Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 87/09

14 Σεπτεμβρίου 2009

 

Ἡ Παγκόσμια Ὕψωση τοῦ

Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώ-χους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Σᾶς χαιρετῶ ἐν ἀγάπῃ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ αὐτή τήν Ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τήν ὁποία ἑορτάζει ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία  στίς 14 Σεπτεμβρίου ἑκάστου ἔτους. Μέ σοφό τρόπο ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ἐπιλέγει μιά συγκεκριμένη περικοπή τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου γιά νά ἀναγνωσθῇ κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας αὐτῆς τῆς ἡμέρας. Ἡ περικοπή αὐτή ἀπό τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο (19:6-30), ἀποτελεῖ δραματική ἀφήγηση τῆς δίκης τοῦ Ἰησοῦ ἐνώπιον τοῦ Ποντίου Πιλάτου, καθώς καί τῆς σταυρώσεως, τοῦ πάθους, καί τοῦ θανάτου Του ἐπί τοῦ Σταυροῦ. Ἡ Ἐκκλησία ὁρίζει τήν ἡμέρα αὐτή ὡς ἡμέρα αὐστηρῆς νηστείας.

Ὁ συνδυασμός αὐτῆς τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς μέ τήν θρησκευτική πράξη τῆς νηστείας γίνεται σκόπιμα ἀπό τήν Ἐκκλησία, διότι ἒτσι ὁ πιστός προσκαλεῖται νά ἐπανεκτιμήσῃ κεντρικά θέματα ἀπό τήν λειτουργική περίοδο τῆς Μεγάλης καί Ἱερᾶς Τεσσαρακοστῆς. Στήν Ἑορτή αὐτή, ἡ Ἐκκλησία προβάλλει αὐτά τά θέματα, δίδοντας ἔμφαση στόν ρόλο τῆς μετανοίας καί τῆς προσευχῆς στή Χριστιανική ζωή καί στόν Σταυρό, ὡς συνεχή ὑπενθύμιση τῆς πηγῆς τῆς δυνάμεως, ἰσχύος, σωτη-ρίας καί ζωῆς μας. Μέσα σέ αὐτό τό πλαίσιο, μποροῦμε νά ἐκτιμήσουμε τήν σημε-ρινή λειτουργική πράξη τῆς ὑψώσεως τοῦ συμβόλου τοῦ Σταυροῦ καθώς τόν ὑψώνουμε μέ τά χέρια καί τήν καρδιά μας. Μέ τήν πράξη αὐτή ἐνθυμούμεθα ὅτι, ὁ Σταυρός εἶναι περισσότερο ἀπό ἕνα σύμβολο τῆς πίστεώς μας. Ἀποτελεῖ πράγματι, σημεῖο τό ὁποῖο διακηρύσσει τόν τελικό θρίαμβο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ θανάτου, καί τήν ἐγκαθίδρυση τοῦ λυτρωτικοῦ ἔργου, καί τῆς τελείας ἀγάπης Του τήν ὁποία ἐπέδειξε πλήρως καί τελείως ἐπί τοῦ Σταυροῦ.

Ἡ Ἑορτή τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, καί τά θέματα τά ὁποῖα αὐτή προβάλλει μέσῳ τῶν λειτουργικῶν πράξεων, τοῦ Εὐαγγελικοῦ ἀναγνώ-σματος τό ὁποῖο ἀκοῦμε, καί τῆς αὐστηρῆς νηστείας τήν ὁποία ἀκολουθοῦμε, κατευθύνουν τήν ζωή μας στήν Ὁδό τοῦ Σταυροῦ. Αὐτή εἶναι ἡ ὁδός τῆς θυσίας, καθώς καθ' ἡμέραν αἴρουμε τόν σταυρόν ἡμῶν ἀρνησάμενοι ἑαυτούς (Λουκ. 9:23). Εἶναι ἡ ὁδός τῆς ταπεινῆς  διακονίας τῶν ἄλλων, καί ὄχι ἐπιγείων θησαυρῶν (Μάρκ. 10:21). Εἶναι ἡ ὁδός ἀπό τόν θάνατο στήν αἰώνιο ζωή, καθώς ἀκολουθοῦμε τό παράδειγμα Ἐκείνου ὁ Ὁποῖος μετέτρεψε ἕνα μέσο αἰσχύνης σέ ἔμβλημα θριάμβου.

Γιά μᾶς τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, ἡ Ὁδός τοῦ Σταυροῦ θά ἔπρεπε νά ἀποτελῇ κλήση καί διά βίου δέσμευση. Γιά ὁρισμένους ἀπό τούς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ, αὐτή ἡ ὁδός τῆς θυσίας καί διακονίας ἔχει καταστεῖ ἱερή κλίση στήν Ἁγία Ἱερωσύνη. Ἡ Θεολογική Σχολή μας στό Brookline, Mass ἔχει καταλλήλως ὀνομα-σθῆ Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, καί ἑπομένως, πανηγυρίζει αὐτή τήν ἱερή ἡμέρα. Αὐτή ἡ Ἑορτή, συνδέεται ἰδιαίτερα μέ τήν ἱερή ἀποστολή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς μας στήν ἐκπαίδευση μελλοντικῶν Ἱερέων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἱερατικῆς συνειδήσεως, ἡ ὁποία εἶναι σύμ-φωνη μέ τήν ἐπίπονη, ἀλλά ἐξαιρετικά ἱκανοποιητική Ὁδό τοῦ Σταυροῦ, ἀποτελεῖ τό ἔργο τό ὁποῖο ἀναλαμβάνουν ὅλοι ὅσοι προετοιμάζονται γιά τήν Ἁγία Ἱερωσύνη, κατά τή διάρκεια των σπουδῶν τους στή Θεολογική Σχολή μας τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ἀναλογιζόμενοι τήν σημασία τῆς σημερινῆς Ἑορτῆς, καί περιγράφοντας τίς ἀρετές οἱ ὁποῖες εἶναι ἀπαραίτητες γιά τήν ἱερατική διαμόρφωση, εἶναι ἐπιβεβλη-μένο νά ἐργασθοῦμε ὡς κοινότητα πιστῶν, ὡς Ἐκκλησία, γιά νά στηρίξουμε τήν ἀγαπημένη μας Θεολογική Σχολή. Αὐτή ἡ στήριξη μπορεῖ νά ἐκφρασθῇ, εἴτε μέσῳ οἰκονομικῆς συνεισφορᾶς τήν ὁποία καλούμεθα νά προσφέρουμε σήμερα, εἴτε μέσῳ τῆς ἐνθαρρύνσεως περισσοτέρων νέων τῶν ἐνοριῶν μας νά ἐναγκαλισθοῦν τήν Ἁγία Ἱερωσύνη, ὡς σημαντικό καί εὐλογημένο τρόπο ζωῆς στόν σύγχρονο κόσμο μας. Ἡ ἐνθάρρυνση καί ὑποστήριξή μας πρός αὐτούς, οἱ ὁποῖοι σκέπτονται νά προχωρήσουν πρός τήν Ἁγία Ἱερωσύνη, πρέπει νά συνοδευθῇ ἀπό τίς προσευχές μας γιά ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι φοιτοῦν στόν Τίμιο Σταυρό, καί γιά ἄλλους οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νά ἀνταποκριθοῦν στό ἱερό κάλεσμά Του, καί νά ἀφιερώσουν τήν ζωή των στήν Ὁδό τοῦ Σταυροῦ ὡς Ἱερεῖς τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας Του. Στή ζωή μας γνωρίζουμε τήν λυτρωτική καί καθαγιαστική δύναμη τοῦ Σταυροῦ. Πόσες ἄλλες ζωές θά ὁδηγηθοῦν στήν ἀληθινή ζωή, μέσα ἀπό τή δική μας ὑποστήριξη σέ ἄξιους ὑποψηφίους γιά τήν Ἱερωσύνη καί τήν Θεολογική Σχολή μας; Πόσες ψυχές θά ἀγκαλιάσουν τήν σωτηρία μέσα ἀπό τήν διακονία αὐτῶν πού ἐκλήθησαν, ἐκπαι-δεύθηκαν, καί ἀπεστάλησαν γιά νά μοιρασθοῦν τό Εὐαγγέλιο τῆς ἀγάπης καί τῆς ζωῆς;

Εἲθε ἡ δύναμη, ἡ χάρη, καί ἡ τέλεια εἰρήνη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέσῳ τῆς δυνάμεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ Του, καθώς ἑορτάζουμε τήν ὡραία αὐτή ἑορτή τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, νά εἶναι μαζί μας, καθώς ἒχουμε συνείδηση τῆς ἀγάπης Του γιά μᾶς, καί ἀφιερώνουμε ὁλόκληρη τήν ζωή μας βαδίζοντας ἐπί τῆς Ὁδοῦ τοῦ Σταυροῦ πρός τήν αἰώνιο ζωή.

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

+ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals