Ελληνικά English

Ἀρ. Πρωτοκόλλου: 82 / 14

 

18 Mαΐου 2014

Κυριακή AHEPA

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Χριστός Ἀνέστη!

Κατά τήν εὐλογημένη Πασχαλινή περίοδο ἡ ὁποία εἶναι γεμάτη μέ τό φῶς καί τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, τιμοῦμε μιά εἰδική ἡμέρα στίς ἐνορίες μας καί στήν Ἑλληνοαμερικανική κοινότητά μας, τήν Κυριακή τῆς ΑΧΕΠΑ. Τήν ἡμέρα αὐτή ἀναγνωρίζουμε τήν ἱστορία, τά ἐπιτεύγματα καί τήν συνεχιζομένη προσφορά τῆς Ἑλληνοαμερικανικῆς Ἐκπαιδευτικῆς Προοδευτικῆς Ἑνώσεως  –ΑΧΕΠΑ.

Αὐτή ἡ ἀναγνώριση εἶναι σημαντική γιά πολλούς λόγους, ἀλλά ἐκφράζεται πρωτίστως λόγῳ τῶν πολλῶν δεκαετιῶν ὑπηρεσίας καί προσφορᾶς τῆς ΑΧΕΠΑ γιά τήν ἐνδυνάμωση τῆς Ἑλληνοαμερικανικῆς κοινότητος. Διά τῶν ὑποτροφιῶν, τῆς στηρίξεως προγραμμάτων Ἑλληνικῶν καί Κλασσικῶν σπουδῶν, καί ἄλλων προσπαθειῶν, τά μέλη τῆς ΑΧΕΠΑ ἔχουν ἐπί μακρόν ἐπιδείξει τήν ἀφοσίωσή των στόν τομέα τῆς ἐκπαιδεύσεως. Διά τῶν φιλανθρωπικῶν προγραμμάτων σέ περιπτώσεις  καταστροφῶν, διά τῆς προσπαθείας πρός ἐξάλειψη ἀσθενειῶν καί δι’ ἄλλων πολλῶν τοπικῶν καί διεθνῶν προγραμμάτων τά μέλη τῆς ΑΧΕΠΑ ἔχουν ἐργασθεῖ ὡς πρόθυμοι ἐθελοντές.

Τό ἔργο γιά τήν ἐκπαίδευση καί τήν φιλανθρωπία συνοδεύεται ἀπό τήν δεδηλωμένη ἀποστολή τῆς ΑΧΕΠΑ πού εἶναι: ἡ ἀφύπνιση τῆς συνειδήσεως τῶν ἀρχῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, καί ἡ προώθηση τῶν ἰδανικῶν τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δημοκρατίας. Διά τῆς ἐμφάσεως στήν Ἑλληνική κληρονομιά καί τίς ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ σέ συνδυασμό μέ τήν στήριξη τῆς ἐκπαιδεύσεως, τῆς φιλανθρωπίας, τῆς ἀστικῆς εὐθύνης καί τῆς ἀτομικῆς ἐπιδόσεως, ἡ ΑΧΕΠΑ ἐξοκολουθεῖ νά ἐνδυναμώνῃ τήν Ὁμογένειά μας μέ σημαντικούς τρόπους.

Πρῶτον, οἱ στενοί δεσμοί τῆς ΑΧΕΠΑ μέ τήν Ἑλληνική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν Ἀμερική μέσῳ προγραμμάτων πού στηρίζουν τήν διακονία καί μέ ἡγετικές θέσεις στίς ἐνορίες μας, ἐνδυναμώνουν τήν σχέση τῆς πολύτιμης Ἑλληνικῆς κληρονομιᾶς μας καί τῆς εὐλογημένης Ὀρθοδόξου πίστεώς μας. Περαιτέρω, αὐτή ἡ ὀργάνωση καί οἱ δραστηριότητές της συμβάλλουν στίς προσπάθειές μας ἐντός τῆς Ἑλληνοαμερικανικῆς κοινότητος γιά νά καλλιεργηθῇ ἀνάμεσα στούς νέους ἡ ἀγάπη γιά τήν κληρονομιά, τήν γλῶσσα, τόν πολιτισμό καί τήν πίστη μας. Ἕνα σημαντικό τμῆμα αὐτῆς τῆς προσπαθείας εἶναι οἱ συνεχιζόμενες διασυνδέσεις μελῶν τῆς ΑΧΕΠΑ μέ ἐκπαιδευτικά καί φιλανθρωπικά προγράμματα στήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο, καί ἡ στήριξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας. Τέλος, ἡ ΑΧΕΠΑ συνεχίζει νά κατέχῃ σημαντικό ρόλο στή διατήρηση τῶν δεσμῶν ἀδελφότητος ἐντός τῆς κοινότητός μας μέσῳ τῶν ἐτησίων καί τοπικῶν συνελεύσεων καί μέσῳ τῶν συνεργατικῶν προσπαθειῶν τῶν μελῶν της σέ ὅλα τά ἐπίπεδα μέ σκοπό τήν προσφορά συνεποῦς καί ζωτικῆς ὑπηρεσίας.

Τήν Κυριακή τῆς ΑΧΕΠΑ, παρακαλῶ ὅλες τίς ἐνορίες μας ὁλοκλήρου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας νά ἀναγνωρίσουν τή συμβολή τῆς ὀργανώσεως αὐτῆς καί τῶν μελῶν της. Ἄς ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τήν ἀδιάκοπη προσφορά των. Ἄς εὐχαριστήσουμε καί τόν Θεό, ὁ Ὁποῖος μᾶς δίδει δύναμη, σοφία καί ἔλεος γιά νά ἀντιμετωπίζουμε τίς τεράστιες ἀνάγκες τοῦ κόσμου μας μέ τήν δύναμή Του καί πρός δόξαν Του.

 

Μέ πατρική ἀγάπη ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals