Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἀδελφότητας τῶν Πρεσβυτερῶν.

Ελληνικά English

Ἀριθμ. Πρωτ. 113/2022

 

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ

τῆς Ἐθνικῆς Ἀδελφότητας τῶν Πρεσβυτερῶν.

 

5 Ἰουνίου 2022

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ ἀναστάντι,

«Οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει σὺν γυναιξὶ

καὶ Μαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ». (Πράξεις 1:14)

Ἀφιερώνουμε τὴ σημερινὴ Κυριακὴ στὴν Ἐθνικὴ Ἀδελφότητα τῶν Πρεσβυτερῶν, γιὰ δεύτερη συνεχὴ χρονιὰ ὡς τὴν κοντινότερη Κυριακὴ στὶς 4 Ἰουνίου, ἑορτὴ τῶν ἁγίων ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου, Μάρθας καὶ Μαρίας. Ἔχουμε ἐπιλέξει αὐτὴ τὴν ἑορτὴ γιατὶ ἀντανακλᾶ τὸ ρόλο καὶ τὴν προσφορὰ τῆς κάθε μιᾶς πρεσβυτέρας στὴ διακονία τῆς ἐκκλησίας. Ἰδιαίτερα αὐτὴ τὴ χρονιὰ τῆς ἑκατονταετηρίδας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐπαινοῦμε τὸ ρόλο καὶ τὴ συνεισφορὰ τῶν Πρεσβυτερῶν ὡς ἀναντικατάστατα μέλη τῆς ἐκκλησίας μας ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της. Οἱ πρεσβυτέρες προσφέρουν ἐδῶ καὶ ἑκατὸ χρόνια στὴ διδασκαλία τῶν ἑλληνικῶν, στὰ κατηχητικά, στὴν ὀργάνωση φιλανθρωπικῶν ἐκδηλώσεων στὶς κοινότητές μας καὶ βέβαια ὀφείλουμε νὰ μνημονεύσουμε τὴν ἀνεκτίμητη προσφορά τους στὴν ὑποστήριξη τῶν κληρικῶν τῆς ἐκκλησίας μας.

            Ἡ περικοπὴ ποὺ διαβάσαμε ἀπὸ τὶς πράξεις τῶν Ἀποστόλων σκιαγραφεῖ τὴ σημαντικὴ συμβολὴ τῶν γυναικῶν στὴν πρώτη ἐκκλησία. Ἐπιπλέον, αὐτὴ ἡ Κυριακὴ τῶν Πατέρων τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία βρίσκεται μεταξὺ τῆς ἑορτῆς τῆς  Ἀναλήψεως καὶ τῆς Πεντηκοστῆς, εἶναι ἀφιερωμένη σὲ ὅλους τοὺς ἁγίους Πατέρες καὶ τὶς Μητέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ μᾶς δίνει ἀκόμη μία ἀφορμὴ γιὰ νὰ τιμήσουμε τὶς Πρεσβυτέρες ἁπανταχοῦ στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς.

            Ἂς δείξουμε λοιπὸν τὴν ἀγάπη μας καὶ τὸ σεβασμὸ γιὰ τὶς Πρεσβυτέρες τῆς ἐκκλησίας μας, διότι κάνουν πολλὲς θυσίες, ὥστε οἱ σύζυγοί τους νὰ μποροῦν νὰ διακονοῦν ἀπερίσπαστα τὶς ἐνορίες μας, καὶ βέβαια οἱ πρεσβυτέρες ἀποτελοῦν μοναδικὰ παραδείγματα προσφορᾶς καὶ διακονίας. Πράγματι, ἀξίζουν τὴν ἐκτίμησή μας καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη μας, εἰδικὰ αὐτὴ τὴν ἡμέρα ποὺ ἡ ἁγία μας ἐκκλησία ἀφιερώνει στὴν Ἐθνικὴ Ἀδελφότητα τῶν Πρεσβυτερῶν.

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ ἀγάπη ἐν Χριστῷ,

 

 

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

 

 

Archbishop News