς ἴδιους καθώς ζοῦμε, ἐργαζόμεθα καί λατρεύουμε τόν Θεό στήν χώρα αὐτή. Ἀναγνωρίζουμε ἐπίσης τήν ἀξία τῆς ἐλευθερίας στήν  ὑπογράμμιση τῆς κληρονομιᾶς καί ταυτότητός μας. Εἴμεθα ἐλεύθεροι νά διαδώσουμε αὐτή τήν ἱερή κληρονομιά ἐντός ἑνός περιβάλλοντος τό ὁποῖο ἐκτιμᾶ τήν ἐλευθερία τῆς ἐκφράσεως καί τήν ἐλεύθερη διακίνηση ποικίλων ἰδεῶν.

Ἔχουμε πολλά νά προσφέρουμε ἀπό τήν ἱστορική κληρονομιά μας. Ὡς μέλη αυτῆς τῆς κοινωνίας καί ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουμε ὅτι εἴμεθα ἀληθινά ἐλεύθεροι ὅταν οἱ ἐπιδιώξεις καί στόχοι μας δέν ἔχουν τελικό ἀποδέκτη ἐμᾶς τούς ἴδιους ἀλλά μᾶλλον λειτουργοῦν πρός ὄφελος καί πνευματική εὐημερία ἄλλων καί πρός τιμή καί δόξα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου μας ἀποτελεῖ εὐκαιρία νά διακηρύξουμε τό Εὐαγγέλιο. Ἡ ἐλευθερία τῆς ζωῆς μας ἐν ἀσφαλείᾳ εἶναι ἡ ἐλευθερία νά διατηρήσουμε τήν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη μας στόν Θεό. Ἡ ἐλευθερία τῆς ἐπιτυχίας μας ἀποτελεῖ εὐκαιρία γιά πνευματική ἀνάπτυξη σέ κοινωνία μέ τόν Θεό καί γιά καθοδήγηση τῶν ἄλλων πρός τήν ἴδια κατεύθυνση. Ἡ ἐλευθερία τῆς πίστεώς μας εἶναι ἡ εὐκαιρία μας νά ἀποτελοῦμε συνεχῆ καί ὡραία μαρτυρία διά τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ καί ἀγάπῃ.

Καθώς ἑορτάζουμε μέ τήν οἰκογένειά μας, τίς κοινότητες καί ὡς ἔθνος τήν Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας καί τήν ἐλευθερία, εἴθε νά βεβαιώσουμε τήν δέσμευσή μας νά μοιρασθοῦμε τήν ἀληθινή ἐλευθερία τήν ὁποία ἔχουμε χάρις στόν Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν καί εἴθε νά ὁδηγήσουμε ἄλλους νά δοῦν τήν περίσσεια ζωῆς καί τίς τεράστιες εὐλογίες τίς ὁποῖες αὐτή ἡ ἐλευθερία προσφέρει σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Εὔχομαι ὁ Ἐλευθερωτής Θεός καί Θεός τῆς Ἐλευθερίας νά εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος