Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν παμμεγίστων Ταξιαρχῶν.

Ελληνικά English

Ἀριθμ. Πρωτ. 248/2022

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν παμμεγίστων Ταξιαρχῶν.

6 Νοεμβρίου 2022

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα» (Ψαλμὸς 103:5).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Κάθε χρόνο κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς συνάξεως τῶν παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν ἄλλων ἐπουρανίων δυνάμεων ἀσωμάτων, κάνουμε ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὸ πολυτιμότατο ἵδρυμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, τὸν οἶκο εὐγηρίας «ὁ Ἅγιος Μιχαήλ». Οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἑμᾶς ἴσως νὰ μὴν ἀντικρύσουμε ποτὲ τὸ πρόσωπο ἑνὸς ἀγγέλου στὴ ζωὴ αὐτή, ὅμως συχνὰ ἀντιλαμβανόμαστε τὴν παρουσία τους. Φέρνουν μηνύματα ἀγάπης ἀπὸ τὸ Θεό καὶ μᾶς ἐνισχύουν ὅταν βρίσκομαστε ἐν καιρῷ πειρασμοῦ, ἰδίως ὅταν ἡ πίστη μας δοκιμάζεται. Ἀλλὰ ὅσο χρειαζόμαστε τὴ βοήθεια καὶ τὴν προστασία τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων, ἄλλο τόσο ὀφείλουμε νὰ μιμούμαστε τὸν ἀγγελικὸ βίο τους, δηλαδὴ νὰ εἴμαστε φορεῖς τῆς ἀγάπης, τοῦ ἐλέους, τῆς συγχωρήσεως καὶ τῆς συμπαθείας πρὸς τοὺς ἄλλους, γινόμενοι «πυρὸς φλόγα» ὡς λειτουργοὶ τοῦ ὑψίστου, καθὼς καὶ ὁ ψαλμωδὸς ἐπισημαίνει.

Δίνεται μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ ἀναλάβουμε τὴν ἀπόστολὴ καὶ νὰ συνεισφέρουμε κατὰ τὸ δυνατὸ στὴ λειτουργία τοῦ οἴκου εὐγηρίας «ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ» μὲ ἀγάπη καὶ αὐταπάρνηση, διότι ἡ ἀποστολὴ αὐτὴ ἐπικεντρώνεται στὴν ὑποστήριξη τῶν τιμίων ἐκείνων μελῶν τῶν κοινοτήτων μας, ποὺ ὄχι μόνο προσέφεραν πολλὰ στὴν Ἐκκλησία καὶ στὶς κοινότητές μας, ἀλλὰ χρήζουν τῶν φροντίδων μας κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ τῆς ζωῆς τους. Ὁ οἶκος εὐγηρίας «ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ» δίνει τὴν εὐκαιρία σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας νὰ προσφέρουν, στηρίζοντας τοὺς ἡλικιωμένους μας, δείχνοντας τὴν ἀγάπη μας σὲ ὅλους αὐτοὺς «τοὺς ἐργάτες τῆς πρώτης ὥρας» κατὰ τὸν εὐαγγελιστή.

Αὐτὴ τὴ χρονιά, ἂς ἐμπνευστοῦμε ἀπὸ τὴ διαχρονικὴ παρουσία στὸν παλαιὸ καὶ στὸ νέο Ἰσραὴλ τῶν ἀγγέλων, προεξαρχόντων τῶν ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ. Ἂς ἐνστερνιστοῦμε τὸν φιλανθρωπικὸ σκοπὸ τοῦ οἴκου εὐγηρίας «ὁ Ἅγιος Μιχαήλ», ἀνάβοντας στὴν καρδιά μας τὴ φλόγα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς συμπαθείας στοὺς ἡλικιωμένους ἀδελφούς μας, εἴτε αὐτοὶ ἀνήκουν στὶς οἰκογένειες καὶ στὶς ἐνορίες μας εἴτε ὄχι, ἐνισχύοντας τὸ θεάρεστο ἔργο αὐτοῦ τοῦ πολυτίμου ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Μετὰ πατρικῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Archbishop News