Ελληνικά English

Ἀριθμός Πρωτοκόλλου:  122 / 18

 

15 Αὐγούστου 2018
Ἑορτή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Καθώς ἑορτάζουμε τήν ἱερώτατη Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις, καὶ ῴδαῖς πνευματικαῖς, μετὰ τῶν Ἀσωμάτων, καὶ τῶν Ἀποστό-λων, εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τό ὅτι ἀποκαλύπτει τήν ἄφθονη χάρη Του καί τήν ἔνδοξη δύναμή Του διά τῆς ζωῆς καί τῆς μαρτυρίας τῆς Παρθένου Μαρίας. Τιμῶντας ἐκείνη καί τήν ἁγιότητα τῆς ζωῆς καί προσφορᾶς της, ἐνθυμούμεθα τούς λόγους τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι (Μᾶρ. 9:23).

Αὐτή ἡ βεβαιότητα τοῦ Χριστοῦ, ὅτι διά τῆς πίστεως τά ἀδύνατα γίνονται δυνατά, ὅτι ὡς ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ μποροῦμε νά ὑπερβοῦμε περιορισμούς γιά νά ἐπιτύχουμε μεγάλα καί θαυμαστά πράγματα στό Ὄνομά Του, ἦτο τό κύριο θέμα τῆς πρόσφατης Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεώς μας. Συγκεντρωθήκαμε μέ πίστη καί ἀγάπη στή Βοστώνη καί ἐπιβεβαιώσαμε ὅτι πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι εἰς Χριστόν.

Σήμερα, μποροῦμε καί πάλι νά προσφέρουμε μαρτυρία αὐτῆς τῆς ἀληθείας. Σκεπτόμενοι τήν ζωή τῆς Θεοτόκου, γνωρίζουμε ὅτι τήν ἐπέλεξε ὁ Θεός, τήν ἐπισκέφθηκε τό Ἅγιο Πνεῦμα, καί συνέλαβε καί ἐκύησε τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ. Ρώτησε τόν ἄγγελο μετά ἀπό τόν εὐαγγελισμό τῆς Σαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ, πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; (Λουκ. 1:34). Πῶς μπορεῖ νά ἐπιτευχθῇ αὐτό ἀπό τήν ἁγία καί ταπεινή δούλη τοῦ Θεοῦ; Πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι.

Στήν Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως, θαυμάζουμε τήν ἀνάπαυση καί τήν μαρτυρία τήν ὁποία προσέφερε ἡ Παναγία περνῶντας ἀπό τόν θάνατο στήν αἰώνια ζωή. Ψάλλουμε, ἡ τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα ὑπάρχουσα, καὶ τῶν Χερουβεὶμ ἐνδοξωτέρα, καὶ πάσης κτίσεως τιμιωτέρα…ἐν ταῖς τοῦ Υἱοῦ χερσί, σήμερον τὴν παναγίαν παρατίθεται ψυχήν. Πῶς συνέβη αὐτό; Πῶς ἐξακολουθεῖ νά πρεσβεύῃ ἐκ μέρους ὅλων μας; Πῶς ἔλαβε μιά τέτοια ὑψηλή θέση; Πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι.

Τό δυναμικό αὐτῆς τῆς ὑποσχέσεως διά τῆς ισχύος τῆς πίστεως καί διά τῆς ἁγίας μαρτυρίας τῆς Θεοτόκου μᾶς προσφέρει βεβαιότητα καί δύναμη. Οἱ μαθηταί τοῦ Κυρίου μας ἔλαβαν μαθήματα θάρρους καί καθοδηγήθηκαν ἀπό ἐκείνη καί τήν ἁγιότητα τῆς ζωῆς της. Ἡ ἀνάπαυσή της κατέστη ἑορτασμός τῆς ἄφθονης καί αἰώνιας ζωῆς ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται διά τῆς πίστεως στόν Χριστό. Ἡ Ἑορτή αὐτή, ἑορτή ἐλπῖδος καί βεβαιότητος, διαμηνύει ὅτι ἀκόμη καί σέ περιπτώσεις προκλήσεων, ἀκόμη καί ἐνώπιον ἐμποδίων τά ὁποῖα φαίνονται ἀνυπέρβλητα, ἀκόμη καί σέ φυσικές κακουχίες καί πνευματικούς ἀγῶνες, πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι εἰς Χριστόν.

Ἡ δύναμη τῆς πίστεως καί οἱ ἀπεριόριστες εὐκαιρίες ἐνώπιόν μας γιά διακονία καί προσφορά ἀγάπης πρέπει ἐπίσης νά ἀποτελοῦν κύριο μέλημά μας. Στήν πρόσφατη Κληρικολαϊκή Συνέλευσή μας, ἐπιβεβαιώσαμε τήν δέσμευσή μας νά στηρίξουμε τό ἔργο τῶν ἐνοριῶν μας καί νά βοηθήσουμε τούς πιστούς ὁλοκλήρου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς νά ἐξερευνήσουν τις δυνατότητες τῆς μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας. Μαζί δεσμευόμεθα νά διασφαλίσουμε τήν δύναμη καί τήν ζωτικότητα τῆς μαρτυρίας μας. Προσκαλούμεθα νά συνεχίσουμε νά ἐπικεντρωνόμεθα στό θέμα αὐτό, καθώς προετοιμαζόμεθα γιά ἕνα νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος καί ἀναλογιζόμεθα τη δυναμική τοῦ ἱεροῦ ἔργου μας.

Εἴθε οἱ εὐλογίες τοῦ Κυρίου μας νά σᾶς συνοδεύουν σέ αὐτή τήν Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως καί εἴθε ἡ Παναγία Θεοτόκος νά πρεσβεύῃ ὑπέρ ἡμῶν καθώς ἐξερευνοῦμε τό ἀπεριόριστο και ἀνεξάντλητο δυναμικό τῆς πίστεώς μας στόν Θεό.

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,

+ ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals