Ἀριθ. Πρωτ.: 12/16

 

30 Ἰανουαρίου 2016
Ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
καί Ἡμέρα τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Στόν ἐτήσιο ἑορτασμό τῆς Ἑορτῆς τῶν τριῶν Ἁγίων Πατέρων καί Μεγάλων Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων μας, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἐπιβεβαιώνουμε τή δύναμη τῆς μαρτυρίας καί καθοδηγήσεως πού προσφέρουν διά μέσου τῶν αἰώνων. Ἡ σοφία καί ἁγιωσύνη των ἐξακολουθοῦν νά μᾶς ὁδηγοῦν στό Χριστό καί νά δυναμώνουν τήν κατανόηση καί βιωματική ἐμπειρία τῆς σχέσεώς μας μαζί Του ὅπως συνέβαινε καί τήν ἐποχή τῆς ποιμαντικῆς διακονίας των.

Οἱ ἱερώτατοι ὕμνοι τῆς Ἑορτῆς μᾶς ἐμπνέουν στήν ἀπόδοση τιμῆς στούς Τρεῖς Ἱεράρχες καί μᾶς κατευθύνουν στίς διδασκαλίες των γιά τήν διερεύνηση τῆς δυνάμεως καί τῆς προοπτικῆς τῆς πίστεώς μας. Στήν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, χαρακτηρίζουμε τούς Ἁγίους αὐτούς Πατέρες καί Διδασκάλους ὡς «ὄργανα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ» καί «οἰκονόμους τῆς χάριτος καί τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ». Ὡς ὄργανα τῆς θείας χάριτος, ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος προσέφεραν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ διά τῆς ἀκλονήτου ὑπηρεσίας των στούς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ, διά τῆς συνεχοῦς προσπαθείας των νά βοηθήσουν τούς ἔχοντες ἀνάγκη καί διά τῆς προθυμίας των νά θυσιάσουν τήν ὑγεία καί ἀσφάλειά των γιά τήν σωτηρία ἄλλων.

Ἡ προβολή τῆς χάριτος καί τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐμφανής στό εὗρος καί βάθος τῆς διδασκαλίας καί τοῦ κηρύγματός των. Ὑπῆρξαν προικισμένοι καί ἐμπνευσμένοι ἑρμηνευτές τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ὑπῆρξαν πρόθυμοι ἀγγελιαφόροι τοῦ Θεοῦ, προσπαθῶντας νά διαδόσουν τήν ἀλήθεια μέ καθαρότητα καί νά ὁδηγήσουν τίς καρδιές καί διάνοιες στήν Πηγή τῆς χάριτος καί τῆς ζωῆς. Ἐκεῖνοι ἀφιέρωσαν τή διάνοια καί τίς ἱκανότητές των στόν Θεό, καί Ἐκεῖνος ἁγίασε τίς διανοητικές καί ρητορικές δεξιότητές των καθώς καί τήν πνευματική ὀξύνοιά των γιά τήν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου.

Οἱ Τρεῖς Ἅγιοι Ἱεράρχες εἶχαν τήν δυνατότητα νά καταστοῦν μάρτυρες τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ διότι γνώριζαν ἐκ προσωπικῆς πείρας τή μεταμορφωτική δύναμη τῆς χάριτος. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος περιγράφει αὐτή τή δύναμη στήν Ὁμιλία του περί Ἁγίου Βαπτίσματος: Ὅπως ὁ Θεός ἔπλασε τά  ὄντα ἐκ τῶν μή ὄντων, ἔτσι καί ἀνέπλασε τά ὑπάρχοντα ὄντα.

Στό σχολιασμό του ἐπί τῆς Ἐπιστολῆς πρός Ἐφεσίους, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος περιγράφει τήν ἐπίδραση τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾖ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς (Ἐφεσ. 1:6), λέγοντας ὅτι ὁ Θεός ἐνέδυσε καί ἐκόσμησε τήν ψυχή μας, καί τήν περιέβαλε μέ κάλλος καί τήν κατέστησε ἀντικείμενο τῆς ἀγαλλιάσεως καί τῆς ἀγάπης Του».

Αὐτή ἡ σοφία καί ἀλήθεια ἡ ὁποία σχετίζεται μέ τήν θεία χάρη καί εἶναι συνδυασμένη μέ τήν προσωπική ἐμπειρία τῶν ἰδίων καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς των, προσέδωσε στούς Τρεῖς Ἱεράρχες τήν ἐπίγνωση τοῦ δυναμικοῦ τῆς χάριτος. Στή θεολογική διατριβή τουΠερί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ Ἅγιος Βασίλειος ἐπιβεβαιώνει ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα «ἀποστέλλει χάρη ἁρκοῦσα καί πλήρη γιά ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα». Στό σχολιασμό του ἐπί τῆς Ἐπιστολῆς πρός Θεσσαλονικεῖς, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐξηγεῖ πῶς ὁ Θεός μᾶς χαρίζει αἰώνια παρηγορία καί ἐλπίδα ἀγαθή διά τῆς χάριτος (Θεσ. Β’, 2:16). Λέγει: Ἐάν ὁ Θεός ἔδωκε τοσαῦτα διά τῆς χάριτος,τά μελλούμενα θά εἶναι πολύ περισσότερα». Ὁ Χρυσόστομος ζητεῖ ἀπό τούς ἀκροατές του νά ἀνακαλύψουν τή δυναμική τῆς χάριτος μέσα ἀπό τήν ἐλπίδα καί τήν ἀνάπαυση τήν ὁποία βιώνουν ἐν Χριστῷ.

Ἡ κατανόηση τῆς χάριτος καί ὁ ρόλος της στή ζωή μας εἶναι σημαντικός λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τά ὅσα συμβαίνουν στίς ἡμέρες μας στήν κοινωνία. Στό σύγχρονο κόσμο μας συναντοῦμε ἰδεολογίες, οἱ ὁποῖες συνδυάζουν τό μῖσος, τή βία, τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο καί περιέχουν διαστρεβλωμένες  ἀπόψεις περί τῆς ἀνθρώπινης φύσεως καί προορισμοῦ. Εἶναι ἔκδηλο πώς αὐτά τά κινήματα καί οἱ ἰδέες ἀγνοοῦν ἤ ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τήν πραγματικότητα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τήν μεταμορφωτική της δύναμη. Ἀποτελοῦν ριζοσπαστικές στρεβλώσεις τοῦ σκοποῦ καί τῆς προοπτικῆς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς διότι εἶναι τελείως κενές τῆς χάριτος καί τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ἑορτασμός μας αὐτῆς τῆς Ἑορτῆς καί ἡ ἐτήσια ἀνάμνηση τῆς Ἡμέρας τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων συγκρούεται μέ αὐτές τίς ψεύτικες ἰδεολογίες ἀντιτάσσοντας τόν ὁραματισμό τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς σύμφωνα μέ τόν προορισμό της, μεταμορφωθείσης ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, Βασίλειος, Γρηγόριος καί Ἰωάννης, συνδύασαν τήν ἐμπειρία των τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ μέ τή μόρφωση, τή γλῶσσα καί ὁρισμένες ἀπό τίς ὑψηλότατες μορφές ἀνθρώπινης ἐκφράσεως. Μᾶς προσφέρουν μαρτυρία τῆς δυνάμεως καί μεταμορφώσεως τῶν ἱκανοτήτων, τῆς δημιουργικότητος καί τῆς κατανοήσεώς μας περί τῆς ὑπάρξεώς μας διά τῆς παρουσίας τῆς χάριτος, ἀποκαθιστῶντας τή σχέση μας μέ τόν Θεό, συντρίβοντας τή δύναμη τῆς ἁμαρτίας καί χαρίζοντάς μας ζωή, ἄφθονη καί αἰώνια.

Καθώς τιμοῦμε αὐτούς τούς μεγίστους πρωταθλητές τῆς πίστεώς μας, ἄς ἑορτάσουμε ἐπίσης τό μοναδικό δῶρο τῆς παρουσίας καί χάριτος τοῦ Θεοῦ. Εἴθε ἡ ἄφθονη χάρη Του νά εἶναι μαζί σας καθώς εἶσθε μέτοχοι τῆς ἀγάπης Του μέσῳ τῆς πίστεως, τῆς λατρείας καί τῆς ὑπηρεσίας στό Ὄνομά Του.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος