Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ.: 21 / 11

25 Μαρτίου 2011
Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
καί Ἡμέρα Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Κατά τήν διάρκεια τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἔχουμε τήν εὐλογία τοῦ χαρμόσυνου ἑορτασμοῦ τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας. Πρόκειται περί γεγονότος χαρᾶς καθώς ἡ Ἑορτή αὐτή συμπίπτει μέ μία περίοδο ἔντονης περισυλλογῆς καί προσευχῆς καί προσφέρει μαρτυρία τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως διά τῆς ζωῆς μίας μοναδικά ἁγίας γυναικείας μορφῆς ἡ ὁποία ἀφιερώθηκε στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ δύναμη τῆς πίστεως διά τῆς μαρτυρίας τῆς Θεοτόκου ἀποκαλύπτεται ἐντονώτερα μέσα στή Μεγάλη Τεσσαρακοστή διά τῶν ἀκολουθιῶν τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Ἀκάθιστου Ὕμνου. Στούς στίχους τοῦ ὑπέροχου αὐτοῦ ὕμνου διακηρύσσουμε τό μέγεθος καί τήν σημασία τήν ὁποία ἔχει γιά μᾶς τό γεγονός ὅτι ἡ Παρθένος Μαρία ἔγινε ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, διά τῆς ὁποίας σαρκώθηκε ὁ Θεός. Ἡ Παναγία μέ πίστη ἐδέχθη τήν ἀναγγελία τοῦ Ἀρχαγγέλου καί ἐξέφρασε τήν ἀποδοχή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Μέ πίστη ἡ Θεοτόκος ἔγινε ἡ ἀρχηγός τῆς νοητῆς ἀναπλάσεως καί ἡ θύρα τοῦ σεπτοῦ μυστηρίου. Διά τῆς δυνάμεως τῆς πίστεώς της ἔγινε ἡ γέφυρα μετάγουσα τούς ἐκ γῆς πρός οὐρανόν, τό ἀνοικτήριον Παραδείσου θυρῶν, ἡ πύλη τῆς σωτηρίας.

Ἡ πίστη τῆς Θεοτόκου ἔγινε τό μέσον μεγάλων εὐλογιῶν γιά τήν ἰδία καί γιά ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Στίς ἐμπνευσμένες στροφές τοῦ Ἀκάθιστου Ὕμνου, ἀναγνωρίζουμε τήν Παναγία ὡς ἐκείνη δι’ ἧς ἡ χαρά ἐκλάμψει, καί δι’ ἧς ἐνεδύθημεν δόξαν. Ὁ Χριστός διενήργησε ὅλα αὐτά γιά μᾶς, διότι ἡ πίστη καί ἡ προθυμία τῆς Θεοτόκου παρεῖχε τό μέσον διά τοῦ ὁποίου Ἐκεῖνος ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά μᾶς σώσῃ.

Ἡ μαρτυρία τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως προσφέρει ἐνθάρρυνση καί ἐλπίδα στίς ζωές μας. Ἀποτελεῖ ὑπέρτατο παράδειγμα τῶν ἐπιτευγμάτων τῆς πίστεως, τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ νά μεταμορφώνῃ τίς ζωές μας, τῆς χαρᾶς ν’ ἀκολουθοῦμε τό θέλημά Του, καί τῆς διαβεβαιώσεως τῆς χάριτος καί τῶν ὑποσχέσεών Του. Μᾶς ἀποκαλύπτει μέσῳ τῆς ζωῆς μίας ἁγίας γυναίκας τήν ὁποία ἐπέλεξε ὁ Θεός γιά μία ἱερώτατη ἀποστολή, ὅτι ἡ πίστη ἐγκαινιάζει καί καθοδηγεῖ τήν πνευματική ἀνάπλασή μας καί ἀνοίγει τίς καρδιές καί διάνοιές μας στά μυστήρια τῆς ἀγάπης καί τῆς σοφίας Του. Διά τοῦ παραδείγματος τῆς Θεοτόκου διαπιστώνουμε ὅτι ἡ πίστη στόν Θεό μᾶς κατευθύνει στήν ὁδό τοῦ Οὐρανοῦ, μᾶς ἀποκαλύπτει τήν ὁδό τοῦ Παραδείσου καί μᾶς ἀνοίγει τήν πύλη τῆς σωτηρίας ἔτσι ὥστε νά μποροῦμε νά ζοῦμε σέ αἰώνια κοινωνία μαζί Του.

Σ’ αὐτή τήν Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἐμεῖς, ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τιμοῦμε μία ἡμέρα καί τά γεγονότα της τά ὁποῖα ἐπίσης φανέρωσαν τήν δύναμη τῆς πίστεως. Ἡ Ἡμέρα τῆς Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας συμπεριλαμβάνεται στίς ἡμέρες ἑορτῆς λόγῳ ἱστορικῶν γεγονότων σχετιζομένων μέ τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί τόν ἀγώνα γιά ἐλευθερία τῶν τιμημένων πατέρων καί μητέρων μας. Ἀποτελεῖ ὅμως καί ἑορτασμό ὁ ὁποῖος ἔχει τεράστια πνευματική σημασία. Ὁ ἀγώνας γιά τήν Ἑλληνική Ἀνεξαρτησία ἔγινε μετά ἀπό αἰῶνες καταπιέσεως κατά τούς ὁποίους ἡ δύναμη τῆς πίστεως ἕνωσε οἰκογένειες καί κοινότητες, διετήρησε καί καλλιέργησε τήν Ἑλληνική ταυτότητα καί γέννησε ἐλπίδα. Στόν ἀγώνα γιά ἀνεξαρτησία, ἦτο ἡ πίστη στόν Χριστό ἡ ὁποία γέννησε τό θάρρος στήν ἀντιμετώπιστη τῆς ἀδικίας, ἐπιβεβαίωσε τήν προτεραιότητα τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας, καί ἐνδυνάμωσε τήν προσπάθεια γιά ἐλευθερία ὡς οὐσιαστικοῦ παράγοντος τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί τοῦ δυναμικοῦ της.

Ἔτσι, αὐτή ἡ ἡμέρα τοῦ διπλοῦ ἑορτασμοῦ, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς Ἡμέρας Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας, προσφέρει ἀληθινή καί διαχρονική μαρτυρία τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως. Πίστεως ἡ ὁποία ἑνώνει καί καλλιεργεῖ τίς καρδιές καί διάνοιές μας στήν ἀλήθεια καί μᾶς ὁδηγεῖ νά σταθοῦμε ὄρθιοι ἔναντι οἱασδήποτε καταπιεστικῆς δυνάμεως ἡ ὁποία καταστρέφει τήν ζωή καί μειώνει τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Πίστεως ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ στόν Χριστό φέρνει τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί μᾶς προσφέρει εὐλογημένη καί ἄφθονη ζωή στό γήινο ταξίδι μας πρός τήν αἰωνιότητα.

Σ’ αὐτή τήν ἱερή Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί καθώς τιμοῦμε τήν Ἡμέρα τῆς Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος, εὔχομαι ἡ πίστη μας νά ἐνδυναμωθῇ διά τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ καί τῶν πανηγυρικῶν ἑορτασμῶν. Εὔχομαι νά μελετήσουμε καί νά ἐκτιμήσουμε τά παραδείγματα τῆς πίστεως τῆς Παναγίας Θεοτόκου καί τῶν Ἑλλήνων προγόνων μας, ἀγκαλιάζοντας τήν δύναμη τῆς πίστεως πού ὁδηγεῖ στήν ἐλπίδα, χάρη καί σωτηρία τήν ὁποία μᾶς προσφέρει ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός.

Μέ πατρική ἀγάπη ἐν Αὐτῷ,

† ὁ ἈρχιεπίσκοποςἈμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals