Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτοκόλλου: 20 / 06

 

25 Μαρτίου 2006

Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου

Ἡμέρα Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

Ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

 

Στήν εὐλογημένη Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἡ ὁποία ἐφέτος τιμᾶται ἐν μέσῳ τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, μᾶς δίδεται ἡ δυνατότητα νά ἑορτάσουμε ἕνα ὡραῖο καί πνευματικά σπουδαῖο γεγονός στήν ἱστορία τῆς λυτρώσεως. Μνημονεύουμε τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ στήν Παρθένο Μαρία, τόν εὐαγγελισμό τῆς Σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τήν ἀποδοχή ἐκ μέρους της τοῦ θείου θελήματος νά καταστῇ Θεοτόκος καί τήν σύλληψη τοῦ Σωτῆρος ὡς ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἀνθρωπότητα. Ἑορτάζουμε αὐτή τήν Ἑορτή μέ χαρά καί εὐγνωμοσύνη, διότι τοιουτοτρόπως εἰσῆλθε ὁ Θεός στήν ἀνθρώπινη κατάστασή μας μέσα ἀπό τήν Παρθένο Μαρία.

 

Σέ αὐτό τό θαυματουργό γεγονός ὁ Θεός ἐχάρισε μία μοναδική καί μόνιμη εὐλογία στήν Παρθένο Μαρία ἡ ὁποία εὗρε χάριν παρά τῷ Θεῷ, καί ἐξελέγη νά γίνῃ ἡ μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ὑψίστου, οὕτινος τῆς βασιλείας οὐκ ἐσται τέλος (Λουκᾶ 1:30-33). Εἶναι ὅμως ἐμφανές ἀπό τήν βιβλική περιγραφή τοῦ γεγονότος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ὅτι ἡ ἐπιλογή τοῦ Θεοῦ ἐξηρτᾶτο ἀπό κάποια ἄλλη ἐπιλογή, δηλαδή τήν ἐπιλογή τῆς Παρθένου. Ὅταν ἐκείνη ἄκουσε τά λόγια τοῦ ἀγγελικοῦ ἀπεσταλμένου ἔπρεπε νά ἐπιλέξῃ καί ν' ἀποφασίσῃ νά ἀποδεχθῇ τό θεῖο θέλημα καί νά γίνῃ πρόθυμη συνεργός στό γεγονός τῆς Σαρκώσεως. Αὐτό ἀκριβῶς καί ἔπραξε λέγοντας,  Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου (Λουκᾶ 1:38). Αὐτή ἡ ἐπιλογή κατέστη δυνατή λόγῳ τῆς

 

καθαρότητος τῆς καρδιᾶς καί διανοίας της. Ἐπειδή ἀγαποῦσε βαθειά τόν Θεό, ἐπειδή ἀκολουθοῦσε πιστά τίς ἐντολές Του, καί ἐπειδή ἡ ζωή της ἦτο ζωή ἁγιότητος, εἶχε τήν δυνατότητα ἡ Παρθένος Μαρία νά ἀναγνωρίσῃ τό μήνυμα τῆς ἀλήθειας πού μετέφερε ὁ Ἀρχάγγελος νά ἀφιερώσῃ τήν ζωή της στήν πραγμάτωση ἑνός τέτοιου θαυμαστοῦ μηνύματος τό ὁποῖο ἐξέφραζε τήν βούληση τοῦ Θεοῦ. Ὡς ἀποτέλεσμα, οἱ λόγοι τοῦ Ἀρχαγγέλου πρός τήν Παρθένο Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σέ καί δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διό καί τό γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται Υἱός Θεοῦ (Λουκᾶ 1:35), ἔγιναν πραγματικότητα.

 

Τό γεγονός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί ἡ ἐπιλογή τῆς Θεοτόκου ἀποτελοῦν παράδειγμα γιά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς, καθώς καθημερινά ἀντιμετωπίζουμε τήν πρόκληση τῆς ἐπιλογῆς τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ γιά τή ζωή μας. Φυσικά, οἱ δικές μας ἐπιλογές δέν προσομοιάζουν οὔτε στό χαρακτῆρα ἀλλά οὔτε καί στή σπουδαιότητα μέ τήν ἐπιλογή τῆς Παρθένου Μαρίας ἡ ὁποία τῆς ἐτέθη μέσῳ θεϊκῆς ἀποκαλύψεως. Ὅμως, ἡ ἁγιότητα τῆς ζωῆς της καί ἡ ἄμεση ἀναγνώριση τῆς ἀλήθειας ἀποτελοῦν πρότυπο τό ὁποῖο θά ἔπρεπε νά προσπαθοῦμε νά μιμηθοῦμε. Κατά τή διάρκεια τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί καθ' ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς μας πρέπει νά προσπαθοῦμε νά κρατοῦμε τήν καρδιά καί τήν διάνοιά μας καθαρές μέσῳ τῆς προσευχῆς, τῆς λατρείας, τῆς νηστείας καί τῆς πλήρους ἀφοσιώσεως στόν Θεό, ὥστε νά γνωρίσουμε τό θέλημά Του καί νά εἴμεθα ἕτοιμοι, ὅπως ἡ Θεοτόκος, νά τό ἀποδεχθοῦμε. Πόσες μεγάλες εὐλογίες καί ἔργα μπορεῖ ὁ Θεός νά πραγματοποιήσῃ μέσα καί μέσῳ τῆς ζωῆς μας! Πόσες ἀλλαγές μποροῦν νά συμβοῦν στά σπίτια, τίς οἰκογένειες, τίς ἐνορίες καί τόν κόσμο μας ἐάν εἴμεθα ἕτοιμοι ὅταν ὁ Θεός μᾶς καλεῖ νά ὑπακούσουμε στό θεῖο θέλημά Του!

 

Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι τό μέγεθος τῆς ἐπιλογῆς καί τῆς πίστεως τῆς Θεοτόκου ἐνυπῆρχε στίς καρδιές τῶν πολλῶν θαρραλέων Ἑλλήνων τοῦ 1821, ὅταν ἀγωνιζόνταν γιά νά ἀποτινάξουν τόν Ὀθωμανικό ζυγό. Ἀξίζει ἡ ἀρχή τῆς ἐπαναστάσεως αὐτῆς καί ὁ ἑορτασμός τῆς Ἡμέρας Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας νά συμπληρώνουν ἁρμονικά αὐτή τήν μεγάλη Ἑορτή τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Γιά τούς Ἕλληνες πού εἶχαν ὑποφέρει πολλούς αἰῶνες κατοχῆς καί εἶχαν βιώσει σωματική, πνευματική, οἰκονομική καί κοινωνική καταπίεση, ὁ ἀγώνας των αὐτός ἀποτελοῦσε ἐπιλογή ἡ ὁποία ἦτο βασισμένη στήν ἐπιθυμία γιά ἐλευθερία, γιά τήν ἀναγνώριση τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας καί τήν ἀνάγκη γιά διασφάλιση τῆς εὐημερίας τῶν μελλοντικῶν γενεῶν. Γνώριζαν ὅτι ὅλα αὐτά τά ἰδανικά μαζί μέ τήν ἐλευθερία νά προσφέρουν καί νά διακηρύσσουν τήν πίστη των ἐλεύθερα ἦταν συνδεδεμένα μέ τό θέλημα τοῦ

 

Θεοῦ. Ἔτσι, ἀντλώντας ἔμπνευση ἀπό τίς θυσίες ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων πού ὑπέφεραν, οἱ Ἕλληνες, ἐνδυναμούμενοι ἀπό τήν πίστη των στό Θεό,

ἐπέλεξαν τήν ὁδό ἡ ὁποία προσιδίαζε μέ τήν κληρονομιά καί τόν προορισμό των, καί τούς ἐχάρισε τήν ἐλευθερία.  

 

Καθώς ἑορτάζουμε τήν Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τήν Ἡμέρα Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας, ὁδηγούμεθα ἀπό τά παραδείγματα τῆς Θεοτόκου καί τῶν προπατόρων μας γιά νά σκεφθοῦμε ἀφ' ἑνός μέν τή δέσμευσή μας στό νά ἀκολουθοῦμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀφ' ἑτέρου δέ τήν ἑτοιμότητά μας νά τό ἐπιλέξουμε. Σέ ἕναν κόσμο γεμᾶτο μέ διαφορετικές ἐπιλογές, ἀντιμετωπίζουμε τήν πρόκληση νά μείνουμε πιστοί σέ ὅ,τι εἶναι ἅγιο καί στηρίζει τήν ζωή, νά διακρίνουμε ὅ,τι εἶναι ἀληθινό καί ἄξιο τῆς ἀφοσιώσεώς μας. Ἀκόμη καί στίς πιό δύσκολες καταστάσεις τῆς ζωῆς, μποροῦμε νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι μέσα ἀπό τήν προσευχή καί τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς καί τῆς διανοίας θά γνωρίσουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, καί θά εἴμεθα σέ θέση νά ἐπιλέξουμε τό ἀληθινό καί μόνιμο πού ὁδηγεῖ στή σωτηρία.

 

Εἴθε ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου μας, διά πρεσβειῶν τῆς Ἁγίας Του Μητρός καί Θεοτόκου νά εἶναι μαζί μας κατά τό ὑπόλοιπο τῆς Τεσσαρακοστῆς καθώς προσπαθοῦμε νά ἐξαγνίσουμε τίς καρδιές καί διάνοιές μας, καί καθώς προσπαθοῦμε ὅλο καί περισσότερο νά προσαρμόσουμε τούς ἑαυτούς μας στό ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

 

+ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals