Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ἀριθμ. Πρωτ. 218/17

Ημ/νία αποστολής  2 Ιανουαρίου 2018

21 Δεκεμβρίου 2017
Κληρικολαϊκή Συνέλευσις 2018

Εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι
(Μᾶρκ. 9:23)

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους ρχιερες, τούς Ελαβεστάτους ερες καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τν Κοινοτικν Συμβουλίων, τά μερήσια καί πογευματινά Σχολεα, τίς Φιλοπτώχους δελφότητες, τήν Νεολαία, τίς λληνορθόδοξες ργανώσεις καί λόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τς ερς ρχιεπισκοπς μερικς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

            Μέ χαρά στήν καρδιά μας, ἀναμένοντας τίς  Ἑορτές τῆς Ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου μας, συνενώνω τήν φωνή μου μέ τήν φωνή τῶν ἀγαπητῶν καί σεβασμίων Ἱεραρχῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου καί τῶν μελῶν τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, γιά νά σᾶς ἀνακοινώσουμε ὅτι ἡ 44η Διετής Κληρικολαϊκή Συνέλευση καί τό Ἐθνικό Συνέδριο τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν θά πραγματοποιηθοῦν ἀπό 1ης ἕως 5ης Ἰουλίου 2018, στήν Βοστώνη, Μασσαχουσέττης.   Ἐκφράζουμε τήν εἰλικρινῆ εὐγνωμοσύνη μας στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.  Μεθόδιο καί τήν ἡγεσία, τόν κλῆρο καί τόν λαό τῆς Μητροπόλεως Βοστώνης γιά τήν προθυμία των νά φιλοξενήσουν τήν 44η Διετή Κληρικολαϊκή Συνέλευση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας καί νά ὑποδεχθοῦν τούς ἡγέτες τῶν ἐνοριῶν καί ὀργανισμῶν ἀπό ὁλόκληρη τήν ἐπικράτεια τῆς εὐλογημένης χώρας μας. 

            Τό θέμα τῆς Συνελεύσεως θά εἶναι Ὅλα εἶναι δυνατά γι’αὐτόν πού πιστεύει στόν Χριστό (πρβλ. Μᾶρκ. 9:23).  Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἐπιβεβαιώνουμε τήν πίστη μας στόν Χριστό, μιά πίστη πού καθιστᾷ τά ἀδύνατα δυνατά, τά ἀπρόσιτα προσιτά, τά ἀκατόρθωτα κατορθωτά.  Γνωρίζουμε ὅτι ἡ πίστη μας σέ Ἐκεῖνον μᾶς καθοδηγεῖ στήν λατρεία καί διακονία μας.   Ὁδηγούμεθα ἐπίσης ἀπό το παράδειγμα τοῦ Κυρίου μας βλέποντας τίς ἀπεριόριστες δυνατότητες τῆς πίστεώς μας.   Ἡ ζωή καί διακονία του μᾶς δείχνουν ὅτι ἡ πίστη σέ Ἐκεῖνον ὁδηγεῖ σέ θεραπεία, ἀνακαίνιση καί ἐλπίδα.   Ἡ πίστη στόν Χριστό νικᾷ τήν δύναμη τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου, μεταμορφώνει τίς ζωές μας καί μᾶς ὁδηγεῖ στήν ὁδό τῆς σωτηρίας.   Ἡ ἀκλόνητη πίστη μας σέ Ἐκεῖνον ὅπως ἐκδηλώνεται μέσα ἀπό τίς ζωές καί τήν διακονία μας θά μᾶς βοηθήσῃ νά ὑπερβοῦμε τίς οἱεσδήποτε προκλήσεις, θά ἐπεκτείνει τήν μαρτυρία μας σέ νέους καί δυναμικούς τρόπους καί θά ὁδηγήσῃ ἄλλους στόν Χριστό καί τήν ἄφθονη καί εὐλογημένη ζωή ἐν Αὐτῷ.

            Ὅπως προγραμματίζουμε τήν Κληρικολαϊκή Συνέλευσή μας, καλῶ τούς πιστούς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς νά ἀναλογισθοῦμε τό θέμα καί τίς ἐπιπτώσεις ἐπί τοῦ ἔργου μας στίς ἐνορίες, τίς διακονίες, τούς ὀργανισμούς καί τά ἐφόδια μας.  Καλοῦμε ἐπίσης ὅλες τίς ἐνορίες μας νά στηρίξουν καί νά στείλουν ἀντιπροσώπους οὕτως ὥστε νά ὑπάρξῃ πλήρης συμμετοχή σ’αὐτό τό ζωτικό γεγονός τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας στήν Ἀμερική.   Ἡ Κληρικολαϊκή Συνέλευσή μας εἶναι εὐλογημένη περίοδος γιά νά συγκεντρωθοῦμε μέ πίστη, ἀδελφοσύνη καί ἀγάπη καί νά ἐπικεντρωθοῦμε στήν ἀξιολόγηση καί προγραμματισμό τοῦ ἔργου τῆς διακονίας.   Εἴθε οἱ προετοιμασίες μας νά καθοδηγοῦνται ἀπό τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ, διά τῆς δυνάμεως τῆς πίστεώς μας σέ Ἐκεῖνον καί διά τῆς δεσμεύσεώς μας νά μοιρασθοῦμε τίς ἀπεριόριστες δυνατότητες καί τήν τεραστία δύναμη τῆς πίστεώς μας στόν Χριστό.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
ἐν Χριστῷ σαρκωθέντι,

                                               † ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals