Ἀριθ. Πρωτ. 98 / 04

25 Δεκεμβρίου 2004

Χριστούγεννα

Ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι

Χριστός Κύριος. Καί τοῦτο ἡμῖν τό σημεῖον·

εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον,

κείμενον ἐν φάτνῃ (Λουκ. 2:11-12)

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

Ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Σᾶς χαιρετῶ ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς χαρμοσύνου Ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἑνός γεγονότος μέ παγκόσμιες διαστάσεις τό ὁποῖο σηματοδότησε τήν ἔλευση τῆς σωτηρίας στόν κόσμο μας. Ἡ σημασία αὐτοῦ τοῦ γεγονότος ἔγκειται στήν ὑπερβατική ἀλήθεια ὅτι ὁ Θεός, λόγῳ τῆς τελείας ἀγάπης Του γιά μᾶς, ἐπέλεξε νά ἔλθῃ στόν κόσμο μας ὄχι ὡς ἐνήλικος ἄνθρωπος ἐνδεδυμένος μέ γήϊνη ἐξουσία, ἀλλά ὡς βρέφος ἐσπαργανωμένον κείμενον ἐν φάτνῃ. Εἶναι πράγματι ἀδύνατο νά κατανοήσῃ κανείς μιά τέτοια τρυφερή καί ταπεινή εἰκόνα ὅταν γνωρίζει τήν ἀσύλληπτη δύναμη καί τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ.

            Ἡ πράξη αὐτή τῆς Θείας συγκαταβάσεως φανερώνει τήν ἀπό πλευρᾶς τοῦ Θεοῦ προσφορά τεραστίας ἀξιοπρεπείας στόν ἄνθρωπο. Αὐτή ἡ ἀξιοπρέπεια ἀποκαλύπτεται μέ τόν πιό ἄμεσο τρόπο στό ἱερώτατο καθῆκον φροντίδος τό ὁποῖο ἀνέθεσε ὁ Θεός στήν Παναγία Θεοτόκο καί Παρθένο Μαρία καί στόν Ἰωσήφ γιά τόν Μονογενῆ Υἱό Του, τόν νεογέννητο Μεσσία. Δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς, στήν ἀνθρώπινη νηπιακή ἠλικία του, ἐξηρτᾶτο ἀπό τήν Μαρία καί τόν Ἰωσήφ γιά τίς βασικές ἀνάγκες τῆς τροφῆς, ἑστίας καί ἐνδύσεως. Ἐδῶ, βλέπουμε ἕνα πολύ μικρό δεῖγμα τῆς ἀπεραντοσύνης τῆς θεϊκῆς ἀγάπης γιά τήν ἀνθρωπότητα. Ἐρχόμενος στόν κόσμο ὡς νήπιο, ὁ Θεός ἀπεκάλυψε τήν θέλησή

Του νά συμμετάσχῃ στήν πληρότητα τῆς ἀνθρώπινης ἐμπειρίας, ἀρχίζοντας μέ μία ταπεινή γέννηση καί φθάνοντας ἀκόμη καί μέχρι τόν θάνατο ἐπί τοῦ Σταυροῦ, οὕτως ὥστε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, μέ τή σειρά μας, ν' ἀπολαύσουμε τήν αἰώνια ζωή μαζί Του. 

            Θεωρούμενη ὑπό τήν ἀνωτέρω προοπτική, ἡ ἔλευση τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο μας ὡς βρέφους ἐσπαργανωμένου, κειμένου ἐν φάτνῃ ἦτο ἕνα ἐνδεικτικό σημεῖο εὐρυτέρων συνεπειῶν: Σέ μιά ἐποχή ὅπου πολλοί στήριζαν τήν ἀσφάλειά των στούς αὐτοκράτορες καί βασιλεῖς, ὁ Θεός καταδέχθηκε νά κηρύξῃ τήν σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος μέ τήν γέννηση ἑνός βρέφους, κάτω ἀπό ταπεινές συνθῆκες. Αὐτό δέν ἦτο τυχαῖο· ἀντίθετα, ἦτο μιά πράξη σαφοῦς διακηρύξεως. Πέραν τῆς σπουδαιότητος αὐτῶν τῶν ταπεινῶν συνθηκῶν, ἡ ἐμφάνιση τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο ὡς νηπίου, ὡς παιδίου, ἐπεκύρωσε τόν κεντρικό ρόλο τοῦ παιδιοῦ στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Αὐτή ἡ ἐπικύρωση εἶναι θεμελιώδους σημασίας γιά τή σύγχρονη ἐποχή μας, εἰδικά, ἐάν λάβουμε ὑπ' ὄψιν μας τίς κοινωνικές συνθῆκες πού ἐπικρατοῦν, οἱ ὁποῖες θέτουν σέ κίνδυνο τήν ὑπέρτατη ἀξία τῶν παιδιῶν καί τό ἀναφαίρετο δικάιωμά των νά ἀνατρέφονται μέσα στήν ἀσφαλῆ ἑστία τῆς οἰκογενείας καί νά ζοῦν κάτω ἀπό συνθῆκες ἀξιοπρεπείας, ὅπως θέλει ὁ Θεός.

            Ἀδελφοί καί Ἀδελφές,

            Ἐφέτος, εἶναι πρέπον ὅτι ἀποδίδουμε μεγαλύτερη ἔμφαση στό ζωτικό ρόλο καί τή φροντίδα τῶν παιδιῶν καί τῶν οἰκογενειῶν των στή διάρκεια τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων, διότι ὡς Ἀρχιεπισκοπή ἐγκαινιάζουμε τό 2005 ὡς τό Ἔτος τῆς Οἰκογενείας, ὡς μιά περίοδο ἐντατικοποιημένης διακονίας σέ οἰκογένειες ἀνά τήν ἐπικράτεια. Οἱ πρωταρχικοί στόχοι μας γι' αὐτό τό ἔτος θά εἶναι ἡ ἐνδυνάμωση τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν οἰκογενειῶν, ἡ αὔξηση τῆς ἐκτιμήσεώς μας γιά τίς Ἑλληνορθόδοξες οἰκογένειες στήν Ἀμερική καθώς ὑπηρετοῦμε τίς ἰδιαίτερες ἀνάγκες των, καί ἡ προσφορά στίς οἰκογένειες διαρκῶς καί περισσοτέρων ἐφοδίων τά ὁποῖα ὑποδηλώνουν τήν συνεχῆ παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του. Πόσο ὑπέροχοι καί ἄξιοι εἶναι αὐτοί οἱ στόχοι στούς ὁποίους θά ἑστιάσουμε τήν προσοχή μας στή διάρκεια τῆς λαμπρῆς αὐτῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, καί οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν τήν ἀληθινή οὐσία καί τό δυναμικό τῆς οἰκογενείας ὅπως καμμιά ἄλλη ἑορτή!

            Ἔτσι, καθώς ἑορτάζουμε τά εὐλογημένα Χριστούγεννα, ἄς τά ἑορτά-σουμε ὡς ἀγαπημένες καί στοργικές οἰκογένειες. Ἄς ἑνωθοῦμε σέ προσευχή καί λατρεία τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἦλθε στόν κόσμο μας ὡς νήπιο γιά τή σωτηρία μας. Καθώς συγκεντρωνόμεθα μέ αἰσθήματα ἀδελφοσύνης αὐτή τήν ἑορταστική περίοδο, ἄς ἀναλογισθοῦμε ἰδιαιτέρως τό γεγονός τοῦ Σαρκωθέντος Θεοῦ κειμένου στή φάτνη ὡς νηπίου, ἑδραιώνοντας γιά πάντα τήν ὑπέρτατη σπουδαιότητα τῶν παιδιῶν ὡς πολυτίμων μελῶν τῶν οἰκογενειῶν μας. 

Εὔχομαι διακαῶς ἡ χαρά αὐτῆς τῆς Χριστουγεννιάτικης περιόδου νά γεμίσῃ τίς καρδιές, τά σπίτια, τίς οἰκογένειες καί τίς ἐνορίες σας καί ἡ ἴδια αὐτή χαρά νά σᾶς συντροφεύῃ κατά τό ἀνατέλλον Νέο Ἔτος. Ὁ Ἄρχων τῆς Εἰρήνης ἦλθε ὡς παιδί καί ὑπεσχέθη ὅτι θά μένῃ μαζί μας συνεχῶς, μέχρι τό τέλος τοῦ χρόνου, ἀκόμη καί μέχρι τή συντέλεια τοῦ κόσμου (Ματθ. 28:20)

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

+ὁ Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος