Ἀρ. Πρωτοκόλλου: 55/12

20 Μαΐου 2012
Κυριακή τῆς ΑΧΕΠΑ

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Καθώς ἡ Πασχαλινή περίοδος ὁδεύει στή λήξη της καί ἀναμένουμε τόν ἑορτασμό τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου μας, σκεπτόμεθα τήν δύναμη τῆς Ἀναστάσεώς Του καί τῆς ἀληθείας τοῦ Εὐαγγελίου στό ἱερό ἔργο πού καλούμεθα νά ἐπιτελέσουμε. Πρίν ὁ Χριστός ἀναληφθεῖ στούς οὐρανούς, εἶπε στούς μαθητές Του: Ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλήμ καί ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καί Σαμαρείᾳ καί ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς (Πράξεις 1:8). Ἐπίσης εἶπε πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη (Ματθ. 28:19). Εἶναι φανερό ὅτι ἔχουμε ἐπιλεγεῖ καί διορισθεῖ ἀπό τόν Θεό νά προσφέρουμε μαρτυρία πίστεως καί ὑπηρεσίας ἀγάπης σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο.

Στήν Κυριακή τῆς ΑΧΕΠΑ ἀναγνωρίζουμε καί τιμοῦμε τά μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου κοινότητός μας στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες πού συνεχίζουν νά προσφέρουν αὐτή τή μαρτυρία καί τήν ὑπηρεσία μέσα ἀπό τή στήριξη τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας καί πολυάριθμων φιλανθρωπικῶν, ἐκπαιδευτικῶν καί ἀστικῶν προγραμμάτων. Ἐπί ἐνενήντα ἔτη, τά μέλη τοῦ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Προοδευτικοῦ Συλλόγου καί οἱ ὀργανισμοί τῆς οἰκογενείας τῆς ΑΧΕΠΑ δημιούργησαν μία κληρονομιά προσφορᾶς στίς τοπικές ἐνορίες των, στίς διακονίες καί ὀργανισμούς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, καί γιά λογαριασμό παγκοσμίων θεμάτων πού ἔχουν ἐπίπτωση στή μαρτυρία καί τό ἔργο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἡ ἡγεσία τῆς ΑΧΕΠΑ ἐξακολουθεῖ ἐπίσης νά ἑστιάζῃ τήν προσοχή της στίς προκλήσεις πού ἀντιμετωπίζει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μας. Οἱ προσπάθειές της, μαζί μέ ἄλλα προγράμματα πού ἐξυπηρετοῦν τίς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, στήν Ἑλλάδα, Κύπρο, Τουρκία καί σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο προσφέρουν μαρτυρία τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης ὅπως ἀποκαλύπτεται στό Εὐαγγέλιο καί στά ὑψηλά ἰδανικά τῆς Ἑλληνικῆς κληρονομιᾶς μας.

Ἐκφράζουμε τήν ἐκτίμησή μας στά μέλη τῆς ΑΧΕΠΑ γιά τήν πιστή ὑπηρεσία των, καί μέ τή σειρά μας προσφέρουμε τή στήριξη καί τίς προσευχές μας. Ἑορτάζουμε τήν Κυριακή τῆς ΑΧΕΠΑ ἀναγνωρίζοντας τήν ἱστορία καί συμβολή αὐτοῦ τοῦ ζωτικοῦ ὀργανισμοῦ. Εἴθε ὁ Θεός νά εὐλογῇ καί νά ὁδηγῇ τά μέλη τῆς ΑΧΕΠΑ στή συνέχιση τῆς εὐγενοῦς κληρονομιᾶς τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος