Ελληνικά English

Ἀριθμός Πρωτοκόλλου: 124 /18

 

14 Σεπτεμβρίου 2018

Ἡ Παγκόσμια Ὕψωση τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Καθώς προσκυνοῦμε σήμερα τόν Ἅγιο Σταυρό τοῦ Κυρίου μας καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο ὑψώνουν τό σύμβολο τοῦ ἱεροῦ καί τιμίου ξύλου, διακηρύσσουμε ὅτι ὁ Σταυρός ἀποτελεῖ ἀνίκητη ἀσπίδα, θεϊκό σκῆπτρο καί καύχημα τῶν πιστῶν. Τόν ὑψώνουμε ἐπιβεβαιώνοντας ὅτι ὁ Σταυρός καθαγιάζει ὡς τά πέρατα τοῦ κόσμου. Χαιρετίζουμε τόν ζωοποιό Σταυρό ὡς ἀπόρθητο τρόπαιο θεότητος, πόρτα Παραδείσου καί ἀρωγό τῶν πιστῶν. Διά τοῦ Σταυροῦ καταβάλλονται οἱ ἐχθροί μας, ἑδραιώνεται ἡ ἐλευθερία ἀπό τήν φθορά καί τόν θάνατο, καί προσφέρεται ἡ σωτηρία παγκοσμίως.

Ὅπως ὑψώνεται ὁ Σταυρός, θαυμάζουμε τό γεγονός ὅτι ἕνα ὄργανο προορισμένο γιά βασανισμό καί αἰσχύνη μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἄφθονη καί αἰώνια ζωή. Διερωτόμεθα πῶς ἕνα ἀντικείμενο τό ὁποῖο προκαλοῦσε πόνο καί θάνατο ἀποκαλύπτει τήν δόξα καί δύναμη τοῦ Θεοῦ. Δοξολογοῦμε καί εὐχαριστοῦμε διότι ἀντί μίσους καί ἀπανθρωπίας, ὁ Σταυρός κατέστη ἀγάπη καί ἐλευθερία. Ἀντί πόνου, δεχόμεθα ἴαση καί ἐλπίδα. Ὁ Σταυρός μᾶς ὁδηγεῖ ἀπό τόν θάνατο στή ζωή. Διά τοῦ Σταυροῦ γνωρίζουμε ὅτι τά πάντα εἶναι δυνατά σ’ἐκείνους οἱ ὁποῖοι πιστεύουν στόν Χριστό.

Σήμερα, καθώς ὑψώνουμε τόν Ἅγιο Σταυρό, προσφέρουμε μαρτυρία στόν κόσμο τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως. Ἐνθυμούμεθα ὅτι ὁ Χριστός μᾶς ἐκάλεσε λέγοντας: Ε τις θέλει πίσω μου ρχεσθαι, ρνησάσθω αυτν κα ράτω τν σταυρν ατοκαθ’ μέραν, κα κολουθείτω μοι (Λουκ. 9:23). Ἀναλογιζόμεθα τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου οἱ ὁποῖοι προσφέρουν καθοδήγηση ἀναφορικά μέ τή σχέση Σταυροῦ καί πίστεως: Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός· ὅ δέ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καί παραδόντος ἑαυτόν ὑπέρ ἐμοῦ (Γαλ.. 2:20). Ὁ Σταυρός μᾶς ἀποκαλύπτει τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ καί καθιστᾶ τά πάντα δυνατά μέσῳ τῆς πίστεως.

Ὅπως προσκυνοῦμε τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ καί ἐπιβεβαιώνουμε τόν θρίαμβο καί τό δυναμικό πού μᾶς προσφέρει, προσευχόμεθα καί στηρίζουμε τήν ἀγαπημένη μας Ἑλληνική Ὀρθόδοξη Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Στόν χῶρο αὐτό συγκεντρώνονται γιά λατρεία, προσευχή καί μάθηση πολλοί οἱ ὁποῖοι ἐσήκωσαν τόν δικό τους σταυρό καί ἀκολουθοῦν τόν Χριστό. Ὁ χῶρος αὐτός εἶναι ὀργανικά συνδεδεμένος μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας, καί εἶναι ἡ πίστη ἐκείνη ἡ ὁποία ὁδήγησε πολλούς στόν Τίμιο Σταυρό γιά νά προετοιμασθοῦν γιά μιά ζωή διακονίας. Πρόκειται γιά χῶρο μέ τεράστιο δυναμικό, ὅπου οἱ σπουδασταί ἀντιλαμβάνονται ὅτι τά πάντα εἶναι δυνατά διά τῆς πίστεως. Μέσα ἀπό τήν ἀφοσίωση καί τήν κλήση των, θά μεταμορφωθοῦν ζωές, θά ἀναπτυχθοῦν ἐνορίες, θά καλυφθοῦν ἀνάγκες καί ψυχές θά ὁδηγηθοῦν στόν Χριστό καί στήν ἄφθονη ζωή τήν ὁποία Ἐκεῖνος προσφέρει.

Σέ αὐτή τήν ὡραία καί πλήρη ἐμπνεύσεως Ἑορτή, εἴθε νά προσευχηθοῦμε καί νά στηρίξουμε τό ζωτικό ἔργο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῶν ἀγαπητῶν φοιτητῶν, καί τοῦ προσωπικοῦ, διδακτικοῦ καί μή. Ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιά τό ἔργο τῶν ἐπιτρόπων καί τήν ἀφοσίωση τῶν πολλῶν εὐεργετῶν οἱ ὁποῖοι προσφέρουν ὑποστηρίζοντας τό ἱερό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας στήν Ἀμερική. Ἄς παραμείνουμε ἔκθαμβοι κοιτάζοντας τόν Σταυρό, ἐπιβεβαιώνοντας αὐτά πού ἔχουν ἐπιτευχθεῖ γιά τή σωτηρία μας διά τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ. Ἄς ἀποχωρήσουμε ἀπό τήν συγκέντρωση αὐτή τῶν ἀνθρώπων Του, ἐνώπιον τοῦ Σταυροῦ, γνωρίζοντας ὅτι διά τῆς πίστεως στόν Χριστό, μεγάλα καί ὑπέροχα πράγματα, πράγματα τά ὁποῖα φαντάζουν ἀδύνατα καί ἀνεπίτευκτα, θά ἐκπληρωθοῦν γιά τήν τιμή καί τή δόξα Του!

 

Μετά πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,
ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals