Ελληνικά English

21 Mαΐου 2017

Κυριακή AHEPA

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Χριστός Ἀνέστη!

            Ἡ χαρά καί τό φῶς τοῦ Πάσχα συνεχίζουν νά γεμίζουν τίς καρδιές μας καθώς διακηρύσσουμε στόν κόσμο ὅτι ὁ Κύριός μας ἀναστήθηκε, ἡ ἐλπίδα μας ἀνανεώθηκε καί ἡ ζωή θριάμβευσε διά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἐπιβεβαιώνουμε αὐτή τήν ἔνδοξη μετάβαση ἀπό τόν θάνατο στή ζωή μέ τόν ἑορτασμό τῆς σημερινῆς ἕκτης Κυριακῆς ἀπό τό Πάσχα, τῆς γνωστῆς ὡς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ. Ἀκούσαμε στό Εὐαγγέλιο πού διαβάσθηκε σήμερα στή Θεία Λειτουργία γιά ἕναν ἄνθρωπο πού ἦταν τυφλός ἐκ γενετῆς. Μέ τήν εὐσπλαγχνία Του ὁ Κύριος θεράπευσε τόν ἄνθρωπο αὐτόν δίδοντάς του τό φῶς τῶν ὀφθαλμῶν καί μέ τόν τρόπο αὐτό ἀποκαλύπτοντας τήν χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ἐπαληθεύθηκε αὐτό πού ὁ Κύριος διαβεβαίωσε ὅταν εἶπε Ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ κόσμου (Ἰω. 8:12). Τό θαυματουργικό γεγονός τοῦ τυφλοῦ μᾶς ὁδηγεῖ στό νά ἐπιβεβαιώσουμε τό κάλεσμα τοῦ Χριστοῦ νά γίνουμε τό φῶς τοῦ κόσμου, νά ἔχουμε συμπόνοια γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἄλλων καί νά ἀποδίδουμε τιμή καί δόξα στόν Θεό γιά τά θαυμαστά ἔργα τά ὁποῖα γίνονται στό ὄνομά Του. 

            Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν κύριο μέλημα τῶν μελῶν τῆς Ἑλληνο - Ἀμερικανικῆς Ἐκπαιδευτικῆς Προοδευτικῆς Ἑνώσεως (ΑΧΕΠΑ) ἐπί ἕνα σχεδόν αἰώνα. Σήμερα τιμοῦμε αὐτή τήν κληρονομιά εὐσπλαγχνίας καί διακονίας ἑορτάζοντας τήν Κυριακή τῆς ΑΧΕΠΑ. Ἐκφράζουμε ἔτσι τήν εὐγνωμοσύνη μας στά μέλη της πού εἶναι οἱ πιστοί διάκονοι τοῦ Θεοῦ, ἡγέτες στίς ἐνορίες των σέ ὁλόκληρη τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή, στά ἱδρύματα καί τίς ὀργανώσεις τῆς Ἐκκλησίας, καί πού διαχειρίζονται τήν δύναμη καί ἀποστολή τῆς ΑΧΕΠΑ πρός κάλυψη ζωτικῶν ἀναγκῶν ἀνά τήν ὑφήλιο. Μέσα ἀπό κοινωνικές ὑπηρεσίες, ἐκπαιδευτικά προγράμματα καί ὑποτροφίες, ἱατρικές, φιλανθρωπικές καί ὑποστηρικτικές προσπάθειες, τά μέλη τῆς ΑΧΕΠΑ δίνουν φῶς σέ πολλούς πού χρειάζονται ἐλπίδα καί συμπόνοια σέ πολλούς πού ἔχουν ἀνάγκη, καί ἀποδίδουν τιμή καί δόξα στόν Θεό διά τῆς μαρτυρίας τῆς πίστεως σ’ Ἐκεῖνον.    

            Παρακαλῶ ὅλες τίς ἐνορίες μας νά ἑορτάσουν τήν Κυριακή τῆς ΑΧΕΠΑ καί ν’ἀναγνωρίσουν τήν προσφορά τῶν μελῶν της. Εἴθε νά συνεχίσουμε νά προσφέρουμε τίς προσευχές καί τή στήριξή μας γιά τή συνέχιση τῆς ἀποστολῆς τῆς ὀργανώσεως αὐτῆς ὑπό τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Εἴθε νά ὑπηρετοῦμε μέ εὐσπλαγχνία διά τῆς δυνάμεως τῆς ἄφθονης χάριτος τοῦ Θεοῦ καί νά  ἀποδίδουμε τιμή καί δόξα σ’Αὐτόν γιά τά ὑπέροχα ἔργα πού ἔχουν συντελεσθῇ.                                             

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί τιμῆς

ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι,

 

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals