Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τοὺς ἁγίους Ἀναργύρους Κοσμᾶ καὶ Δαμιανό

Ελληνικά English

Ἀριθμ. Πρωτ. 240/2022

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τοὺς ἁγίους Ἀναργύρους Κοσμᾶ καὶ Δαμιανό

 

30 Ὀκτωβρίου 2022

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν» (Ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων, ἦχος πλ. δ´).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς ἀποτελοῦν τὰ ἄριστα παραδείγματα γιὰ ὅλους ἐμᾶς ποὺ πιστεύουμε στὸ ἔργο τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ἑνὸς ὀργανισμοῦ ἀντιπροσωπευτικοῦ τῆς φιλανθρωπικῆς διακονίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐξ ὁρισμοῦ ἡ λέξη «ἀνάργυρος» (ἀν+ἄργυρος) προσδιορίζει τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀρνεῖται τὰ ἀργύρια καὶ εἶναι τὸ ἀντίθετο τῆς λέξεως «φιλάργυρος» (φίλος+ἄργυρος) ὡς προσδιορισμὸς τοῦ ἐραστῆ τῶν ἀργυρίων, ἕνας προσδιορισμὸς ποὺ ἁρμόζει στὸν Ἰούδα τὸν Ἰσκαριώτη, ὁ ὁποῖος πῆρε τὰ τριάκοντα ἀργύρια γιὰ νὰ προδώσει τὸν Χριστό.

Αὐτὸ ἐξάλλου εἶναι τὸ ἰδίωμα τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, νὰ μοιράζει αὐτὰ ποὺ τῆς προσφέρουν, χωρὶς νὰ συσσωρεύει καὶ νὰ «θησαυρίζει θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς» (Ματθ.

6:19), πετυχαίνοντας πραγματικὰ θαύματα! Μὲ τὸ πλούσιο φιλανθρωπικό της ἔργο, ἡ Φιλόπτωχος βοηθάει τοὺς ἀνθρώπους νὰ στέκονται στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων, ξεπερνώντας τοὺς ἑαυτούς τους, σύμφωνα μὲ τὸ «κατ᾽εἰκόνα Θεοῦ», ὅπως καὶ δημιουργήθηκαν.

Ἡ Φιλόπτωχος βιώνει τὴν ἀλήθεια ποὺ ἀκοῦμε κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία: «Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν, σοὶ προσφέρομεν», δηλαδὴ ὅτι ὅλα ὅσα ἔχουμε, μᾶς δίνονται ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ὅταν τὰ προσφέρουμε πάλι σὲ αυτὸν εὐχαριστηριακά, τότε μετασχηματίζονται μὲ τὴ χάρη του. Αὐτὸ ἄλλωστε εἶναι καὶ τὸ νόημα τῆς κατάληξης τοῦ ἀπολυτικίου τῶν ἁγίων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, προστάτων ἁγίων τῆς Φιλοπτώχου, «δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε», τὸ ὁποῖο ἀντιγράφεται ἀπὸ τὴν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ πρὸς τοὺς μαθητές του (Ματθ. 10:8). Αὐτὲς οἱ λέξεις ἀποτελοῦν τὸ θεμέλιο τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς γενναιοδωρίας τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας.

Προτρέπω λοιπόν, ὅλα τὰ μέλη τῶν κοινοτήτων μας στὴν Ἀμερική, ἀκολουθώντας τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ἐφαρμόσουν τὴν τέλεια αὐτὴ διδασκαλία τῆς ἀγάπης καὶ τῆς φιλανθρωπίας. Τὰ τοπικὰ τμήματα τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος σὲ ὅλη τὴν Ἀμερικὴ τείνουν χείρα βοηθείας σὲ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη ἐδῶ, ὅπως καὶ στὴ Μητέρα Ἐκκλησία. Ἰδίως μετὰ τὴν καταστρεπτικὴ πυρκαγιὰ στὸ νοσοκομεῖο τοῦ Μπαλουκλῆ, τὸ ὁποῖο ἐξυπηρετεῖ τόσους πολλοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφές μας στὴν Πόλη, ἂς βοηθήσουμε τὶς κυρίες τῆς Φιλοπτώχου, ὥστε μὲ γεμάτα χέρια νὰ ἀσκήσουν τὴ φιλανθρωπία στὸν κόσμο. Μεσιτείαις τῶν ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, ἀμήν.

Μετὰ πατρικῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Archbishop News