Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων.

Ελληνικά English

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 296/2021

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων.

Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου 2021

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

«Λαθὼν ἐτέχθης ὑπὸ τὸ Σπήλαιον, ἀλλ᾽ οὐρανός σε πᾶσιν ἐκήρυξεν, ὥσπερ στόμα, τὸν ἀστέρα προβαλλόμενος Σωτήρ. Καὶ μάγους σοι προσήνεγκεν, ἐν πίστει προσκυνοῦντάς σε, μεθ᾽ ὧν ἐλέησον ἡμᾶς»  (Τροπάριο τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Καθὼς συγκεντρωνόμαστε γιὰ νὰ ἑορτάσουμε τὰ Χριστούγεννα, μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες καὶ σημαντικότερες θρησκευτικὲς ἑορτὲς γιὰ ὅλους στὴν Ἀμερική, ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί λαμβάνουμε μία ἰδιαίτερη πρόσκληση γιὰ ἐμπειρικὴ μετοχὴ - μέθεξη στὴ γέννηση τοῦ Σωτῆρος στὴ Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας. Μὲ τὶς κατανυκτικὲς ἀκολουθίες καὶ ἰδίως μετέχοντας στὴ Θεία Λειτουργία, καλούμαστε νὰ γίνουμε τὸ σπήλαιο ὅπου «ἐγεννήθη τὸ παιδίον, μυστικῷ τῷ τρόπῳ». Διότι ὅλοι μας διαθέτουμε μετὰ ἀπὸ τὴ βαπτισή μας καρδιὰ ὅμοια μὲ σπήλαιο, ὅπου ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται νὰ κατοικεῖ καὶ νὰ πλημμυρίζει μὲ τὴν παρουσία του. Καθένας ἀπὸ ἐμᾶς ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ γίνει ὁ τόπος ἐκεῖνος ἀπὸ ὅπου θὰ γίνεται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ὅπως τὸ βρέφος ἀναπτύσσεται ἀφομοιώνοντας τὸν κόσμο ποὺ τὸ περιβάλλει, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ ἡ δική μας ἀνάπτυξη ἐν Χριστῷ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὶς λειτουργικὲς ἐμπειρίες ποὺ γευόμαστε στὶς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀνάπτύξης αὐτῆς συμβαίνει πάντοτε στὴ ζωή μας, ὅταν ἐφαρμόζουμε τὶς ἀρετὲς τῆς ὑπομονῆς, τῆς ἀνεκτικότητας, τῆς ταπεινοφροσύνης, τῆς γενναιοδωρίας, τῆς συγχωρητικότητας, τῆς ἐλεημοσύνης, τῆς συμπάθειας καὶ τῆς ἀγάπης. Τότε ἡ παρουσία τῆς θείας χάριτος ἐνεργεῖται στὶς καρδιές μας καὶ ἀναπτύσσεται τελείως, ὅπως ὁ ἀπόστολος Παῦλος διακηρρύσσει: «μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Πρὸς Ἐφεσίους 4:13).

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς καταδέχθηκε καὶ γεννήθηκε σὲ ἕνα ταπεινὸ σπήλαιο στὴ Βηθλεέμ. Ὁ ἴδιος ἐπιθυμεῖ νὰ μετατρέψουμε τὶς καρδιές μας σὲ σπήλαια γιὰ νὰ γεννηθεῖ ἐκεῖ, μὲ μοναδικὴ προϋπόθεση τὴν ταπείνωση τοῦ ἑαυτοῦ μας. Ἂς γίνουμε ὅπως οἱ ποιμένες καὶ οἱ μάγοι ποὺ ταξίδεψαν ἀπὸ μακριὰ γιὰ νὰ τὸν συναντήσουν, διότι κατῆλθε ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς γιὰ νὰ γίνει ἄνθρωπος καὶ νὰ μᾶς δείξει τὸ δρόμο γιὰ μιὰ ὄμορφη ζωὴ στὴ γῆ καὶ τὴν αἰώνιο ζωὴ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

Ἂς διαλαλήσουμε: «Χριστὸς Γεννᾶται! Δοξάσατε!» καὶ ἂς τὸν ὑποδεχτοῦμε νὰ γεννηθεῖ στὴν καρδιὰ καὶ στὴν ψυχή μας, διότι Ἐμμανουήλ σημαίνει «μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός». Ἐφαρμόζοντας τὴ διδασκαλία του, θὰ γευθοῦμε αὐτὴ τὴν ἐσωτερικὴ μεταμόρφωση στὴ ζωή μας καὶ αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δῶρο.

 

Μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ βρέφους ποὺ γεννήθηκε στὴ Βηθλεὲμ καὶ μὲ πολλὲς εὐχές,

 

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

 

Archbishop News