Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ.: 20 / 17

 

25 Μαρτίου 2017

Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ

Ἡμέρα Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Συμβουλίων τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων, τῶν Διακεκριμένων Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. 

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Σήμερα, καθώς ἑορτάζουμε τήν εὐλογημένη καί ἁγία Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελι-σμοῦ, ἀκοῦμε τά λόγια τοῦ Ἀρχαγγέλου τά ὁποῖα προμηνύουν τήν καλή εἴδηση τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Υἱοῦ γιά τή σωτηρία μας. Ἀκοῦμε τήν ἀπάντηση τῆς Παρθένου Μαρίας ἡ ὁποία ὑμνεῖ τόν Θεό καί παραδίδει τόν ἑαυτόν της στό θέλημά Του. Ἀκοῦμε τήν ὁμολογία τῆς πίστεώς της στόν Θεό καθώς διακηρύσσει, Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον, καί ἠγαλλίασεν τό πνεῦμά μου ἐπί τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρι μου ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπί τήν ταπείνωσιν τῆς δούλης Αὐτοῦ ...  Ὅτι ἐποίησεν μοι μεγάλα ὁ δυνατός, καί ἅγιον τό ὄνομα Αὐτοῦ (Λουκᾶ 1:47-49).

Ἀκούγοντας τά λόγια αυτά διά στόματος τοῦ Ἀρχαγγέλου καί τῆς Θεοτόκου, ἀκοῦμε τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ. Σ’ ἕναν κόσμο γεμᾶτο προκλήσεις καί ἀλλαγές, τό μήνυμα τοῦ Ἀρχαγγέλου ἀπεκάλυψε τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ τόσο γιά τή δική μας σωτηρία ὅσο καί τή σωτηρία τῆς κτίσεώς Του. Στήν ἀπόκρισή της, ἡ ἀμώμητος καί ἁγία Παρθένος, πλήρης Ἁγίου Πνεύματος καί συνεπαρμένη ἀπό τήν ἐκ Θεοῦ ἐπιλογή της, ἀπεκάλυψε τή δύναμη τῆς πίστεως καί τῆς χάριτος. Διά τοῦ γεγονότος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί διά τῆς φωνῆς Ἐκείνου ὁ Ὁποῖος μᾶς δίδει ζωή, ἐλπίδα καί χάρη, κατανοοῦμε τόν τρόπο διά τοῦ ὁποίου εἴμεθα σέ θέση νά διαδώσουμε τή φωνή τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο μας σήμερα. 

Ψάλλουμε τόν ὑπέροχο ὕμνο τῆς Ἑορτῆς, Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον καί τοῦ ἀπ’αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις. Στή λατρεία μας καί διά τῆς ζωῆς μας, γινόμεθα ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ ὅταν διαδίδουμε τήν καλή εἴδηση τῆς σωτηρίας. Μέ συνέπεια καί πίστη ἀνακοινώνουμε στόν κόσμο ὅτι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἔχει ἀποκαλυφθῆ διά τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἁμαρτία καί ὁ θάνατος ἔχουν κατανικηθῆ καί ἡ ἀποκατάσταση τῆς θείας εἰκόνος προσφέρεται σέ ὅλους. 

Εἴμεθα ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ ὅταν ἐκφράζουμε τήν πίστη μας στή δύναμη τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπό τή ζωή μας ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπό ἁγιότητα καί ὑπακοή. Ἐμπνεόμενοι ἀπό τήν Θεοτόκο, προσφέρουμε αὐτή τήν φωνή ὅταν ἀνοίγουμε τόν ἑαυτό μας στήν παρουσία καί καθοδήγησή Του, ὅταν ἀκολουθοῦμε τό δρόμο Του σέ ὅλες τίς πτυχές τῆς ζωῆς μας ἐμπιστευόμενοι στίς ὑποσχέσεις Του. 

Ἡ δύναμη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ συνδέεται ἐπίσης μέ τόν ἑορτασμό τῆς Ἑλληνικῆς Ἡμέρας Ἀνεξαρτησίας. Ἐμψυχωμένοι ἀπό τήν πίστη των στόν Θεό, ἐμπνευσμένοι ἀπό τήν ἐλπίδα γιά ἐλευθερία, καί πρός τιμήν τῶν πολλῶν οἱ ὁποῖοι ὑπέφεραν σέ καθεστώς καταπιέσεως ἐπί αἰῶνες, οἱ πρόγονοί μας ἀναζήτησαν τήν χάρη καί τήν δύναμη νά διεκδικήσουν τήν ἐλευθερία, ξεκινῶντας τόν ἀγῶνα τους γιά ἀνεξαρτησία τήν Ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τό 1821. Αὐτοί οἱ θαρραλέοι ἄνθρωποι λαχταροῦσαν νά ἔλθῃ ἡ ἡμέρα νά μποροῦν νά ζοῦν ἐλεύθεροι, νά λατρεύουν τόν Θεό ἀνοικτά καί νά αὐτοδιαχειρίζονται τίς κοινότητές των ὡς Ἑλληνικό ἔθνος. Ἐνῶ πολλοί εἶχαν δείξει ὑπομονή μέ τήν δύναμη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, εἶχε ἔλθει πλέον ἡ ὥρα, τό 1821, νά ὑψώσουν τή φωνή των πρός ἀναζήτηση τῆς ἐλευθερίας.

Σήμερα, τιμοῦμε τή μνήμη τῶν πατέρων καί μητέρων μας καί εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τήν ἐγκαρτέρηση, πίστη καί θυσία των. Μᾶς ἐμπνέει, ἐπίσης, ὁ ἡρωϊσμός καί ἡ ἐμπιστοσύνη των στόν Θεό νά διεκδικήσουν τήν ἐλευθερία γιά ὅλους, καί κυρίως, τήν ἐλευθερία τήν ὁποίαν ἀνακαλύπτουμε στό Χριστό. Εἴμεθα ἡ φωνή Του σ’ἔναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Καλούμεθα νά διακηρύξουμε τήν καλή εἴδηση τῆς σωτηρίας καί νά ἀποκαλύψουμε τή δύναμη τῆς χάριτος διά τῆς πίστεώς μας σ’Ἐκεῖνον. Σέ αὐτή τήν εὐλογημένη Ἑορτή, εἴθε ἡ παρουσία καί ἡ χάρη Του νά σᾶς ἐνδυναμώνῃ καί νά σᾶς ἐμπνέῃ ὥστε καταστῆτε μαρτυρία τῆς χάριτός Του. 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals