Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ.: 160/16

14 Σεπτεμβρίου 2016

Παγκόσμια Ὕψωση τοῦ

Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

 

Καυχώμενοι ἐν τῷ Θεῷ διά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’Οὗ νῦν τήν καταλλαγήν ἐλάβομεν (Ρωμ. 5:11).

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Συμβουλίων τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων, τῶν Διακεκριμένων Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Καθώς ὁ Τίμιος καί Ζωοποιός Σταυρός ὑψοῦται ἀνάμεσά μας τήν ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεώς Του, σκεπτόμεθα τή μεγάλη δωρεά τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά τή σωτηρία μας. Στόν Σταυρό αὐτόν ὁ Χριστός θυσιάσθηκε ὑπέρ πάντων, ὥστε νά ζήσουμε ἐμεῖς (Β’Κορ., 5:15). Μέσα ἀπό τήν πίστη μας σ’ Ἐκεῖνον, εἴμεθα καινή κτίσις, καί ὅπως σημειώνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, τά ἀρχαῖα παρῆλθεν … τοῦ Θεοῦ, τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διά Χριστοῦ (Β’Κορ., 5:17-18).

Ἔχουμε συμφιλιωθεῖ μέ τόν Θεό μέσῳ τοῦ Χριστοῦ διά τῆς χάριτός Του. Λόγῳ τῆς μεγάλης ἀγάπης Του γιά μᾶς, ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος καί ἐβίωσε τήν ἀνθρώπινη κατάσταση μέχρι θανάτου ἐπί τοῦ Σταυροῦ. Τό μέγεθος τῆς ἀγάπης Του γιά μᾶς, τά δημιουργήματά Του, ἀποκαλύφθηκε μέσα ἀπ’ αὐτή τήν τεράστια προσφορά. Μέ ἀγάπη γιά μᾶς, ἐνήργησε γιά χάρη μας οὕτως ὥστε νά ἀποκαταστήσῃ τήν εἰκόνα Του μέσα μας καί νά ἀνακαινίσῃ τήν κοινωνία μας μαζί Του. Μέ ἀγάπη γιά μᾶς ἀποκάλυψε τό μέγα ἔλεός Του καί συγχώρησε τίς ἁμαρτίες μας.

Ἡ καταλλαγή μας μέ τόν Θεό διά τῆς Σταυρικῆς θυσίας ἦταν πράξη μεγάλης θυσίας. Ὑψώνοντας τόν Σταυρό μπροστά μας, ἀναγνωρίζουμε ὅτι ἕνα ὄργανο χάριτος ὑπῆρξε ἐπίσης ὄργανο βασανισμοῦ καί θανάτου. Ἀναγνωρίζουμε τό ἀσύλληπτο βᾶρος τό ὁποῖο σήκωσε ὁ Κύριός μας ὅταν ἐπωμίσθηκε τήν ἁμαρτία μας ὡς ἀμόλυντη προσφορά.

Διά τῆς θυσίας Του, συμφιλιωνόμεθα μέ τόν Θεό. Προσερχόμεθα στόν Τίμιο Σταυρό μέ πίστη. Τόν κοιτάζουμε καί διακηρύσσουμε τή δύναμη ἡ ὁποία ἀποκαλύφθηκε. Πιστεύουμε στήν πανίσχυρη πράξη τῆς λυτρώσεως ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε διά τοῦ Κυρίου μας ἐπί τοῦ Σταυροῦ. Μέ πίστη μετανοοῦμε γιά τίς ἁμαρτίες μας, λαμβάνοντας τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἐκζητῶντας τή συμφιλίωση μέ τό Δημιουργό μας.

Καθώς συμφιλιωνόμεθα μέ τόν Θεό διά τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Σταυροῦ, μᾶς προσφέρεται ἡ διακονία τῆς καταλλαγῆς (Β’Κορ., 5:18-19). Καλούμεθα ἀπό τόν Κύριό μας καί ἐνδυναμωνόμεθα ἀπό τόν Ζωοποιό Σταυρό Του νά μοιρασθοῦμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἀπό ζωές οἱ ὁποῖες μεταμορφώνονται καί δεσμεύονται μέ τήν ἀποστολή μας τῆς διαδόσεως τοῦ Εὐαγγελίου, ἐπιδεικνύουμε τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ στήν ἀνακαίνιση τῆς ζωῆς, τῆς ἀναγεννήσεως, τῆς ἰάσεως καί τῆς λυτρώσεως.

Ἡ διακονία μας τῆς καταλλαγῆς ἀποτελεῖ ἐπίσης μαρτυρία θυσίας. Καθώς Ἐκεῖνος ἔδωσε τή ζωή Του γιά μᾶς, δίδουμε πλήρως. Προσφέρουμε τή ζωή, τά δῶρα καί τά μέσα μας γιά νά ἔλθουν καί οἱ ἄλλοι στόν Σταυρό. Στεκόμεθα ἀντιμέτωποι μέ τούς διωγμούς καί τά βασανιστήρια, διακηρύσσοντας μήνυμα καταλλαγῆς οὕτως ὥστε οἱ ἄλλοι νά ἔχουν ἄφθονη καί αἰώνια ζωή. Μέσα ἀπ’αὐτό τό μήνυμα, ζητοῦμε ἀπό ὅλους νά στρέψουν τό βλέμμα στόν Χριστό, νά πιστεύσουν σ’ Αὐτόν καί νά συμφιλιωθοῦν μέ τόν Θεό.  Καθώς ὑψώνουμε τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ κάθε χρόνο σέ αὐτή τήν Ἑορτή, καλούμεθα ἐπίσης νά προσευχηθοῦμε γιά τήν ἀγαπημένη μας Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὅπως ἐπίσης καί γιά τούς σπουδαστές, τό προσωπικό καί τούς καθηγητές οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν ἐκεῖ. Αὐτή ἡ κοινότητα μαθήσεως καί πνευματικῆς οἰκοδομῆς εἶναι ἀφιερωμένη στή διακονία τῆς καταλλαγῆς μέσα ἀπό τήν ἐπιμόρφωση μελλοντικῶν κληρικῶν καί ἡγετῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας ἀπό τήν τάξη τῶν λαϊκῶν. Σέ ἕνα ὡραῖο περιβᾶλλον λατρείας καί ἀκαδημαϊκῶν σπουδῶν, οἱ σπουδαστές μας ἐφοδιάζονται γι’αυτή τή διακονία διά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Πολλοί ἐξ αὐτῶν τό ἐπιτυγχάνουν θυσιάζοντας τόσο σέ ἐπαγγελματικό ὅσο καί σέ οἰκονομικό ἐπίπεδο γιά νά ἀπαντήσουν στό κάλεσμά Του. Μέ πίστη ἀφιερώνονται στό θέλημά Του, σέ μιά ζωή διακονίας τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ καί ὅσων ἔχουν ἀνάγκη τή ζωή ἡ ὁποία μᾶς ἔχει δοθεῖ μέσῳ τοῦ Σταυροῦ.

Εἴθε νά συνεχίσουμε νά προσευχόμεθα καί νά στηρίζουμε τόν Τίμιο Σταυρό καί τούς σπουδαστές μας. Καθώς βλέπουμε τόν Σταυρό τήν ἡμέρα αὐτή, ἄς προσφέρουμε δοξολογία στόν Θεό γιά τήν καταλλαγή μας μ’ Ἐκεῖνον μέσῳ τοῦ Χριστοῦ. Ἄς ἀφιερώσουμε τό ἔργο μας στή διακονία τῆς καταλλαγῆς ἔτσι ὥστε οἱ ἄνθρωποι γύρω μας νά ἀνακαλύψουν τή ζωή καί τή χάρη μέσα ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals